สารบาญ
-----------------------------
รายงานพิเศษ
-----------------------------
จีนทุกวันนี้
-----------------------------
โอลิมปิคเกมส์
-----------------------------
ยูนนานใต้เมฆสลับสี
-----------------------------
สารสนเทศเมืองไทย
-----------------------------
จุดฟูกัสอาเซียน
-----------------------------
ข่าวสารทั่วไป
-----------------------------
แหล่งมรดกโลก
-----------------------------
ประวัติศาสคร์วัฒนธรรม
-----------------------------
โลกแห่งการท่องเที่ยว
-----------------------------
ขนบประเพณีแห่งชนชาติ
-----------------------------
คอลัมน์บริการ
-----------------------------
เรียนภาษาจีน
-----------------------------
ปกิณกะการค้นคว้าเรื่องไท-ไทย
-----------------------------กรมการคลังมณฑลยูนนานได้เข้ามีส่วนร่วม
ในความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงอย่างแข็งขัน
      กรมการคลังมณฑลยูนนานมีความสัมพันธ์ที่ใกล้
ชิดกับองค์การทางการเงินระหว่างประเทศ เช่น ธนาคาร
เพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) มีส่วนร่วมในความร่วม-
มือทางเศรษฐกิจแห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) กับ
องค์การการเงินสากลอย่างแข็งขัน ไม่ว่าจะเป็นในด้าน
เงินกู้สำหรับโครงการ หรือด้านความช่วยเหลือด้านเทค-
โนโลยี ฯลฯ
      กรมการคลังมณฑลยูนนาน ได้กำหนดแผนการ
ร่วมมือเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้ากับประเทศ
ในอนุภูมิภาค ให้พัฒนาในระดับที่ลึกซึ้งตามความประ-
สงค์ของกระทรวงการคลังในการดำเนินการทูตเชิง
เศรษฐกิจ ผสานเข้ากับสภาพความเป็นจริงและความต้อง
การด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจของมณฑลยูนนาน โดย
เน้นความร่วมมือในโครงการเงินกู้และเงินให้ความช่วยเหลือ
เกี่ยวข้องกับธนาคาร ADB กับทั้งความร่วมมือในอนุ-
ภูมิภาค GMS เป็นประเด็นสำคัญ กรมการคลังได้แสดง
บทบาทเป็นผู้ประสานงานในการเข้าร่วมด้านความ
ร่วมมือ GMS โดยจัดสรรภารกิจในการเข้าร่วมด้าน
ความร่วมมือ GMS ของกระทรวงการคลังไปดำเนินการ
ปฏิบัติในระดับหน่วยงานได้อย่างรวดเร็ว ดำเนินงาน
อย่างแข็งขันในการประสานงาน จัดการและรับรองหน่วย
งานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมมือกับเจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญ
ของ ADB ในการดำเนินงานในมณฑลยูนนาน เผย-
แพร่แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของมณฑล
ยูนนานและขยายบทบาทของมณฑลยูนนานที่มีต่อประ-
เทศใกล้เคียง ในขณะเดียวกันก็แสดงบทบาทของสถา-
บันวิจัย สถาบันอุดมศึกษา ส่งเสริมการวิจัยและการ
สาธก (demomtrate) หัวข้อวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความ
ร่วมมือด้านเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคเพื่อเป็นหลักอ้างอิง
