ซินเกียง
>>[สภาพทั่วไปของซินเกียง]
สภาพทั่วไปของซินเกียงภูมิประเทศ 
ประวัติศาสตร์แหล่งทรัพยากร 
>>[เศรษฐกิจของซินเกียง]
อุตสาหกรรมเกษตรกรรม 
การปศุสัตว์อุตสาหกรรมที่มีลักษณะพิเศษ 
>>[ชนชาติสำคัญของซินเกียง]
ชนชาติอุยกูร์-ชนชาติฮาซัคชนชาติเคอร์กิซ
>>[ทรัพยากรท่องเที่ยวของซินเกียง]
ทะเลสาบคานาซ 
เมืองโบราณเหลา หลัน   •ถ้ำพระพุทธรูปพันองค์
เมืองถูููหลู่ฟัน  •เมืองคาสือเมืองเหอเถียน 
>>[ศาสนาซินเกียง]
สถานที่มีหลายศาสนาอยู่ด้วยกันมัสยิดทาทาร์ของเมืองวูหลู่มู่ฉี众 

ทิเบต
>>[ทิเบต] 
ทิเบตลักษณะภูมิประเทศประวัติศาสตร์และสภาพในปัจจุบัน 
>>[ชนชาติทิเบต]
ชนชาติทิเบตชนชาติทิเบตชนชาติเหมินปาชนชาติหลั่วปา 
>>[เศรษฐกิจทิเบต]
อตุสาหกรรมการเกษตร •-การปศุสัตว์การป่าไม้โครงการช่วยเหลือทิเบต 
>>[ทรัพยกรการท่องเที่ยวทิเบต]
ทะเลสาบน่ามู่ชว่อ 
วังโปดาลาวัดต้าจาวกับถนนปาขั่ววัดจาสือหลุนปู้ 
>>[การศึกษาทิเบต] 
การศึกษาทิเบต 
>>[ศาสนาทิเบต]
ศาสนาพุทธนิกายทิเบตและวัดลามะ 
ประเพณีทางศาสนาของชาวทิเบต
>>[วัฒนธรรมทิเบต]
ภาพทังกาดอกไม้แกะสะลักเนยแข็งละครทิเบต