จีนจัดการเจรจากับคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงครั้งที่ 24

2020-10-25 17:04:48 | สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางของจีน
Share with:

เมื่อเร็ว ๆ นี้ มีการจัดการเจรจาครั้งที่ 24 ระหว่างจีนกับคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ ประเทศสมาชิกคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงซึ่งรวมทั้งลาว กัมพูชา ไทย เวียดนามและประเทศคู่เจรจา จีนและเมียนมาร์ ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมการประชุม โดยการประชุมได้ทบทวนและชื่นชมความคืบหน้าด้านความร่วมมือตั้งแต่การเจรจาระหว่างจีนกับคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงครั้งที่แล้ว และได้ปรึกษาหารือด้านความสำคัญและทิศทางของความร่วมมือในปีนี้ ในการเจรจากระทรวงชลประทานและคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงยังได้ลงนามข้อตกลงว่าด้วยรายงานข้อมูลอุทกศาสตร์แม่น้ำล้านช้างทั้งปี

ในการเจรจา นายเคอ โหย่วเซิง ผู้แทนประเทศจีนประจำคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก สหประชาชาติ (ESCAP)  หัวหน้าคณะฝ่ายจีน กล่าวว่าความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง ดำเนินมากว่า 4 ปี ได้เข้าสู่ช่วงการพัฒนาอย่างรอบด้าน การสร้างสรรค์ทางกลไก วางแผนเชิงยุทธศาสตร์ สนับสนุนทางการเงิน และความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมล้วนประสบผลคืบหน้าอย่างเห็นได้ชัด นำมาซึ่งผลประโยชน์แท้จริงแก่ประชาชนประเทศต่าง ๆ ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 

เขาเน้นว่าจีนทะนุถนอมมิตรภาพดั้งเดิมกับประเทศลุ่มแม่น้ำโขง จะยึดแนวคิดที่เป็นมิตร อำนวยประโยชน์ สร้างความผาสุกกับประเทศรอบบ้านอย่างจริงใจและต่อเนื่อง ขยายความร่วมมือที่อำนวยประโยชน์แก่กันกับประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ผลักดันหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ช่วยประเทศลุ่มแม่น้ำโขงบรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนปี 2030 เพิ่มศักยภาพการพัฒนาด้วยตนเอง

เดือนสิงหาคมปีนี้ มีการจัดการประชุมผู้นำความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง ด้วยความสำเร็จ นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีนได้ประกาศมาตรการสำคัญอย่างเป็นระบบ โดยกล่าวว่าตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป จีนจะแบ่งปันข้อมูลอุทกศาสตร์แม่น้ำล้านช้างทั้งปี กับประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ร่วมสร้างแพลตฟอร์มแบ่งปันข้อมูลความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำ เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ อุทกภัยและภัยแล้ง นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายสำคัญในความร่วมมือด้านทรัพยากรแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง สะท้อนให้เห็นถึงเจตนาและความจริงใจของจีน จะเพิ่มพลังใหม่ให้กับการบริหารและความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง จีนยินดีส่งเสริมการเจรจากับคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ส่งเสริมความร่วมมือด้านการบริหารทรัพยากรน้ำ การฝึกอบรมบุคลากร การแลกเปลี่ยนทางเทคนิค การรับมือกับอุทกภัยและภัยแล้ง ร่วมส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

ปัจจุบันการระบาดของโควิด-19 ลุกลามไปทั่วโลก ปัจเจกนิยม อนุรักษ์นิยมรุนแรงขึ้น แรงกดดันจากความถดถอยทางเศรษฐกิจ ความท้าทายและความเสี่ยงภัยธรรมชาติจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นายเคอ โหย่วเซิง กล่าวว่าเมื่อเผชิญกับความท้าทาย ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงควรสามัคคีช่วยเหลือกัน ร่วมแรงร่วมใจกันต่อสู้กับการระบาดของโควิด-19 พยายามฟื้นฟูเศรษฐกิจ

ช่วงครึ่งปีแรก ยอดการค้าการลงทุนของจีนต่อประเทศลุ่มแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.7 และ 33.5 ยอดการส่งออกผลิตผลทางการเกษตรจากประเทศลุ่มแม่น้ำโขงต่อจีนเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.2 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว จีนกำลังผลักดันโครงสร้างการพัฒนาใหม่ในระบบเศรษฐกิจคู่ขนาน จะนำมาซึ่งโอกาสใหม่ให้กับการพัฒนาในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เศรษฐกิจจีนใน 3 ไตรมาสที่เพิ่มขึ้นจะส่งเสริมการฟื้นฟูเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

(Bo/Cui)

  • เสียงข่าวประจำวัน (25-05-2567)

  • เกาะกระแสจีน (25-05-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (24-05-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (24-05-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (24-05-2567)

崔沂蒙