ผู้แทนระดับชาติแห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีน 2,296 คน ที่เข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 20 มีที่มาอย่างไร

2022-10-14 13:33:18 | CMG
Share with:

 

หลี่ เสินหลี่ (Li Shengli) นักดับเพลิงจากมณฑลเจียงซี

เหยียน หลิง (Yan Ling) ทหารหญิงแห่งกองทัพเรือจีน

จง หนานซาน (Zhong Nanshan) นักวิชาการด้านระบบทางเดินหายใจ สถาบันบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์แห่งชาติจีน

หวัง หย่าผิง  (Wang Yaping) นักบินอวกาศหญิงคนแรกของจีนที่ปฏิบัติภารกิจในอวกาศ

พวกเขาเหล่านี้เป็นบุคคลใน 2,296 คน ที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้แทนระดับชาติแห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีน เข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน ครั้งที่ 20 ซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันที่ 16 ตุลาคมนี้   

การเลือกผู้แทนระดับชาติแห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีนเพื่อเข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน มีหลักคิดและกระบวนการที่น่าสนใจ ที่ทำให้เห็นว่า พรรคคอมมิวนิสต์จีนให้ความสำคัญกับการฟังเสียงของสมาชิกพรรคและการมีส่วนร่วมของสมาชิกพรรคในทุกระดับ  เช่น การจัดประชุม  การรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกพรรค  การลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกผู้แทนระดับชาติ 

การเลือกผู้แทนระดับชาติแห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งนี้  มีขึ้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2021 นับตั้งแต่พรรคประกาศว่าจะมีการคัดเลือกผู้แทนระดับชาติประมาณ 2,300 คน จากหน่วยต่างๆ ของพรรค 38 หน่วย จนถึงการประกาศรายชื่อตัวแทนระดับชาติแห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีนในวันที่ 26 กันยายนที่ผ่านมา 

โดยการเลือกผู้แทนระดับชาติแห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีนมีกระบวนการที่เข้มงวดและมีการกลั่นกรองหลายขั้น ตั้งแต่การเสนอชื่อ การตรวจสอบคุณสมบัติ  การลงคะแนนเสียงของหน่วยต่างๆ 

ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นตัวแทนระดับชาติแห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีนต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามอุดมการณ์ของพรรค คือ เป็นผู้มีจริยธรรม ประพฤติตนดีทั้งในด้านการงานและการใช้ชีวิต  เป็นผู้มีความสามารถและเป็นแบบอย่างที่ดีของการประกอบสัมมาชีพ  มีความเข้าใจในนโยบาย และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของตนเอง สามารถให้มุมมองที่นำไปสู่การพัฒนาด้านต่างๆ      

การเลือกผู้แทนระดับชาติของพรรคคอมมิวนิสต์ในครั้งนี้ จากสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนจำนวนกว่า  96 ล้านคน มีผู้ที่ได้รับเลือกเป็นผู้แทนระดับชาติ 2,296 คน  คิดเป็นสัดส่วน 42,000 : 1 คือสมาชิกพรรค 42,000 คน จะมีผู้แทนระดับชาติ 1 คน  มาจากหลายภาคส่วน ทั้งภาคเศรษฐกิจ  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความมั่นคง การเมืองและกฎหมาย การศึกษา  วัฒนธรรม สุขภาพ กีฬา การบริหารสังคม

ในจำนวนผู้แทนระดับชาติ 2,296 คน มีผู้แทนระดับชาติ 771 คน คิดเป็นร้อยละ 33.6 ที่มาจากระดับรากหญ้า นอกจากนี้มีผู้ใช้แรงงาน 192 คน ชาวนา 85 คน อาชีพเฉพาะทาง 266 คน 

ผู้แทนระดับชาติ 619 คนเป็นผู้หญิง คิดเป็นร้อยละ 27 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 เมื่อเทียบกับการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 19  และมีผู้แทนระดับชาติจากกลุ่มชาติพันธุ์ 264 คน จากกลุ่มชาติพันธุ์จำนวน 40 กลุ่ม

ในด้านอายุ อายุเฉลี่ยของผู้แทนระดับชาติคือ 52 ปี 2 เดือน ร้อยละ 59.7 อายุต่ำกว่า 55 ปี  ในด้านการศึกษา มากกว่าร้อยละ 50 จบการศึกษาระดับปริญญาโท  

พวกเขาเหล่านี้มีหน้าที่สำคัญในการประชุมสมัชชาใหญ่ฯ ในการเป็นตัวแทนของสมาชิกพรรคสะท้อนเสียงความต้องการ เสนอความเห็น  ร่วมอภิปรายประเด็นต่างๆ และเลือกคณะกรรมการของพรรค

ผู้แทนระดับชาติแห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีน จึงถือเป็นผู้ที่ได้รับเกียรติและความไว้วางใจจากพรรคคอมมิวนิสต์จีน  เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและแนวทางของพรรคคอมมิวนิสต์จีน  เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนประเทศจีนยุคใหม่ในอีก 5 ปีข้างหน้าให้สำเร็จในทุกมิติ


บทความ : ประวีณมัย บ่ายคล้อย

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (20-03-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (20-03-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (20-03-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (19-03-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (18-03-2566)