ปธน.สีประกาศ จีนได้ชัยชนะของการต่อสู้ความยากจน

2021-02-27 10:12:49 | CMG
Share with:

ปธน.สีประกาศ  จีนได้ชัยชนะของการต่อสู้ความยากจน_fororder_习近平

วันที่ 25 กุมภาพันธ์  จีนได้จัดการประชุมใหญ่เพื่อยกย่องแบบอย่างการต่อสู้เพื่อขจัดความยากจนทั่วประเทศ  นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนได้มอบรางวัลพร้อมกล่าวสุนทรพจน์

ปธน.สี ประกาศอย่างเคร่งขรึมจริงจังว่า  ด้วยความพยายามร่วมกันของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและประชาชนชนเผ่าต่างๆทั่วประเทศ  ในวาระครบรอบ 100 ปีของการสถาปนาพรรคคอมมิวนิสต์จีน  การต่อสู้เพื่อขจัดความยากจนของจีนได้ชัยชนะอย่างรอบด้าน  มีประชากรในชนบทจำนวน 98.99 ล้านคน ได้หลุดพ้นความยากจนทั้งหมดตามเกณฑ์ในปัจจุบัน  ทั้ง 832 อำเภอ และ 12,800 หมู่บ้านยากจนได้หลุดพ้นจากความยากจนแล้ว  จีนประสบผลในการแก้ไขความยากจนส่วนภูมิภาค  ได้บรรลุภาระหน้าที่อันยากลำบากของการขจัดความยากจนที่แท้จริง  ถือเป็นความมหัศจรรย์ทางประวัติศาสตร์มนุษยชาติ

ปธน.สี ได้บรรยายสรุปผลสำเร็จเชิงประวัติศาสตร์ของการต่อสู้เพื่อขจัดความยากจนว่า  การที่ประชากรยากจนในชนบทได้พ้นความยากจนทั้งหมดนั้นมีส่วนเกื้อกูลสำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายของการสร้างสรรค์สังคมอยู่ดีมีสุขอย่างรอบด้าน  การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในเขตที่ได้พ้นความยากจนกำลังก้าวให้ทันการพัฒนาของทั่วทั้งประเทศ  โฉมหน้าของเขตที่พ้นจากความยากจนได้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงประวัติศาสตร์  มวลชนที่พ้นความยากจนมีภาพพจน์สดใหม่  มีความมุ่งมั่นที่จะพึ่งพาตนเองให้มากยิ่งขึ้น  ความสัมพันธ์ระหว่างพรรคกับประชาชนดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด  พื้นฐานการบริหารของพรรคในชนบทมั่นคงยิ่งขึ้น  ได้รังสรรค์แบบอย่างหลักธรรมาภิบาลเพื่อบรรเทาความยากจน  อีกทั้งมีส่วนเกื้อกูลสำคัญใหญ่ยิ่งต่อภารกิจบรรเทาความยากจนของโลก

ปธน. สีระบุว่า  การขจัดความยากจนเป็นเรื่องยากที่กระทบการพัฒนาและธรรมาภิบาลของโลกมาโดยตลอด  ตามเกณฑ์ที่ใช้ในปัจจุบัน  หลังจากจีนดำเนินการปฏิรูปและเปิดประเทศเป็นต้นมา  จีนมีประชากรจำนวน 770 ล้านคนในชนบทได้พ้นจากความยากจน  ตามเกณฑ์ความยากจนทางสากลที่ธนาคารโลกกำหนดไว้  จำนวนประชากรที่พ้นความยากจนของจีนคิดเป็น 70% ของประชากรทั้งหมดที่ได้พ้นความยากจนในโลก

