b p m f d t n l g k h j q x zh ch sh r z c s
a a ba pa ma fa da ta na la ga ka ha       zha cha sha   za ca sa
o o bo po mo fo                                  
e e     me   de te ne le ge ke he       zhe che she re ze ce se
i yi bi pi mi   di ti ni li       ji qi xi zhi chi shi ri zi ci si
u wu bu pu mu fu du tu nu lu gu ku hu       zhu chu shu ru zu cu su
ü yu                   ju qu xu              
ai ai bai pai mai   dai tai nai lai gai kai hai       zhai chai shai   zai cai sai
ei ei bei pei mei fei dei   nei lei gei   hei       zhei       zei    
ui wei         dui tui     gui kui hui       zhui chui shui rui zui cui sui
ao ao bao pao mao   dao tao nao lao gao kao hao       zhao chao shao rao zao cao sao
ou ou   pou mou fou dou tou nou lou gou kou hou       zhou chou shou rou zou cou sou
iu you     miu   diu   niu liu       jiu qiu xiu              
ie ye bie pie mie   die tie nie lie       jie qie xie              
üe yue             nüe lüe       jue que xue              
an an ban pan man fan dan tan nan lan gan kan han       zhan chan shan ran zan can san
en en ben pen men fen     nen   gen ken hen       zhen chen shen ren zen cen sen
in yin bin pin min       nin lin       jin qin xin              
un wen         dun tun nun lun gun kun hun       zhun chun shun run zun cun sun
ün yun                       jun qun xun              
ang ang bang pang mang fang dang tang nang lang gang kang hang       zhang chang shang rang zang cang sang
eng   beng peng meng feng deng teng neng leng geng keng heng       zheng cheng sheng reng zeng ceng seng
ing ying bing ping ming   ding ting ning ling       jing qing xing              
ong           dong tong nong long gong kong hong       zhong chong   rong zong cong song
er er                                          
ia ya               lia       jia qia xia              
iao yao biao piao miao   diao tiao niao liao       jiao qiao xiao              
ian yan bian pian mian   dian tian nian lian       jian qian xian              
iang yang             niang liang       jiang qiang xiang              
iong yong                       jiong qiong xiong              
wa wa                 gua kua hua       zhua chua shua        
uo wo         duo tuo nuo luo guo kuo huo       zhuo chuo shuo ruo zuo cuo suo
uai wai                 guai kuai huai       zhuai chuai shuai        
uan wan         duan tuan nuan luan guan kuan huan       zhuan chuan shuan ruan zuan cuan suan
uang wang                 guang kuang huang       zhuang chuang shuang        
ueng weng                                          
üan yuan                       juan quan xuan              
    b p m f d t n l g k h j q x zh ch sh r z c s

洪恩教育科技有限公司 协助开?

Produced by Human Education & Technology Company Ltd.