การสร้างความเจริญรุ่งเรืองในชนบท

2022-05-20 18:00:30 | CRI
Share with:

การสร้างความเจริญรุ่งเรืองในชนบทวางจุดสำคัญอยู่ที่การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตในชนบท เพราะว่ามีแต่อุตสาหกรรมการผลิตเจริญรุ่งเรืองขึ้นแล้ว รายได้ของบรรดาเกษตรกรจึงจะสามารถเพิ่มขึ้นอย่างมั่นคงได้ อุตสาหกรรมการผลิตที่จะพัฒนาก่อนในชนบทมีอยู่ 3 ด้าน ได้แก่ การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร การท่องเที่ยว และอีคอมเมิร์ซ โดยจะประกันให้อุตสาหกรรมการผลิตในชนบทไม่เพียงแต่จะพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทั้งยังต้องมีคุณภาพและมีความยั่งยืน

การสร้างความเจริญรุ่งเรืองในชนบท

เกษตรกรเป็นพลังสำคัญในการสร้างความเจริญรุ่งเรืองในชนบท ดังนั้นจีนจะให้ความสำคัญต่อการอบรมเกษตรกรเพื่อให้บรรดาเกษตรกรรักการทำไร่ไถนา มีเทคนิค และทักษะอาชีพ อีกทั้งจะใช้นโยบายพิเศษด้านบุคลากร การคลัง และการเงินเพื่อดึงดูดบุคลากรด้านต่าง ๆ ไปทำงานในชนบท

การสร้างความเจริญรุ่งเรืองในชนบทยังเน้นว่า ไม่เพียงแต่จะสร้างภาพลักษณ์ใหม่ในชนบทเท่านั้น หากยังจะสร้างจิตวิญญาณในชนบทอีกด้วย ไม่เพียงแต่จะพัฒนาเศรษฐกิจเท่านั้น หากยังจะสร้างสรรค์อารยธรรมและวิถีชีวิตแบบใหม่อีกด้วย ซึ่งรวมถึงการรักษาและสืบสานเอกลักษณ์ของชนเผ่าต่าง ๆ และพื้นที่ต่าง ๆ โดยจะพัฒนาวัฒนธรรมการเกษตรดั้งเดิมแบบเรียบง่ายกับอารยธรรมที่ทันสมัยอย่างกลมกลืนกัน พัฒนาหมู่บ้านและอำเภอเก่าแก่โบราณที่มีชื่อเสียงทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม พัฒนาหมู่บ้านของชนกลุ่มน้อย คุ้มครองที่อยู่อาศัยดั้งเดิม คุ้มครองโบราณสถานและโบราณวัตถุในชนบท ตลอดจนมรดกวัฒนธรรมในชนบท เผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ทั่วถึงชนบท อีกทั้งให้ความสำคัญต่อการศึกษาของเยาชนในชนบทด้วย

การสร้างความเจริญรุ่งเรืองในชนบท

ระบบนิเวศเป็นความเหนือกว่าและเป็นสมบัติอันล้ำค่าของชนบท การรักษาระบบนิเวศจึงเป็นสาระสำคัญประการหนึ่งของการสร้างความเจริญรุ่งเรืองในชนบท   จีนจะใช้ปฏิบัติการต่าง ๆ ในการอนุรักษ์ระบบนิเวศในชนบท ซึ่งรวมถึงปฏิบัติการลดการใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง ปฏิบัติการการใช้ฟางอย่างครอบคลุมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปฏิบัติการใช้ฟิล์มพลาสติกเพื่อการเกษตรอย่างหมุนเวียน ปฏิบัติการใช้ปุ๋ยคอกให้เป็นประโยชน์ตามพื้นที่เลี้ยงสัตว์และเลี้ยงสัตว์ปีก พัฒนาอำเภอตัวอย่างด้านการขจัดมลพิษทางการเกษตรจำนวน 200 แห่งในพื้นที่ที่ไวต่อสิ่งแวดล้อมตามลุ่มแม่น้ำฉางเจียง และแม่น้ำเหลือง ขณะเดียวกันรณรงค์ให้ชนบทเร่งฟื้นฟูบูรณะความเสียหายจากการใช้ที่ดินและน้ำ ซึ่งรวมถึงมลพิษที่ดิน และการใช้น้ำใต้ดินมากเกินควร เป็นต้น

กล่าวสรุปแล้ว  การสร้างความเจริญรุ่งเรืองในชนบทก็เพื่อให้การเกษตรเป็นอุตสาหกรรมการผลิตที่มีอนาคตสดใส ให้เกษตรกรเป็นอาชีพที่มีแรงดึงดูด ให้ชนบทสวยงามยิ่งขึ้น และให้ผู้ที่ใช้ชีวิตในชนบทอยู่เย็นเป็นสุข

 

 

  • เสียงข่าวประจำวัน (02-02-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (02-02-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (02-02-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (01-02-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (01-02-2566)

何喜玲