จุฬาฯ เปิดตัว CU SiHub ศูนย์กลางนวัตกรรมทางสังคม ขับเคลื่อนสังคมยั่งยืน

2020-11-20 15:44:52 | CRI
Share with:

สำนักบริหารวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดตัวศูนย์กลางนวัตกรรมทางสังคมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Social Innovation Hub: CU SiHub)  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563  ณ อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ ศ.ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ รองอธิการบดีด้านการวิจัย กล่าวรายงานการจัดตั้งศูนย์กลางนวัตกรรมทางสังคมแห่งจุฬาฯ ซึ่งเป็นการดำเนินการโครงการนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์สังคมที่ท้าทาย เป็นชุมชนวิชาการที่มีพื้นที่ปฏิบัติการโครงการนวัตกรรมทางสังคม ยกระดับการขับเคลื่อนผ่านการบูรณาการสหศาสตร์ในบริบททางวิชาการระดับโลก เพื่อนำไปสู่การสร้างทางเลือกเชิงนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เกิดผลความเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องยั่งยืน โดยมี รศ.ดร.พรรณี ชีวินศิริวัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดีงานด้านวิจัย เป็นผู้ประสานงานโครงการฯ

 

จุฬาฯ เปิดตัว CU SiHub ศูนย์กลางนวัตกรรมทางสังคม ขับเคลื่อนสังคมยั่งยืน

ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ  เปิดเผยว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์สามประการ ประกอบด้วย การพัฒนาผู้นำแห่งอนาคต (Future Leader) การสร้างนวัตกรรมและงานวิจัยคุณภาพ (Impactful Research and Innovation) และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (Sustainability) การเปิดตัวศูนย์กลางนวัตกรรมทางสังคมแห่งจุฬาฯ หรือ CU Social Innovation Hub จะส่งเสริมชาวจุฬาฯ ให้ริเริ่มหรือต่อยอดการสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม สร้างงานวิจัยมุ่งนวัตกรรมเพื่อสังคม ระดมความร่วมมือจากภาคส่วนทางสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

จุฬาฯ เปิดตัว CU SiHub ศูนย์กลางนวัตกรรมทางสังคม ขับเคลื่อนสังคมยั่งยืน

ศ.ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ รองอธิการบดีด้านการวิจัย จุฬาฯ กล่าวว่า CU Social Innovation Hub (CU SiHub) จะเป็นแหล่งรวมนักวิจัยและเป็นพื้นที่บ่มเพาะอาจารย์ นักวิจัยรุ่นใหม่ในการนำความรู้และนวัตกรรมไปแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับเนื้อหา (Content) และ บริบท (Context) ของสังคมไทย ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่มุ่งตอบโจทย์สังคมไทยและสังคมโลก เป็นพื้นที่ปฏิบัติการบูรณาการสหศาสตร์ ขับเคลื่อนนวัตกรรมจากการวิจัยของชาวจุฬาฯ เพื่อตอบโจทย์สังคมที่ท้าทาย ซึ่งในช่วงที่ผ่านมามีการดำเนินการอยู่แล้วจำนวนหนึ่ง โดยได้รับการสนับสนุนทุนจากโครงการสร้างเสริมพลังจุฬาฯ กองทุนศตวรรษที่ 2 (C2F) และสำนักบริหารการวิจัย ของจุฬาฯ เช่น การบูรณาการนวัตกรรมนโยบายสังคมสูงวัย (Aging Research Innovation) การออกแบบนวัตกรรมสถาปัตยกรรมเพื่อสังคม (Design for Society) การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อความยั่งยืน (Sustainable Community and Creative Tourism) การสร้างแรงบันดาลใจเชิงมนุษยศาสตร์ (Art and Humanities for Sustainability) เป็นต้น โดยมี รศ.ภก.ดร.วิทยา  กุลสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานแผนงานกองทุนศตวรรษที่ 2 ให้การสนับสนุน

จุฬาฯ เปิดตัว CU SiHub ศูนย์กลางนวัตกรรมทางสังคม ขับเคลื่อนสังคมยั่งยืน

จุฬาฯ เปิดตัว CU SiHub ศูนย์กลางนวัตกรรมทางสังคม ขับเคลื่อนสังคมยั่งยืน

รศ.ดร.พรรณี ชีวินศิริวัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดีงานด้านวิจัย จุฬาฯ และดูแล CU Social Innovation Hub กล่าวว่า “CU Social Innovation Hub มีจุดหมายในการริเริ่ม บ่มเพาะ และสร้างประโยชน์สังคม เน้นการนำนวัตกรรมทางสังคมมาช่วยสังคมโดยไม่หวังผลกำไร ผสมผสานเทคโนโลยีที่สามารถแก้ไขปัญหา และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีอาจารย์และนักวิจัยที่เชี่ยวชาญในทุกสาขา โดยเฉพาะความร่วมมือจากคณาจารย์ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มีศักยภาพเป็นจำนวนมาก จึงจัดตั้งศูนย์รวมเพื่อเป็นพื้นที่บูรณาการในการรวมตัวเพื่อร่วมระดมความคิดและอำนวยความสะดวกในการสร้างนวัตกรรมแก้ไขปัญหาสังคม รวมถึงเป็นศูนย์บ่มเพาะอาจารย์ นักวิจัย และนิสิตรุ่นใหม่เป็นนวัตกรทางสังคม เพื่อให้นำความรู้ความสามารถไปช่วยเหลือสังคมอย่างมีคุณภาพ ตอบโจทย์เป้าหมาย SDG (Sustainable Development Goals) เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

จุฬาฯ เปิดตัว CU SiHub ศูนย์กลางนวัตกรรมทางสังคม ขับเคลื่อนสังคมยั่งยืน

สำหรับผู้สนใจร่วมพัฒนานวัตกรรมทางสังคม และยกระดับการขับเคลื่อนผ่านการบูรณาการสหศาสตร์ในบริบททางวิชาการระดับโลกร่วมกับจุฬาฯ เพื่อนำไปสู่การสร้างทางเลือกเชิงนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม สามารถติดต่อได้ที่ CU SiHub โทร. 0-2215-7436

***********************

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประเด็นนี้ สามารถติดต่อเพื่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณฐนิตา หวังวณิชพันธุ์  ศูนย์สื่อสารองค์กร โทร. (+66) 2218 3280  หรืออีเมล thanita.w@chula.ac.th

***********************

“จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม และได้รับการจัดอันดับว่าเป็นมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงติด 100 อันดับแรกของโลกด้านชื่อเสียงทางวิชาการ โดย (QS) World University Rankings 2021

  • เสียงข่าวประจำวัน (21-05-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (21-05-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (21-05-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (20-05-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (20-05-2567)

韩希