คณะกรรมการทหารส่วนกลางของจีนออกเอกสาร “ความเห็นว่าด้วยการลงลึกข้อปฏิบัติตามระบบความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการทหารส่วนกลาง”

2022-11-03 11:26:19 | CMG
Share with:

แนวทางการปฏิบัติตามแกนหลักการประชุมสมัชชาผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์ทั่วประเทศจีนครั้งที่ 20 (สมัชชา 20) เพื่อผลักดันกองทัพจีน ( PLA ) ให้เร่งรัดปฏิบัติตามระบบความรับผิดชอบตามนโยบายของประธานคณะกรรมการทหารส่วนกลางอย่างมีมาตรฐานสูงยิ่งขึ้น ดังนั้น คณะกรรมการทหารส่วนกลางของจีนออกเอกสาร “ความเห็นว่าด้วยการลงลึกปฏิบัติตามระบบความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการทหารส่วนกลาง”

เอกสารฉบับนี้ชี้ว่า ตั้งแต่ปิดสมัชชา 18 เป็นต้นมา คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนกับคณะกรรมการทหารส่วนกลาง นำเสนอการออกแบบทางการเมืองกับการจัดวางทางระบบหลายชุด เพื่อเป็นแนวทางให้กองทัพจีนให้ปฏิบัติตามระบบความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการทหารส่วนกลาง กวดขันวินัยกับกฎข้อบังคับทางการเมือง เสริมความแข็งแกร่งต่อรากฐานทางการเมือง จนมีผลสำเร็จทั้งทางทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และทางระบบที่สำคัญยิ่ง เป็นการตั้งหลักประกันเชิงระบบต่อการปฏิรูปทหาร

ปัจจุบัน การเคารพและปฏิบัติตามการบังคับบัญชาของประธาน สี จิ้นผิง รับผิดชอบต่อประธานสี จิ้นผิง  กลายเป็นเอกลักษณ์ชัดเจนของกองทัพจีนในยุคสมัยใหม่

เอกสารฉบับนี้วิเคราะห์สถานการณ์กับภารกิจแห่งการบรรลุเป้าหมายการต่อสู้ร้อยปีด้านการสร้างสรรค์กองทัพ และความทันสมัยด้านการป้องกันประเทศ กระตุ้นให้เหล่าทหารทั้งปวงได้เข้าใจความหมายของ “ความยึดมั่น 2 ข้อ”  และปฏิบัติตาม “ความคุ้มครอง 2 ข้อ”  สำหรับ “ความยึดมั่น 2 ข้อ” ประกอบด้วย 1) ยึดมั่นให้สหายสี จิ้นผิงเป็นแกนกลางของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน พรรคคอมมิวนิสต์จีน และ 2)ยึดมั่นในฐานะการชี้นำของแนวคิดสี  จิ้นผิง ว่าด้วยสังคมนิยมที่มีอัตลักษณ์ของจีนในยุคใหม่

ขณะที่หลักปฏิบัติตาม “ความคุ้มครอง 2 ข้อ”  ประกอบด้วย 1)คุ้มครองฐานะแกนกลางของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนของเลขาธิการใหญ่สี จิ้นผิงอย่างเด็ดเดี่ยว 2)คุ้มครองอำนาจอิทธิพลและการนำในลักษณะศูนย์กลางของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน

นอกจากนี้ ยังเน้นหนักด้านความสมัครใจทางการเมืองต่อระบบความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการทหารส่วนกลาง ปฏิบัติตามการจัดวางงานของประธานสี จิ้นผิงและคณะกรรมการทหารส่วนกลางอย่างแท้จริง มุ่งมั่นในภารกิจทุกประการที่พรรคกับประชาชนมอบให้

เอกสารฉบับนี้ยังมีข้อเรียกร้องที่เป็นรูปธรรมสำหรับกองทัพจีนทุกระดับชั้น โดยเฉพาะคณะกรรมการพรรคระดับสูง ผู้บริหารระดับสูง ให้ปฏิบัติตามระบบความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการทหารส่วนกลาง


LF/Ying/cui

  • เสียงข่าวประจำวัน (09-06-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (09-06-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (09-06-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (08-06-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (08-06-2566)