การประชุมผู้นำอาเซียน 10+3 ร่วมมือต้านโควิดประสบความสำเร็จ

2020-04-15 13:48:08 | CRI
Share with:

วันที่ 14 เม.ย. การประชุมผู้นำ 10 ประเทศอาเซียนกับจีน-ญี่ปุ่น-เกาหลีใต้ สมัยวิสามัญว่าด้วยความร่วมมือต้านการแพร่ระบาดของโควิด-19 จัดขึ้นในรูปแบบการประชุมทางไกล นอกจากผู้นำ 10 ประเทศอาเซียน กับ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้แล้ว  ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก และเลขาธิการอาเซียน ก็ได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ ระหว่างการประชุมนายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีนได้ให้ข้อเสนอและข้อริเริ่มเกี่ยวกับการกระชับความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค และการฟื้นฟูการพัฒนาเศรษฐกิจต่อที่ประชุม

ทั้งนี้ นายอู๋ เจียง อธิบดีกรมกิจการเอเชีย กระทรวงการต่างประเทศจีนให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนหลังเสร็จสิ้นการประชุมครั้งนี้ว่า  ข้อริเริ่มของจีนได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่าย โดยผู้นำที่เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้เห็นเป็นเอกฉันท์ว่า 10 ประเทศอาเซียนกับจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ต้องกระชับความร่วมมือในการร่วมกันป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค ขณะเดียวกัน ยังต้องรักษาความคล่องตัวของห่วงโซ่การผลิตและห่วงโซ่อุปทาน พยายามฟื้นฟูการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  

นายอู๋ เจียง กล่าวด้วยว่าการประชุมสมัยวิสามัญครั้งนี้เป็นการประชุมสำคัญอีกครั้งระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก หลังการประชุมผู้นำกลุ่มประเทศจี 20 สมัยวิสามัญ  อีกทั้งยังเป็นการตอบรับที่ดีต่อข้อริเริ่มของนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนที่ให้ประชาคมโลกร่วมแรงร่วมใจกันในการรับมือกับการระบาดของโรค และกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศในทุกด้าน

นายอู๋ เจียง กล่าวว่าระหว่างประชุม นายกรัฐมนตรีหลี่ เค่อเฉียง ได้บรรยายสรุปประสบการณ์ของจีนในการประสานการป้องกัน ควบคุมการระบาดของโรค กับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม อีกทั้งยังได้เสนอข้อเสนอและข้อริเริ่มสำคัญเกี่ยวกับการกระชับความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค  การยกระดับสาธารณสุข การฟื้นฟูการพัฒนาเศรษฐกิจ  รวมทั้งการรับมือกับความเสี่ยงและการท้าทายในด้านต่างๆ  

ข้อเสนอและข้อริเริ่มของจีนดังกล่าวได้รับการตอบรับที่ดีและการสนับสนุนจากทุกฝ่าย  ผู้นำทุกประเทศที่เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้เห็นเป็นเอกฉันท์ว่า  การจัดประชุมครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดในยามที่ทุกฝ่ายกำลังรับมือกับการระบาดของโรค   10 ประเทศอาเซียนกับ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ต้องกระชับความร่วมมือ ร่วมกันป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค ในขณะเดียวกัน ยังต้องรักษาความคล่องตัวของห่วงโซ่การผลิตและห่วงโซ่อุปทาน พยายามฟื้นฟูการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ผู้นำประเทศที่เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้มีความเห็นร่วมกันสำคัญในหลายด้าน เช่น การยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค   และการยกระดับการบริหารด้านสาธารณสุขให้สูงขึ้น  นอกจากนี้  ยังเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า  ต้องไม่ให้มีการทำลายชื่อเสียงของประเทศอื่น และต้องไม่เลือกปฏิบัติต่อประเทศอื่น   ต้องร่วมมือกับองค์การอนามัยโลกและประชาคมระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิด  เพื่อร่วมกันรักษาความปลอดภัยด้านสาธารณสุขของโลก 

นายอู๋ เจียงเผยว่า  ทุกฝ่ายเห็นด้วยที่จะแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร  แลกเปลี่ยนประสบการณ์  และกระชับความร่วมมือในการวิจัย พัฒนายารักษาโรคและวัคซีน    รวมทั้งจะให้การสนับสนุนซึ่งกันและกันด้านเทคโนโลยี เพื่อให้หลักประกันต่ออุปทานด้านยารักษาโรค  เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์ชนิดอื่น   ทุกฝ่ายเห็นด้วยจะหารือเรื่องการนำเงินทุนส่วนหนึ่งจากกองทุนความร่วมมืออาเซียน-จีน และกองทุนความร่วมมืออาเซียนกับจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไปจัดตั้งกองทุนพิเศษ  เพื่อสนับสนุนประเทศอาเซียนรับมือกับการระบาดของโรค   ซึ่งทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันว่า  ต้องพิจารณาถึงสภาพความเป็นจริงของภูมิภาคเอเชียตะวันออกที่มีความหลากหลายในด้านต่างๆ และแต่ละประเทศมีระดับการพัฒนาที่แตกต่างกันค่อนข้างมาก    ต้องเสริมบทบาทในการรับมือกับภัยคุกคามด้านสาธารณสุขของกลไกที่มีอยู่แล้วของ 10 ประเทศอาเซียนกับ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้  และของ 10 ประเทศอาเซียนเอง     นอกจากนี้ ทุกฝ่ายยังได้หารือในการจัดตั้งกลไกสำรองเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ชนิดต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สำรองไว้ไม่เพียงพอ   

ทั้งนี้ ทุกฝ่ายเห็นด้วยจะพยายามลดผลกระทบจากโรคระบาดที่มีต่อเศรษฐกิจ และสังคม   จะรักษาการติดต่อไปมาหาสู่กันด้านการค้า การลงทุน  และการเปิดตลาด รวมทั้งความคล่องตัวของห่วงโซ่อุปทาน   อีกทั้งจะใช้นโยบายการคลังในการกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจ   นอกจากนี้ ยังจะให้การสนับสนุนมากขึ้นแก่วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และประชาชนกลุ่มด้อยโอกาส  และจะระมัดระวังต่อความเสี่ยงทางการเงินที่แฝงอยู่  

ทุกฝ่ายยินดีที่จะให้องค์กรการเงินพหุภาคีต่างๆ เช่น ธนาคารโลก ธนาคารพัฒนาเอเชีย  ธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเอเชียใช้มาตรการสนับสนุนทางการเงินต่อการรับมือกับการระบาดของโรค และการต้านความเสี่ยงด้านต่างๆ 

นายอู๋ เจียงสรุปว่า การประชุมครั้งนี้ได้เน้นความร่วมมือภายใต้กรอบ 10 ประเทศอาเซียน กับ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้  ทำให้ทุกฝ่ายมีความมั่นใจมากขึ้นในการดำเนินความร่วมมือ    และยังทำให้แนวทางความร่วมมือส่วนภูมิภาคมีความชัดเจนมากขึ้น   จีนมีความพอใจต่อผลการประชุมครั้งนี้  และยินดีที่จะรักษาความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับทุกฝ่าย  โดยจะใช้ปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อชนะการต่อสู้กับการระบาดของโรค   ยกระดับสาธารณสุข และฟื้นฟูเศรษฐกิจส่วนภูมิภาคโดยเร็ว 

(yim/cai)

   

 

  • เสียงข่าวประจำวัน (21-09-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (21-09-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (21-09-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (20-09-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (20-09-2566)

蔡建新