เชิงวิทยาศาสตร์สำหรับความร่วมมือทางเศรษฐกิจของ
อนุภูมิภาค
      ในการผลักดันความร่วมมือของอนุภูมิภาค กรมการ
คลังของมณฑลก็พยายามขออนุมัติโครงการเงินกู้และ
เงินช่วยเหลือจาก ADB จากความพยายามอย่างแข็งขัน
โครงการการท่องเที่ยวยูนนานและโครงการพัฒนาชนบทรูป
แบบใหม่ของนครคุนหมิงได้อยู่ในขั้นตอนการยื่นขอ
อนุมัติจาก ADB นอกจากนี้ กรมการคลังของมณฑลยัง
ให้ความสำคัญกับงานด้านการเสนอชื่อผู้เข้าร่วมอบรม
ภายใต้ความร่วมมือของ GMS ซึ่งเป็นโครงการที่ธนาคาร
เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ลดขั้นตอนกระบวนการเสนอชื่อ
และเลือกสรร ขยายขอบเขตการเสนอชื่อ ปรับปรุงคลัง
ข้อมูลของผู้สมัครเข้ารับการอบรมและการจัดส่งไปอบรม
ให้มีความสมบูรณ์ เสริมสร้างการปรับข้อมูลให้ทันสมัย
เพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการเสนอชื่อตามความต้องการ
ของกระทรวงการคลังและ ADB
     ในการร่วมมือกับ GMS กรมการคลังได้เสนอความ
เห็นว่า เราต้องปรับเปลี่ยนแนวคิด สร้างสรรค์แนวทาง
ใหม่ พยายามค้นหาหนทางใหม่ในการนำเงินกู้ต่างชาติ
ประสมประสานกับเงินด้านการคลังของมณฑล แสดง
จุดแข็งที่เกื้อหนุนกันระหว่างเงินทุนจากหนี้ต่างชาติกับ
เงินด้านการคลังอย่างเต็มที่ และต้องดำเนินงานเชิงรุก
อย่างแข็งขัน บุกเบิกแสวงหาความก้าวหน้า ผลักดัน
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีระหว่างมณฑล
ยูนนานกับประเทศและภูมิภาคใกล้เคียง
��
พัฒนาการคมนาคมในมณฑลยูนนาน
ให้ดีและรวดเร็ว
      หน่วยงานฝ่ายการคมนาคมของมณฑลยูนนานจะ
ดำเนินตามทฤษฎีการพัฒนาแห่งหลักวิทยาศาสตร์อย่าง
จริงจัง ใช้แนวคิดใหม่ มาตรการใหม่และวิธีใหม่ในการ
เร่งพัฒนาการคมนาคมทั้งมณฑล ในด้านแนวคิดการ
พัฒนา เน้นย้ำประสิทธิผลของการพัฒนาและคุณภาพ
ของการขยายตัว ส่งเสริมให้การคมนาคมในยูนนาน
พัฒนาไปอย่างดีและรวดเร็ว เพื่อสร้างคุณูปการในการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาระบบการ
คมนาคมเชิงบูรณาการของมณฑล
      ยึดถือการพัฒนาเป็นประเด็นสุดยอด ขยายระดับ
การลงทุน รับรองให้แล้วเสร็จภาระการสร้างเส้นทางหลัก
ของทางหลวงแห่งชาติในมณฑลยูนนาน ขณะนี้ การลงทุน
ด้านการพัฒนาคมนาคมของมณฑลยูนนานเพิ่มขึ้นทุก
เดือน ยอดการลงทุนจึงขยายตัวเป็นขนานใหญ่ ปลายปี
ค.ศ.2007 ทางด่วนในมณฑลจะมีความยาวรวม 2,500
กิโลเมตร ทางหลวงระดับสูงรวมความยาวกว่า 6,000
กิโลเมตร เส้นทางคมนาคมออกนอกมณฑล และไปสู่
ชายแดนได้พัฒนาขึ้นในระดับขั้นต้นแล้ว
      รายงานสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์จีนสมัยที่ 17 ได้
เสนอให้จัดตั้งกลไกที่มีผลระยะยาวโดยจะใช้เมืองเป็น
ตัวกระตุ้นชนบท สร้างสถานภาพความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในเมืองและ
ชนบท ด้วยเหตุนี้ หน่วยงานการคมนาคมระดับต่างๆ