โดยเฉพาะภายใต้ภูมิหลังที่ภาวะความยากจนในโลกหนักอึ้งยิ่งขึ้นและความเหลื่อมล้ำระหว่างประเทศมั่งคั่งกับประเทศยากจนทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น  จีนได้บรรลุเป้าหมายบรรเทาความยากจนก่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนประจำปี 2030 แห่งสหประชาชาติเป็นเวลา 10 ปี จึงได้รับความชื่นชมในวงกว้างจากประชาคมโลก จีนดำเนินความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อบรรเทาความยากจนอย่างแข็งขัน  มีความรับผิดชอบระหว่างประเทศเพื่อบรรเทาความยากจน  และให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศกำลังพัฒนาเท่าที่จะทำได้  เป็นพลังขับเคลื่อนภารกิจบรรเทาความยากจนของโลก พิจารณาจากสมัยโบราณถึงยุคปัจจุบัน  ไม่มีประเทศใดสามารถทำให้ประชากรจำนวนหลายร้อยล้านคนพ้นความยากจนภายในเวลาอันสั้นเช่นนี้  ผลงานนี้เป็นของประเทศจีน  และก็เป็นของโลก  จีนได้อุทิศพลังเพื่อสร้างสรรค์ประชาคมที่มีอนาคตร่วมกัน

ปธน.สี ระบุว่า  ในช่วง 8 ปีที่ผ่านมา  ข้าพเจ้าได้อำนวยการประชุมเกี่ยวกับงานช่วยเหลือผู้ยากไร้ส่วนกลาง 7 ครั้ง  สำรวจและศึกษาวิจัยงานเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ยากไร้กว่า 50 ครั้ง  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่ยากจนเป็นพิเศษ 14 เขต  ยืนหยัดตรวจเยี่ยมผู้ยากไร้ที่แท้จริง  ยืนหยัดเรียนรู้สภาพความเป็นจริงของการช่วยเหลือผู้ยากไร้  ช่วยเหลือผู้ยากไร้จริงให้พ้นความยากจน ได้พูดคุยกับชาวบ้านโดยตรง พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ  อีกทั้งได้สัมผัสการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงที่ได้มาจากการต่อสู้เพื่อขจัดความยากจน  ข้าพเจ้าได้พบเห็นว่า  ชาวบ้านจำนวนไพศาลมีใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส ซึ่งเป็นการยืนยันที่ดีต่อการต่อสู้เพื่อขจัดความยากจน

นอกจากนี้  ปธน.สี ยังได้บรรยายสรุปแนวทางบรรเทาความยากจนที่มีอัตลักษณ์ของจีนและทฤษฎีต่อสู้ความยากจนที่มีอัตลักษณ์ของจีนอีกด้วย  ซึ่งรวมถึงการนำของพรรคที่ถือเป็นหลักประกันทางการเมือง และองค์การที่เข้มแข็งของการต่อสู้เพื่อขจัดความยากจน  ต้องยึดมั่นแนวคิดการพัฒนาที่ถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง  ยึดมั่นหนทางความมั่งคั่งร่วมกันอย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่  ยึดมั่นความได้เปรียบทางการเมืองของสังคมนิยมจีนซึ่งสามารถรวมพลังเพื่อทำเรื่องใหญ่  ต้องมีความมุ่งมั่นและใช้ปฏิบัติการร่วมกันในการต่อสู้เพื่อขจัดความยากจน  ยึดมั่นหลักนโยบายการช่วยเหลือผู้ยากไร้อย่างแม่นยำและตรงจุด  ขจัดต้นเหตุที่ก่อให้เกิดความยากจนด้วยการพัฒนา กระตุ้นความกระตือรือร้น  ความริเริ่มและการคิดสรรของผู้ยากไร้จำนวนไพศาล  เพื่อให้พวกเขาเกิดพลังจากภายในที่จะลุกขึ้นขจัดความยากจน  ส่งเสริมการเชิดชูคุณธรรมที่จะร่วมแรงร่วมใจเพื่อขจัดความยากลำบาก  และสามัคคีกันเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  สร้างบรรยากาศที่ทั่วทั้งสังคมร่วมช่วยเหลือผู้ที่ประสบวิกฤตและตกทุกข์ได้ยาก  ยึดมั่นศึกษาค้นคว้าและมุ่งสู่ความเป็นจริง ตั้งใจทำงาน  และกล้าท้าทายความยากลำบาก  เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้อย่างจริงจัง  ช่วยเหลือผู้ที่ยากไร้แท้จริง  และช่วยให้ผู้ยากไร้ที่แท้จริงพ้นความยากจน

