กฎหมายการลงทุนจากต่างชาติจะเป็นเครื่องพิทักษ์การเปิดกว้างรอบใหม่ของจีน

2019-03-09 17:22:41 | CRI
Share with:

图片默认标题_fororder_20190309wstzf1

ขณะนี้  บรรดาผู้แทนของสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนกำลังพิจารณาตรวจสอบร่างกฎหมายว่าด้วยการลงทุนจากต่างชาติ  ซึ่งรัฐบาลจีนมุ่งที่จะใช้กฎหมายฉบับนี้ในการส่งเสริมการลงทุนของนักธุรกิจต่างชาติ  คุ้มครองสิทธิประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย  และสร้างบรรยากาศการประกอบธุรกิจตามระบบกฎหมายที่เป็นแบบสากล  และเอื้ออำนวยความสะดวก

ย้อนกลับไปช่วงเพิ่งเริ่มดำเนินการปฏิรูปและเปิดประเทศ  จีนได้ลงมติผ่านกฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจร่วมทุนระหว่างจีนกับต่างประเทศ  กฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจทุนต่างชาติ  และกฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจความร่วมมือระหว่างจีนกับต่างประเทศ 3 ฉบับ  ซึ่งเป็นหลักประกันด้านกฎหมายสำหรับพ่อค้าต่างชาติที่มาลงทุนและประกอบธุรกิจในจีน  ในช่วง 40 ปีที่ผ่านมา  ตามกฎหมาย 3 ฉบับดังกล่าวและกฎหมายอื่น ๆ ของจีน นักธุรกิจต่างชาติได้ก่อตั้งวิสาหกิจในจีนรวมถึง 950,000 วิสาหกิจ  ลงทุนเป็นมูลค่ากว่า 2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ    วิสาหกิจเหล่านี้ได้แสดงบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน  ขยายการค้าต่างประเทศ  และปรับปรุงโครงการการผลิตให้ดียิ่งขึ้น  เพิ่มตำแหน่งงาน  และปรับปรุงกลไกการผลิตให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

เมื่อปี 2018 สภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนซึ่งเป็นองค์กรอำนาจสูงสุดของจีนได้จัดการร่างกฎหมายว่าด้วยการลงทุนจากต่างชาติให้อยู่ในแผนบัญญัติกฎหมายประจำปี  เพื่อใช้กฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายพื้นฐานในการชี้นำการลงทุนในจีนของนักธุรกิจต่างชาติ  และทดแทนกฎหมาย 3 ฉบับดังกล่าว

ปัจจุบัน  จีนเป็นประเทศเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก  เป็นประเทศการค้าสินค้าขนาดใหญ่ที่สุดของโลก  และเป็นประเทศการค้าด้านบริการขนาดใหญ่อันดับ 2 ของโลกด้วย  การบัญญัติกฎหมายว่าด้วยการลงทุนของนักธุรกิจต่างชาติจึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามหลักการที่เปิดกว้าง  มีความโปร่งใส พิจารณาจากสภาพความเป็นจริงของจีน  และเชื่อมโยงกับกฎเกณฑ์ทางสากล  อีกทั้งปฏิบัติต่อวิสาหกิจทั้งทุนจีนกับทุนต่างชาติให้เสมอภาคเท่าเทียมกัน  โดยได้รวบรวมความคิดเห็นจากรัฐบาล  สถาบันวิจัย  และผู้แทนประชาชนอย่างกว้างขวาง  ขอความคิดเห็นของมวลชนผ่านอินเทอร์เน็ต  รับฟังความคิดเห็นของหอการค้าต่างประเทศในจีน  และวิสาหกิจทุนต่างชาติในจีน  โดยเฉพาะให้ความสำคัญในการให้กฎหมายฉบับนี้เชื่อมโยงกับกฎเกณฑ์ทางเศรษฐกิจและการค้าที่ทางสากลดำเนินใช้โดยทั่วไป  หลังจากนั้น ทางคณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนซึ่งเป็นองค์กรบัญญัติกฎหมายระดับสูงสุดจะทำการพิจารณาตรวจสอบ 2 รอบตามกระบวนทางกฎหมาย  แล้วจึงยื่นให้แก่สภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนพิจารณาตรวจสอบในที่สุด

ทั้งนี้ ร่างกฎหมายว่าด้วยการลงทุนของพ่อค้าต่างชาติประกอบด้วยเนื้อหา 6 บท  ได้แก่  หลักการโดยทั่วไป  การส่งเสริมการลงทุน  การคุ้มครองการลงทุน  การบริหารการลงทุน  ความรับผิดชอบด้านกฎหมาย  และภาคผนวก

ปัจจุบัน  ร่างกฎหมายว่าด้วยการลงทุนจากต่างชาติฉบับนี้มีความเป็นไปได้ที่จะผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติในปีนี้  และจะทดแทนกฎหมายทุนต่างชาติ 3 ฉบับดังกล่าว  นี่ถือเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่า  จีนให้ความสำคัญในการเปิดกว้างของระบบต่างๆ ซึ่งรวมถึงระบบกฎหมายด้วย    ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจโลกในปีนี้มีปัจจัยไม่แน่นอนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  แต่จีนมีเสถียรภาพทางการเมือง  สังคมมีความมั่นคง  การตลาดที่มีขนาดใหญ่โตและมีความยืดหยุ่น  ประกอบกับการมีอุตสาหกรรมการผลิตที่ครบบริบูรณ์ที่สุดในโลก  คาดว่า  กฎหมายว่าด้วยการลงทุนจากต่างชาติของจีนจะให้การคุ้มครองมากยิ่งขึ้นแก่บรรดานักธุรกิจต่างชาติที่มีส่วนร่วมในการพัฒนารอบใหม่ของจีนที่เน้นคุณภาพและความมีระดับสูงยิ่งขึ้น

(Yim/zhou/Zhou)

 

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน 26-05-62

  • เกาะกระแสจีน 25-05-2562

  • เสียงข่าวประจำวัน 25-05-62

  • เสียงข่าวประจำวัน 24-05-62

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (24-05-2562)

周旭