ของมณฑลยูนนานจึงเร่งจังหวะก้าวการพัฒนาทางหลวง
ในชนบท เป็นการปูพื้นฐานอย่างมั่นคงสำหรับการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานในชนบท พัฒนาเกษตรกรรมที่ทันสมัย
สร้างความเจริญแก่เศรษฐกิจในชนบท สร้างสรรค์ชนบท
ใหม่แห่งสังคมนิยม
      รายงานสมัชชาสมัยที่ 17 ฯ เสนอว่า จะเร่งการ
ปฏิรูประบบการบริหาร การปฏิรูประบบการบริหารเป็น
ลูกโซ่ที่สำคัญในการปฏิรูปอย่างลุ่มลึก กรมการคมนาคม
มณฑลยูนนานจะมุ่งเน้นการแปรเปลี่ยนหน้าที่การงาน
ปรับปรุงความสัมพันธ์ บูรณาการโครงสร้าง เพิ่มประ-
สิทธิภาพ สร้างสรรค์ระบบการบริหารการคมนาคมที่รวม
สิทธิและพันธะเป็นหนึ่งเดียว มีการแบ่งหน้าที่ที่สมเหตุ
สมผล ตัดสินใจตามหลักการวิทยาศาสตร์ มีการดำเนิน
งานที่คล่องตัว มีการตรวจสอบที่เข้มงวด หน่วยงานฝ่าย
การคมนาคมมุ่งเน้น เปิดกว้างทางแนวคิด ผลักดันการ
ปฏิรูปและการศึกษาให้ดำเนินไปอย่างลุ่มลึกตามสภาพ
ความเป็นจริงของการคมนาคม ใช้ความพยายามแก้ไข
ปัญหาสำคัญที่มีอยู่ มุ่งศึกษาการกำกับดูแลคุณภาพของ
โครงการก่อสร้างด้านคมนาคม ศึกษาช่องทางใหม่เพื่อ
แก้ปัญหาการขนส่งลำเลียงที่ขับรถเร็วเกินขีดจำกัดและ
บรรทุกเกินน้ำหนักซึ่งกำลังลุกลามไปยังทางหลวงในชนบท
มุ่งศึกษากลไกใหม่ในการระดมทุน การก่อสร้าง การ
บริหาร การขนส่งลำเลียงและการบำรุงรักษาสำหรับทาง
หลวงที่เก็บค่าผ่านทาง
��
ตลาดอุปกรณ์โรงแรมซินตงเหมิงคุนหมิง
สร้างเวที Win-Win ร่วมกับมิตรอาเซียน
      ตลาดเครื่องใช้อุปกรณ์โรงแรมซินตงเหมิงคุนหมิง
ตั้งอยู่ที่ถนนซินเคอลู่ เขตซีซานในนครคุนหมิงแห่ง
มณฑลยูนนาน มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 24 ไร่ พื้นที่การ
ก่อสร้างรวมกว่า 4 หมื่นตารางเมตร ตลาดนี้มีสมรรถ-
ภาพอำนวยการบริการด้านร้านค้า ธนาคาร ศูนย์แถลง
ข่าว ห้องประชุม ร้านน้ำชา คืออำนวยบริการแบบครบ
วงจรให้แก่ลูกค้า
      ตลาดเครื่องใช้อุปกรณ์โรงแรมซินตงเหมิงคุนหมิง
เป็นตลาดเครื่องใช้อุปกรณ์โรงแรมที่มีขนาดใหญ่ และ
ได้มาตรฐานที่สุดในภาคพื้นตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ให้
บริการในลักษณะมืออาชีพและมีคุณภาพ ตลาดนี้มี
บริษัทอยู่ในยูนนาน โดยมุ่งสู่ตลาดไทย พม่า เวียดนาม
ลาว กัมพูชา มาเลเซีย รวมทั้งประเทศอื่นๆ ในอาเซียน
สร้างสรรค์เวทีที่จะนำมาซึ่งผลประโยชน์เท่าเทียมกันแก่
ทั้งสองฝ่าย
      ตลาดดำเนินการขายส่งและขายปลีก รายการสินค้า
หลักได้แก่ อุปกรณ์เครื่องครัวที่ผลิตในจีนและประเทศ
ตะวันตก อุปกรณ์เครื่องจักรผลิตอาหาร อุปกรณ์แช่แข็ง
เครื่องอุปกรณ์สเตนเลสในห้องครัว เครื่องถ้วยชาม
เครื่องแก้วนำเข้า เครื่องซักฟอกสำหรับโรงแรม เครื่อง
นอน ผ้าขนหนู ชุดเครื่องแบบพนักงานโรงแรม ป้ายโรง
แรมไททาเนียม เครื่องเรือนโรงแรม สุขภัณฑ์ เครื่องใช้
อุปกรณ์ร้านกาแฟและร้านน้ำชา และผลิตภัณฑ์อื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
��