ปธน.สี ระบุว่า  การต่อสู้เพื่อขจัดความยากจนของจีนได้ก่อรูปขึ้นเป็นจิตวิญญาณที่ว่า “ชั้นบนกับชั้นล่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน  ผู้ที่ออกศึกเป็นบุคคลดีเด่นหมด  แม่นยำและตรงจุด  มุ่งสู่ความเป็นจริง  บุกเบิกพัฒนาและสร้างนวัตกรรม  ต่อสู้กับความยากลำบาก  และไม่ให้มีประชาชนผิดหวัง”  จิตวิญญาณแห่งการต่อสู้เพื่อขจัดความยากจนดังกล่าวเป็นวัตถุประสงค์ของพรรค  เป็นอุดมการณ์และศีลธรรมของประชาชนจีน  เป็นจิตวิญญาณของประชาชาติจีน  แสดงให้เห็นในภาพรวมของลัทธิรักชาติ  ลัทธิส่วนรวม  และสังคมนิยม  ได้แสดงให้เห็นอย่างเต็มที่ต่อจิตวิญญาณของจีน  ค่านิยมและพลังของจีน  ได้สืบสานจิตวิญญาณของประชาชาติจีนและจิตวิญญาณแห่งยุคสมัย

ปธน.สีเน้นว่า  การพ้นความยากจนไม่ใช่จุดหมายปลายทาง  กลับเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ของชีวิตความเป็นอยู่และการต่อสู้ครั้งใหม่  การแก้ไขปัญหาที่การพัฒนาไม่สมดุลและไม่เต็มที่  การลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างเมืองกับชนบท  การบรรลุงานพัฒนาอย่างรอบด้านของมนุษยชาติและความมั่งคั่งร่วมกันของประชาชนทั้งปวงนั้นยังคงมีหนทางอีกยาวไกล

การสร้างความเจริญรุ่งเรืองของชนบทเป็นภาระหน้าที่สำคัญของการสร้างความเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งของประชาชาติ  ความลึกซึ้ง  ความกว้างและความยากลำบากของยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญรุ่งเรืองในชนบทอย่างรอบด้านนั้นไม่แพ้การต่อสู้เพื่อขจัดความยากจน  ต้องสร้างสรรค์ระบบนโยบาย  ระบบการงาน  และระบบบริหารให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  ใช้มาตรการทรงพลังยิ่งขึ้น  และรวบรวมพลังที่เข้มแข็งยิ่งขึ้น  เพื่อเร่งกระบวนการความทันสมัยด้านการเกษตรและชนบท  ผลักดันให้เกษตรกรรมพัฒนาอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  ให้ชนบทน่าอยู่และน่าประกอบธุรกิจ  และให้บรรดาเกษตรกรมีความพอเพียงและความมั่งคั่ง

ปธน.สีเน้นว่า  ในกระบวนการใหม่ของการสร้างสรรค์ความทันสมัยของสังคมนิยมอย่างรอบด้าน ต้องจัดวางความมั่งคั่งร่วมกันของประชาชนทั้งปวงให้อยู่ในตำแหน่งที่สำคัญยิ่ง  มุ่งสู่ความเป็นจริง  มีความอดทน  และใช้ความพยายามอย่างแข็งขันยิ่งขึ้นเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว  ส่งเสริมการพัฒนาอย่างรอบด้านของมนุษย์และความก้าวหน้าอย่างรอบด้านของสังคม  เพื่อให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์  มีความสุข  และมีความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้น  อีกทั้งมีหลักประกันมากยิ่งขึ้น  และพัฒนาให้ยั่งยืนยิ่งขึ้น

(Yim/Zhou/Lu)

  • เสียงข่าวประจำวัน (15-06-2567)

  • เกาะกระแสจีน (15-06-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (14-06-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (14-06-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (14-06-2567)

陆永江