>>[สภาพคร่าว ๆ ของไต้หวัน]
สภาพคร่าว ๆ ของไต้หวัน 
>>[ประชากรและชนชาติ]
ประชากร  •ชนชาติ 
>>[เมืองต่าง ๆ อันสำคัญ]
เมืองต่าง ๆ อันสำคัญ 
>>[การเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์]
การเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ 
>>[ความเป็นมาของปัญหาไต้หวัน]
ความเป็นมาของปัญหาไต้หวัน 
>>[หลักนโยบายพื้นฐานของรัฐบาลจีนในการแก้ปัญหาไต้หวัน]
หลักนโยบายพื้นฐานของรัฐบาลจีนในการแก้ปัญหาไต้หวัน 
>>[การแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างสองฟากฝั่งในปัจจุบัน]
การแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างสองฟากฝั่งในปัจจุบัน  •การบรรลุซึ่งการติดต่อโดยตรง 3 ประการระหว่างสองฟากฝั่ง