รายงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมประจำปี 2021

2022-08-11 20:25:02 | CRI
Share with:

เรื่องที่จะเล่าถือเป็นประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมจีน เพราะรายงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมประจำปี 2021 แสดงให้เห็นว่าสิ่งแวดล้อมทางนิเวศวิทยาจีนได้รับการปรับปรุงอย่างเห็นได้ชัด

เมื่อวันที่ 18 เมษายนที่ผ่านมารายงานของคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับสภาพบรรลุเป้าหมายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสภาวะสิ่งแวดล้อมประจำปี 2021ได้ยื่นให้คณะกรรมการประจำ สภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนชุดที่ 13 ครั้งที่ 34 พิจารณา  รายงานฉบับนี้แสดงให้เห็นว่า  ปี 2021  สิ่งแวดล้อมทางนิเวศวิทยาทั่วประเทศจีนมีการปรับปรุงอย่างเห็นได้ชัด  

สถานการณ์ความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อมมีความมั่นคง ตามข้อกำหนดของกฎหมายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องระบุว่า  คณะรัฐมนตรีทุกปีจำเป็นต้องรายงานสภาพบรรลุเป้าหมายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสภาพสิ่งแวดล้อมให้กับคณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน  ซึ่งปีนี้นับเป็นครั้งที่ 7 ที่ได้รายงานสภาพสิ่งแวดล้อมประจำปีให้กับคณะกรรมการประจำ สภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนตั้งแต่ปี 2016 เป็นต้นมา

ถ้าอิงตามรายงาน จาก นายหวาง ยุ่นชิว รัฐมนตรีกระทรวงสิ่งแวดล้อมทางนิเวศวิทยาจีนได้กล่าวในการรายงานว่า  ปี 2021  สภาพสิ่งแวดล้อมทั่วประเทศจีนมีการปรับปรุงอย่างเห็นได้ชัด  คุณภาพสิ่งแวดล้อมทางนิเวศวิทยาดีขึ้นอย่างชัดเจน  ดัชนี 8 ประการในด้านสิ่งแวดล้อมทางนิเวิศวิทยาของโครงการพัฒนาเศรษฐกิจประชาชนและสังคมได้บรรลุไว้อย่างราบรื่น

คุณภาพอากาศทั่วประเทศมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  อัตราของจำนวนวันที่มีคุณภาพดีเป็นร้อยละ 87.5  ได้เติบโตขึ้นร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบกับปี 2020  อัตราเข้มข้นเฉลี่ยของพีเอ็ม 2.5 ได้ลดน้อยลง 30 ไมโครแกรมต่อทุกลูกบาศก์เมตร  ได้บรรลุเป้าหมายอัตราเข้มข้นพีเอ็ม 2.5 และอัตราเข้มข้นโอโซนต่างลดน้อยลงต่อเนื่องกัน 2 ปี  เมืองระดับท้องถิ่นที่มีคุณภาพของอากาศได้มาตรฐานมากกว่า 218 เมือง  ได้เพิ่มขึ้น 12 เมืองเมื่อเทียบกับปี 2020  คุณภาพของบรรยากาศน้ำตามผิวลูกโลกทั่วประเทศได้รับการปรับปรุงอย่างมั่นคง  คุณภาพน้ำในแม่น้ำแยงซีและแม่น้ำจูเจียงเป็นระดับดีเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง  คุณภาพน้ำในแม่น้ำเหลืองได้รับการปรับปรุงดีอย่างเห็นได้ชัด

รายงานฉบับนี้ยังแสดงให้เห็นว่า  คุณภาพน้ำในน่านน้ำทะเลของจีนนั้นมีแนวโน้มดีขึ้นโดยทั่วไป  แนวโน้มที่ดีเป็นมลพิษนั้นได้รับการยับยั้นในข้นต้น   สภาพของดีนในที่นาปลูกด้านเกษตรมีแนวโน้มมั่นคงโดยทั่วไป  การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด

กว่าจะได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจ ก็ยังพบว่า  ปัจจุบันการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางนิเวศวิทยายังต้องเผชิญหน้ากับปัญหาและท้าทายไม่น้อยทีเดียว

นายหวง ยุ่นชิวเล่าว่า  จีนยังมีเมืองร้อยละ 29.8 มีอัตราเข้มข้นพีเอ็ม 2.5 มากกว่ามาตรฐาน  อากาศที่มีมลพิศยังมีการเกิดขึ้น  การบำบัดดูแลสิ่งแวดล้อมทางอากาศยังต้องการใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่อง  สิ่งแวดล้อมทางน้ำ แม้ว่าได้รับการปรับปรุงดีขึ้นบ้างก็ตาม  แต่ยังไม่มั่นคง  ปัญหาขาดดุลของระบบนิเวศวิทยาทางน้ำยังต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วน   น่านน้ำทะเลต่างๆ เช่น อ่าวเหลียวตง  อ่าวโปไห่  ยังมีมีมลพิษค่อนข้างร้ายแรง   มลพิษหลักที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางนิเวศวิทยาีด้านเกษตรนั้นเป็นโลหะหนัก

สำหรับการจัดการงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางนิเวศวิทยาปี 2022  รายงานฉบับนี้ระบุว่า  ยิ่งต้องเน้นการบำบัดมลพิษโดยตรงจุด บำบัดเชิงวิทยาศาสตร์  ตามกฎหมาย   ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ให้น้อยลง  วางแผนรวบรวมการบำบัดมลพิษ  อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางนิเวศวิทยา  รับมือกับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศ   เตรียมต่อสู้กับมลพิษให้ดีอย่างลึกซึ้ง  ส่งเสริมให้เศรษฐกิจ สังคมพัฒนาไปด้วยดีในรูปแบบสีเขียวทุกด้าน

เพิ่งจะมีข่าวเข้ามาไม่นานว่าตอนนี้จีนเริ่มยกระดับการพัฒนาเทคโนโลยีตรวจสอบสภาพแวดล้อม อย่างต่อเนื่อง  อย่างที่ มณฑลชิงไห่ได้ก่อสร้างเครือข่ายตรวจสอบสภาพแวดล้อมที่รวม “ดินฟ้าอากาศ” ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่ครอบคลุมทั่วทั้งมณฑลขึ้น ด้วยการสร้างจุดสังเกตการณ์ในเขตไร้มนุษย์ที่มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ยเกิน 4,000 เมตร  สามารถดูการเปลี่ยนแปลงของทิวทัศน์ธรรมชาติและการเคลื่อนไหวของสัตว์ป่าในอุทยานแห่งชาติและเขตอนุรักษ์ระบบนิเวศได้ทุกเมื่อตลอด 24 ชั่วโมง

อำเภอชางเล่อ มณฑลซานตงเป็นอำเภออุตสาหกรรมใหญ่ การบำบัดมลภาวะทางอากาศมีความยากลำบากเป็นอย่างมาก แต่ด้วยการสร้างเครือข่ายตรวจสอบ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงทำให้การบริหารและควบคุมคุณภาพอากาศในอำเภอชางเล่อมีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง คุณภาพของสภาพแวดล้อมและอากาศก็ดีขึ้นเป็นอย่างมาก 

นายหวง ยุ่นชิวยังแนะนำว่า  จีนจะดำเนินการกำกับดูแลการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางนิเวศวิทยาส่วนกลางรอบที่ 2  ปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายที่ทำลายสิ่งแวดล้อมและทำลายทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง  ปฎิบัติตามสงครามการต่อสู้ที่เพื่อบรรลุดัชนี 8 ประการของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อมีฟ้าสีคราม  มีน้ำสดใส  มีดินบริสุทธิ์ ส่งเสริมการบำบัดมลพิษของแข็งและมลพิษแบบใหม่

ตามรายงานฉบับนี้  สงครามการต่อสู้เพื่อบรรลุดัชนี 8 ประการเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนั้นยังรวมทั้งการป้องกันและบำบัดมลพิษโอโซน  การบำบัดมลูพิษจากเชื้อเพลิงดีเซลล์  การบำบัดน้ำเสียในเมือง  การอนุรักษ์และซ่อมแซมแม่น้ำแยงซี  การบำบัดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางนิเวศวิทยาในแม่น้ำเหลือง  การบำบัดโดยรวมในน่านน้ำทะเล  และการบำบัดมลพิษในชนบทด้านเกษตร 

ปี 2022 จีนจะปฏิบัติตามภาระหน้าที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางนิเวศวิทยาของท้องถิ่นและของวิสาหกิจให้มากยิ่งขึ้น  ปรับปรุงระบบชดใช้ความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมนิเวศวิทยาให้สมบูรณ์แบบ  เพิ่มกำลังในการฟ้องร้องทางการกุศลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางนิเวศวิทยา  ผลักดันกฎหมายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางมหาสมุทร  ผลักดันการกำหนดเพิ่มเติมกฎหมายเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

เป็นเรื่องที่น่าติดตาม เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่จีนแก้ไขอย่างจริงจังมาโดยตลอด ทั้งการออกกฎหมาย แผนดำเนินการ และอุปกรณืที่ทันสมัย เพื่อคุณภาพชีวิตชาวจีน

 

 

  • เสียงข่าวประจำวัน (28-01-2566)

  • เกาะกระแสจีน (28-01-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (27-01-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (27-01-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (27-01-2566)