>>[สภาพโดยสังเขป]
สภาพโดยสังเขปภาวะแวดล้อมทางน้ำภาวะแวดล้อมทางอากาศ 
สภาพทางภาวะนิเวศของจีนในปัจจุบันสภาพความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 
>>[มาตรการของการอนุรักษ์ภาวะแวดล้อม]
การบำบัดการเป็นมลภาวะการอนุรักษ์ป่าไม้การอนุรักษ์พื้นที่ชิ้นแฉะ 
การเป็นแบบทะเลทรายการอนุรักษ์ลักษณะหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 
การสร้างสรรค์เขตอนุรักษ์ธรรมชาติ 
>>[ผลคืบหน้าและเป้าหมาย]
ผลคืบหน้าของงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของจีนเป้าหมายในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
>>[องค์กรและองค์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม]
สำนักงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
คณะกรรมการว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศทางสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาของจีน 
กองทุนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศจีนมิตรธรรมชาติ 
ปักกิ่งสีเขียวองค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ของทางการจีน 
องค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ของจีนที่มิใช่ฝ่ายทางการ(ngo) 
>>[ความร่วมมือระหว่างประเทศ]
การแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม 
กติกาสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จีนมีส่วนร่วมด้วย 
จีนพยายามปฏิบัติตามกติกาสัญญาว่าด้วยสิ่งแวดล้อมของโลกอย่างแข็งขัน 
จีนกับพิธีสารมอนเทรียล 
จีนกับกติกาสัญญาว่าด้วยลักษณะหลากหลายของสิ่งมีชีวิต