>>[พื่นที่] 
พื่นที่ของสาธารารณรัฐประชาชนจีน 
ธงชาติ ตราชาติ เพลงชาติและเมืองหลวง 
น่านน้ำและเกาะ  
ภูมิประเทศและลักษณะภูมิประเทศ  
เ้ทือกเฃา  • แม่น้ำ 
>>[การแบ่งเขตบริหารและเมืองสำคัญ ๆ
การแบ่งเขตบริหารและเมืองสำคัญ ๆ 
เขตบริหารระดับมณฑลของจีน 
>>[ทรัพยากร]
ทรัพยากรที่ดิน    
ทรัพยากรทางสินแร่ 
ทรัพยากรทางพลังงานลม พลังงานน้ำและพลังงานแสงอาทิตย์ 
พันธุ์พืชและการกระจายตัว 
พันธุ์สัตว์และการกระจายตัว 
>>[ประชากร]
สภาพในปัจจุบันของประชากรจีน  
การวางแผนครอบครัว