WowChina เขตชุ่มน้ำอูลานนูร์

2022-09-12 15:51:38 | CRI
Share with:

เขตชุ่มน้ำอูลานนูร์ตั้งอยู่ในเมืองฮูหลุนเป้ยเอ่อ เขตปกครองตนเองมองโกเลียในของจีน ซึ่งอยู่ตอนกลางลุ่มแม่น้ำอูเอ่อซุ่นที่เต็มไปด้วยต้นกก มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์และภาวะนิเวศที่ดีงาม นับเป็นที่อยู่อาศัยสำคัญของปลา  และนกชนิดต่างๆ เป็นเขตที่น่าเที่ยวชมสำหรับผู้คนที่หวังจะไปท่องเที่ยวเพื่อคลายร้อน


Bo/Sun

  • เสียงข่าวประจำวัน (25-09-2565)

  • เสียงข่าวประจำวัน (24-09-2565)

  • เกาะกระแสจีน (24-09-2565)

  • เสียงข่าวประจำวัน (23-09-2565)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (23-09-2565)