บทวิเคราะห์ : จีนออกเอกสารว่าด้วยความคิดริเริ่มเพื่อความมั่นคงของโลก

2023-02-22 12:43:16 | CMG
Share with:

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2023กระทรวงการต่างประเทศจีนเผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับความคิดริเริ่มเพื่อความมั่นคงของโลก  โดยระบุว่า  ความมั่นคงเกี่ยวพันถึงความผาสุกของประชาชนทุกประเทศ เกี่ยวพันถึงภาระกิจสันติภาพและการพัฒนาของโลก  และเกี่ยวพันถึงชะตากรรมและอนาคตของมนุษยชาติ

ความคิดริเริ่มเพื่อความมั่นคงของโลกที่นายสี จิ้นผิงประธานาธิบดีจีนเป็นผู้ริเริ่มนั้น เรียกร้องให้ใช้เจตนารมณ์หลักความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้ง  ใช้แนวคิดได้ชัยชนะด้วยกันเพื่อจัดการกับความท้าทายด้านความมั่นคงที่สลับซับซ้อนและเกี่ยวพันกัน ตระหนักถึงสันติภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกด้วยการรวมแรงร่วมใจกันเพิ่มเสถียรภาพและความมั่นใจให้มากขึ้นในยุคใหม่

เอกสารดังกล่าวเน้น “การยึดมั่น 6 ประการ”  ได้แก่  ยึดมั่นแนวคิดความมั่นคงร่วมกัน  ครอบคลุม  ร่วมมือและยั่งยืน  ยึดมั่นในการเคารพอธิปไตยและบูรณภาพเหนือดินแดนของทุกประเทศ ยึดมั่นในการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์และหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติ  ยึดมั่นในการปฏิบัติตามข้อกังวลด้านความมั่นคงที่ถูกต้องตามกฎหมายของทุกประเทศ ยึดมั่นในการแก้ปัญหาความแตกต่างและข้อพิพาทระหว่างประเทศอย่างสันติผ่านการเจรจาและการปรึกษาหารือกัน และยึดมั่นในการรักษาความมั่นคงโดยรวมด้วยการประสานทั้งวิถีแบบดั้งเดิมและไม่ใช่แบบดั้งเดิม 

