ตอนที่1:ดินแดน ทรัพยากรและประชากรของจีน 
ตอนที่2:ระบอบการเมือง 
ตอนที่3:เศรษฐกิจของจีน 
ตอนที่4:สภาพทางการทูตโดยสังเขป 
ตอนที่5:การท่องเที่ยวของจีน 
ตอนที่6:ศาสนาและชนชาติของจีน 
ตอนที่7:สถาปัตยกรรมจีน 
ตอนที่8:การศึกษาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก 
ตอนที่9:การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ตอนที่10:ไต้หวัน 
ตอนที่11:ซินเกียงและทิเบต 
ตอนที่12:สตรี 
ตอนที่13:การแพทย์แผนโบราณของจีน 
ตอนที่14:ประวัติศาสตร์ของจีน 
ตอนที่15:วรรณคดีโบราณจีน 
ตอนที่16:ตำนานพื้นเมืองและเทพนิยาย 
ตอนที่17:บุคคลที่มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์จีน 
ตอนที่18:ขนบประเพณีของจีน 
ตอนที่19:อุปรากรจีน 
ตอนที่20:พิพิธภัณฑ์บนอินเตอร์เนต 
ตอนที่21:ศิลปะพื้นเมืองของจีน 
ตอนที่22:มรดกระดับโลกของจีน 
ตอนที่23:เครื่องดนตรีจีน 
ตอนที่24:นักดนตรีของจีน