นายกฯ จีนตั้งเป้าหมายหลักของการพัฒนาในปีนี้

2022-03-05 15:43:11 | CRI
Share with:

นายกฯ จีนตั้งเป้าหมายหลักของการพัฒนาในปีนี้

เช้าวันที่ 5 มี.ค. ที่มหาศาลาประชาชนจีน การประชุมครั้งที่ 5 ของสภาผู้แทนทั่วประเทศจีน ชุดที่ 13 เปิดฉากขึ้น นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน กล่าวรายงานว่าด้วยกิจการงานของรัฐบาล โดยแบ่งเป็นสามส่วน ได้แก่ หนึ่ง. ทบทวนการทำงานในปี 2021 สอง. ความต้องการโดยรวมและทิศทางนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในปี 2022 และสาม. ภารกิจของรัฐบาลในปี 2022

นายหลี่ เค่อเฉียง กล่าวในรายงานฯ ว่า ปี 2022 เป้าหมายการพัฒนาหลัก ๆ คือ ยอดมูลค่าการผลิตภายในประเทศเติบโตประมาณ 5.5% ประชาชนมีโอกาสการทำใหม่ในเขตตัวเมืองและตำบลจำนวนกว่า 11 ล้านคน ควบคุมอัตราการว่างงานในเขตตัวเมืองและตำบลให้ต่ำกว่า 5.5% ควบคุมดัชนีราคาผู้บริโภคให้เพิ่มขึ้นราว 3% รายได้ของประชาชนและเศรษฐกิจมีอัตราเติบโตที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งคงยอดการผลิตอาหารไว้มากกว่า 1.3 ล้านล้านชั่ง

นายหลี่ เค่อเฉียง กล่าวในรายงานฯ ว่า ปี 2022 ต้องทำงานใน 9 ด้านสำคัญ ได้แก่ หนึ่ง. ทุ่มเทกำลังรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหาภาค รักษาเศรษฐกิจให้คงสถานะสมเหตุสมผล สอง. ทุ่มเทกำลังรักษาเสถียรภาพของตลาดและประกันการมีงานทำ สาม. ผลักดันการปฏิรูปให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นอย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ ระดมชีวิตชีวาของตลาดและกำลังขับเคลื่อนการพัฒนาภายในประเทศ สี่. ปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรมให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เสริมสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่เป็นรูปธรรมให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ห้า. ปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ที่ขยายความต้องการภายในประเทศให้มากยิ่งขึ้นอย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ ผลักดันให้ทุกภูมิภาคพัฒนาอย่างสมานฉันท์และกลายเป็นเมืองในรูปแบบใหม่ หก. ทุ่มเทกำลังพัฒนาการเกษตร ส่งเสริมการพัฒนาเขตชนบทอย่างรอบด้าน เจ็ด. ยกระดับการเปิดประเทศให้สูงยิ่งขึ้น ผลักดันการค้าระหว่างประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศให้พัฒนาอย่างมีเสถียรภาพ แปด. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยา ส่งเสริมการพัฒนาสีเขียวและคาร์บอนต่ำอย่างต่อเนื่อง เก้า. ประกันและปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นอย่างแท้จริง เสริมสร้างการบริหารสังคมแบบนวัตกรรมให้ดียิ่งขึ้น

Zhou/Dan/Tim

  • เสียงข่าวประจำวัน (28-05-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (27-05-2566)

  • เกาะกระแสจีน (27-05-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (26-05-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (26-05-2566)

张丹