การประชุมสภาปรึกษาการเมืองแห่งประชาชนจีน

2019-02-28 22:48:03 | CRI
Share with:

图片默认标题_fororder_20190228zx

การประชุมสภาปรึกษาการเมืองแห่งประชาชนจีนเป็นองค์การแนวร่วมรัก ชาติแห่งประชาชนจีน เป็นองค์กรสำคัญด้านความร่วมมือหลาย พรรคและปรึกษา การเมืองภายใต้การนำของพรรคคอมมิวนิสตร์จีน เป็นรูปแบบ สำคัญอย่างหนึ่งใน การเชิดชูประชาธิปไตยแห่งสังคมนิยมทางการเมืองของจีน

ส่วนประกอบของการประชุมสภาปรึกษาการเมืองแห่งประชาชนจีน

สภาปรึกษาการเมืองแห่งประชาชนจีนประกอบด้วยผู้แทนของพรรคคอม มิวนิสต์จีน คณะกรรมการการปฏิวัติพรรคก๊กมิ่งตั๋งแห่งประเทศจีน สันนิบาต ประชาธิปไตยแห่งประเทศจีน สมาคมสร้างชาติประชาธิปไตยแห่งประเทศจีน สมาคมส่งเสริมประชาธิปไตยแห่งประเทศจีน พรรคประชาธิปไตยชาวนากรรมกร แห่งประเทศจีน พรรคจื้อกงจีน สมาคมจิ่วซาน สันนิบาตปกครองตนเอง ประชาธิปไตยไต้หวัน ตลอดจนผู้แทนของบุคคลประชาธิปไตยที่ไม่สังกัดพรรค กลุ่มประชาชน ชนชาติส่วนน้อยต่างๆและผู้แทนของวงการต่างๆ พี่น้องร่วมชาติ ชาวไต้หวัน พี่น้องร่วมชาติของฮ่องกง พี่น้องร่วมชาติของมาเก๊าและชาวต่างชาติ เชื้อสายจีนที่คืนสู่มาดุภูมิตลอดจนผู้มีเกียรต์พิเศษบางส่วนอีกด้วย

ประวัติศาสตร์ของการประชุมสภาปรึกษาการเมืองแห่งประชาชนจีน

สภาปรึกษาการเมืองแห่งประชาชนจีนจัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนกันยายน ค.ศ 1949 การประชุมเต็มคณะครั้งที่หนึ่งของการประชุมสภาปรึกษาการเมืองแห่ง ชาติของจีนได้รักษาบทบาทในการปฏิบัติหน้าที่แทนองค์กรอำนาจสูงสุดของรัฐ โดยประกาศว่า สาธารณรัฐประชาชนจีนได้สถาปนาขึ้นแล้ว และได้ผ่านหลัก นโยบายร่วมกันของการประชุมสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติของจีนซึ่งมีลักษณะ รัฐธรรมนูญชั่วคราว ตลอดจนกฏหมายการจัดตั้งของรัฐบาลประชาชนส่วนกลาง ของแห่งสาธารณรัฐ ประชาชนจีน กฏหมายการจัดตั้งของการประชุมสภาปรึกษา การเมืองแห่งประชาชนจีนได้เลือกตั้งรัฐบาลประชาส่วนกลางและคณะกรรมการ แห่งชาติของการประชุมสภาปรึกษาการเมืองแห่งประชาชนจีนครั้งที่หนึ่ง การ ประชุมครั้งนี้ได้มีมติเรื่องต่างๆ เช่น นครหลวง ธงชาติ เพลงชาติและศักราชของ สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อปี ค.ศ.1954 การประชุมสภาผู้แทนประชาชน แห่งชาติของจีนซึ่งเป็นองค์กรอำนาจสูงสุดของรัฐได้สถาปนาขึ้น และตั้งแต่นั้นมา สภาปรึกษาการเมืองแห่งประชาชนจีนในฐานะเป็นองค์การแนวร่วมรักชาติที่กว้าง ใหญ่ไพศาลที่สุดของจีน ได้ดำรงอยู่ต่อไป และได้ขยายบทบาทสำคัญในกิจการ การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสังคม ตลอดจนการไปมาหาสู่กันทางการ ทูตอีกด้วย

ภารกิจสำคัญของการประชุมสภาปรึกษาการเมืองแห่งประชาชนจีนคือ ปรึกษาการเมือง สำรวจตรวจสอบตามวิถีประชาธิปไตย เข้าร่วมกิจการการเมือง และเป็นที่ปรึกษากิจการการเมืองต่างๆ

ภารกิจสำคัญของการประชุมสภาปรึกษาการเมืองแห่งประชาชนจีน

ภารกิจสำคัญของการประชุมสภาปรึกษาการเมืองแห่งประชาชนจีนคือ ปรึกษาการเมือง สำรวจตรวจสอบตามวิถีประชาธิปไตย เข้าร่วมกิจการการเมือง และเป็นที่ปรึกษากิจการการเมืองต่างๆ

