COP15 ลงมติรับรอง“แถลงการณ์คุนหมิง”เสริมพลังการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั่วโลก

2021-10-14 14:32:13 | CRI
Share with:

COP15 ลงมติรับรอง“แถลงการณ์คุนหมิง”เสริมพลังการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั่วโลก

วันที่ 13 ต.ค. 64 การประชุมช่วงแรกของสมัชชาภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 15 (COP15) ลงมติรับรอง “แถลงการณ์คุนหมิง” โดยเรียกร้องให้ฝ่ายต่าง ๆ ใช้ปฏิบัติการร่วมกันเพื่อสร้างประชาคมแห่งสรรพชีวิตบนโลก

“แถลงการณ์คุนหมิง” ให้คำมั่นว่าจะกำหนด นำไปใช้ และดำเนินการตาม "กรอบความหลากหลายทางชีวภาพระดับโลกหลังปี 2020" อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อหยุดแนวโน้มที่ความหลากหลายทางชีวภาพกำลังถูกทำลายไปในปัจจุบัน ทั้งยังประกันการฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพภายในปี 2030 กระทั่งบรรลุความใฝ่ฝันในปี 2050 ที่มนุษย์และธรรมชาติอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน

นายจ้าว อิงหมิน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมจีน กล่าวว่า “แถลงการณ์คุนหมิง” มีเนื้อหาสำคัญ 4 ด้านดังนี้ หนึ่ง คือ ออกแบบขั้นสูงสุดและกำหนดมาตรการที่เกี่ยวข้องให้ดี ผลักดันการกำหนดกรอบความหลากหลายทางชีวภาพหลังปี 2020 แสดงคุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพ ส่งเสริมให้ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นเนื้อหาสำคัญในด้านต่าง ๆ เช่น นโยบาย กฎหมาย ข้อบังคับ และการวางแผนของประเทศ เสนอการคุ้มครองขั้นพื้นฐานและเงื่อนไขประกันกิจการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศต่าง ๆ สอง คือ แก้ไขปรับปรุงกรอบกฎหมายสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผลักดันการคุ้มครองและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างต่อเนื่องจากแง่มุมพันธุกรรมและยีนในระบบนิเวศน์ ส่งเสริมการแบ่งปันผลประโยชน์ด้านทรัพยากรการขยายพันธุ์ สาม คือ เสนอแผนแก้ปัญหาในทางปฏิบัติและมาตรการต่อต้านปัจจัยที่นำไปสู่การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ สี่ คือ เน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมและส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างอนุสัญญาด้านสิ่งแวดล้อมพหุภาคีกับกระบวนการระหว่างประเทศ

Zhou/Dan/Tim

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (20-10-2564)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (20-10-2564)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (20-10-2564)

  • เสียงข่าวประจำวัน (19-10-2564)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (19-10-2564)

张丹