การศึกษา
>>[สภาพการศึกษาโดยสังเขป]
การศึกษาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก 
>>[ระบบการศึกษา] 
การศึกษาก่อนวัยเรียนการศึกษาชั้นประถมการศึกษาชั้นมัธยมต้น 
การศึกษาชั้นมัธยมปลายอุดมศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน 
>>[ระบบการสอบ]
การสอบเพื่อเข้าโรงเรียนมัธยมปลายการสอบเพื่อเข้ามหาวิทยาลัย 
การสอบสำหรัยนักศึกษาที่ทำปริญญาโทและปริญญาเอกการสอบเพื่อยืนยัีนระดับคุณวุฒิ 
>>[สภาพสถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงของจีน]
สภาพสถาบันอุดมศึกษาของจีนโดยสังเขปมหาวิทยาลัยปักกิ่งมหา่วิทยาลัยชิงหวา 
มหาวิทยาลัยฝูต้านมหาวิทยาลัยคุรุศาสตร์ปักกิ่งมหาวิทยาลัยหนานจิง 
มหาวิทยาลัยจงซานมหาวิทยาลัยอู่ฮั่นมหาวิทยาลัยเจ๋อเจียง 
มหาวิทยาลัยเสฉวนมหาวิทยาลัยการคมนาคมเซี่ยงไฮ้ 
>>[การศึกษาของชาวต่างชาติในจีน]
การศึกษาของชาวต่างชาติในจีนการศึกษาภาษาจีนการไปศึกษาในมหาวิทยาลัยของจีน 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
>>[สภาพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่ของจีนโดยสังเขป]
>>[แผนพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี่ระดับชาติของจีน]
>>[สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ของจีน]
>>[การศึกษาวิจัยร่วมกันระหว่างจีนกับต่างประเทศ]