"การปรึกษากิจการการเมือง"หมายถึง ก่อนดำเนินการพิจารณาหามติ ในเรื่องต่างๆจะปรึกษาหารือด้านหลักนโยบายทางการเมืองที่สำคัญๆของรัฐและ ส่วนท้องถิ่นซึ่งรวมทั้งด้าน การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและปัญหาสำคัญๆใน ชีวิตประจำวัน และดำเนินการปรึกษาหารือด้านปัญหาสำคัญในกระบวนการ ปฏิบัติการ ถ้ากล่าวในขั้นตอนนั้น ตามข้อเสนอของพรรคคอมมิวนิสต์จีน คณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติของจีน รัฐบาลประชาชนจีน พรรคและกลุ่มประชาธิปไตย กลุ่มประชาชนตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ของพรรค และของรัฐบาล องค์การระดับต่างๆของสภาปรึกษาการเมืองจะจัดการ ประชุมที่มีผู้รับผิดชอบของพรรคและกลุ่มต่างๆ ตลอดจนผู้แทนของชนชาติส่วน น้อยต่างๆและผู้แทนของวงการต่างๆเข้าร่วมเพื่อดำเนินการปรึกษาหารือ และก็สามารถเสนอ ให้หน่วยงานดังกล่าวมอบส่งปัญหาอันสำคัญที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการปรึกษาหารือกัน รูปแบบสำคัญของการปรึกษากิจการการเมืองมี การประชุมเต็มคณะของสภาปรึกษาการเมือง การประชุมของคณะกรรมการ ประจำสภาปรึกษาการเมืองแห่งประชาชนจีน การประชุมประธาน การประชุม สัมนาว่าด้วยปัญหาเฉพาะกิจของกรรมการประจำ การประชุมของคณะกรรมการ เฉพาะกิจต่างๆ ตลอดจนการประชุมสัมนาที่มีผู้แทนของพรรคฝ่ายต่างๆ บุคคลผู้ไม่สังกัดพรรค กลุ่มประชาชน ชาวชนชาติส่วนน้อย ตลอดจนบุคคล ผู้รักชาติจากวงการต่างๆเข้าร่วมตามที่ต้องการ

"การสำรวจตรวจสอบตามวิถีประชาธิปไตย"คือ นำวิธีการเสนอข้อคิดเห็น หรือวิจารณ์มาดำเนินการสำรวจตรวจสอบการปฏิบัติการของรัฐธรรมนูญ กฏหมาย และกฏข้อบังคับต่างๆของรัฐ สำรวจตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักนโยบาย อันสำคัญๆ สำรวจตรวจสอบการทำงานขององค์การของรัฐและเจ้าหน้าที่ด้วย การสำรวจตรวจสอบตามวิถีประชาธิปไตยมีรูปแบบสำคัญคือ การประชุมเต็มคณะของสภาปรึกษาการเมืองแห่งประชาชนจีน การประชุมของคณะกรรมการประจำสภาปรึกษาการเมืองแห่งประชาชนจีนหรือ การประชุมของประธานด้วย เสนอข้อเสนอต่างๆแก่คณะกรรมการของพรรค คอมมิวนิสต์จีน เสนอข้อเสนอหรือรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องแก่คณะกรรมการ เฉพาะกิจ กรรมการดูงาน กรรมการเสนอญัตติ กรรมการยื่นฟ้องหรือเสนอ ความคิดเห็น์หรือข้อเสนอโดยใช้รูปแบบอื่นๆ เข้าร่วมกิจการการสำรวจ ที่จัดโดยคณะกรรมการของพรรคคอมมิวนิสต์จีน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ของรัฐบาลด้วย

มีส่วนร่วมด้านการเมืองและปรึกษากิจบ้านเมืองเป็นอำนาจและภารกิจที่ สำคัญที่เพิ่มขึ้นขณะแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบข้อบังคับของสภาปรึกษาการเมืองแห่ง ประชาชนจีนเมื่อค.ศ.1994 การเข้าร่วมกิจการการเมืองและปรึกษากิจการการ เมืองเป็นการพัฒนาและการขยายวงของการปรึกษากิจการการเมืองและดำเนิน การสำรวจตรวจสอบตามวิถีประชาธิปไตย สาระสำคัญและรูปแบบการเข้าร่วม กิจการการเมืองและการปรึกษากิจการการเมืองนอกจากมีเนื้อหาและรูปแบบการ ปรึกษาการเมืองและสำรวจตรวจสอบกิจการการเมืองเท่านั้น ยังรวมถึง พิจารณา ปัญหาสำคัญที่มวลชนให้ความสนใจ องค์กรที่เกี่ยวข้องของพรรคและของรัฐบาล ก็ให้ความสนใจ และสภาปรึกษาการเมืองมีปัจจัยพร้อมในการดำเนินการ สำรวจวิจัย และเสนอความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์ให้องค์การผู้นำพรรคและรัฐบาล ส่วนท้องถิ่นด้วยความกระตือรือร้นและจริงจัง และยังสามารถขยายบทบาท ความได้เปรียบของกรรมการโดยใช้วิธีการต่างๆหรือรูปแบบที่หลากหลาย

ส่วนประกอบของสภาปรึกษาการเมืองแห่งประชาชนจีน

สภาปรึกษาการเมืองแห่งประชาชนจีนมีองค์กรคณะกรรมการทั่ว ประเทศ คณะกรรมการส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการประจำ ทำหน้าที่อำนวยการ ประชุม และมีการประชุมประธานเพื่อจัดการกับการงานประจำสำคัญของคณะ กรรมการประจำ และตามความต้องการของการงานจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ หลายคณะและองค์กรอื่นๆ

วาระของการประชุมสภาปรึกษาการเมืองแห่งประชาชนจีน

สภาปรึกษาการเมืองแห่งประชาชนจีนมีวาระ 5 ปี และจะจัดการประชุมเต็ม คณะหนึ่งปีละครั้ง

  • เสียงข่าวประจำวัน (19-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (19-07-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (19-07-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (18-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (18-07-2567)

张鸿泽