เอกสารดังกล่าวนำเสนอแนวทางความร่วมมือที่สำคัญ 20 ข้อ ได้แก่ 1. สนับสนุนให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมอย่างจริงจังในรายงาน "วาระร่วมกันของเรา" ของเลขาธิการสหประชาชาติเกี่ยวกับการกำหนด "วาระสันติภาพใหม่" และข้อเสนอแนะอื่นๆ   2. ส่งเสริมให้ชาติมหาอำนาจประสานงานและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  เพื่อเป็นแบบแผนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศใหญ่ที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติ  มีเสถียรภาพโดยรวม  และมีการพัฒนาที่สมดุล  3.ยึดมั่นในฉันทามติที่ว่า "สงครามนิวเคลียร์จะไม่มีชัยชนะ"และทำไม่ได้  4. ปฏิบัติตามมติที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติครั้งที่ 76ว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ 5. ผลักดันให้แก้ไขปัญหาทางการเมืองที่เป็นประเด็นร้อนระหว่างประเทศและภูมิภาค  6. สนับสนุนให้ปรับปรุงกลไกและโครงสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงระดับภูมิภาคที่มีอาเซียนเป็นศูนย์กลาง  ยึดมั่น “วิถีอาเซียน”ในการบรรลุฉันทามติผ่านการปรึกษาหารือและดูแลความสะดวกสบายของทุกฝ่ายส่งเสริมการเจรจาและความร่วมมือเพื่อความมั่นคงระหว่างประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคนี้ 7. ฏิบัติตามความคิดริเริ่ม 5 ประการเพื่อบรรลุความมั่นคงและเสถียรภาพของตะวันออกกลาง สนับสนุนการเคารพซึ่งกันและกัน  ยึดมั่นความเที่ยงธรรมและยุติธรรม  เพื่อบรรลุการไม่แพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์  ร่วมกันสร้างสรรค์ความมั่นคงโดยรวม  และเร่งการพัฒนาความร่วมมือ  เพื่อร่วมกันผลักดันการสร้างแบบแผนใหม่เพื่อความมั่นคงของตะวันออกกลาง 8. สนับสนุนความพยายามของประเทศแอฟริกา  สหพันธ์แอฟริกา  และองค์การอนุภูมิภาคที่ใช้ในการแก้ไขการปะทะกันในภูมิภาค  ต่อต้านการก่อการร้าย  พิทักษ์ความมั่นคงทางทะเล  เรียกร้องให้ประชาคมโลกสนับสนุนเงินทุนและเทคโนโลยีต่อปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายที่นำโดยแอฟริกา  สนับสนุนให้ประเทศแอฟริกาเป็นตัวของตัวเองและเสริมทักษะในการปกป้องสันติภาพ 9. สนับสนุนประเทศลาตินอเมริกาและแคริบเบียนปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาในคำประกาศว่าด้วยละตินอเมริกาและแคริบเบียนเป็นเขตสันติภาพ สนับสนุนองค์การส่วนภูมิภาคและอนุภูมิภาคซึ่งรวมถึงประชาคมละตินอเมริกาให้แสดงบทบาทที่เป็นคุณต่อการจัดการปัญหาที่เป็นประเด็นร้อนอย่างเหมาะสม  10. ให้ความสำคัญต่อสถานการณ์พิเศษและความกังวลที่สมเหตุสมผลของประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  ภัยธรรมชาติ  และสาธารณสุข  สนับสนุนความพยายามของประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกที่ใช้ในการรับมือความท้าทายที่เกิดขึ้นทั่วโลก  สนับสนุนให้ประเทศเกาะปฏิบัติตามยุธทศาสตร์ปี 2050 เพื่อแปซิฟิกสีคราม  11. ส่งเสริมการเจรจาเพื่อแลกเปลี่ยนความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับทะเล  จัดการความขัดแย้งทางทะเลอย่างเหมาะสม  ร่วมกันปราบปรามโจรสลัด การปล้นสดมภ์ด้วยกำลังอาวุธทางทะเล  และอาชญกรรมข้ามชาติทางทะเล  ร่วมกันพิทักษ์สันติภาพและความสงบเรียบร้อยทางทะเล  และความปลอดภัยในการเดินเรือ  12. ส่งเสริมบทบาทการประสานงานของสหประชาชาติในการต่อต้านการก่อการร้ายระหว่างประเทศ  สนับสนุนประชาคมโลกปฏิบัติตามมติต่อต้านการก่อการ้รายของสมัชชาสหประชาชาติและคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ  ตลอดจนยุทธศาสตร์การต่อต้านการก่อการร้ายของสหประชาชาติ  เพื่อร่วมกันปราบปรามองค์การและผู้ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อก่อการร้ายของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ  13. ดำเนินความร่วมมือระหว่างประเทศระดับลึกด้านความมั่นคงของข้อมูลข่าวสาร 14. ส่งเสริมการบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ  15. ส่งเสริมการบริหารจัดการความมั่นคงระหว่างประเทศเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ซึ่งรวมถึงปัญญาประดิษฐ์  ป้องกันและควบคุมความเสี่ยงด้านความมั่นคงที่อาจจะเกิดขึ้น  16. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านอวกาศชั้นนอก  ปกป้องระเบียบระหว่างประเทศของอวกาศชั้นนอกโดยยึดถือกฎหมายระหว่างประเทศเป็นพื้นฐาน  17. สนับสนุนองค์การอนามัยโลกแสดงบทบาทนำในการจัดการบริหารด้านสาธารณสุขของโลก  ประสานงานและจัดการทรัพยากรของโลกเพื่อร่วมกันรับมือโรคติดต่อร้ายแรงทั่วโลกซึ่งรวมถึงการแพร่ระบาดของโควิด-19 18. คุ้มครองความมั่นคงทางอาหารและพลังงานของโลก  19. ปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติอย่างรอบด้านและมีประสิทธิภาพ  20. สนับสนุนประเทศต่าง ๆ ดำเนินความร่วมมือเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  และรักษาความมั่นคงและความราบรื่นของห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่อุตสาหกรรมการผลิต  เร่งปฏิบัติตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ของสหประชาชาติ  โดยใช้การพัฒนาที่ยั่งยืนผลักดันให้เกิดความมั่นคงที่ยั่งยืน 

สื่อมวลชนของจีนระบุว่า  เอกสารว่าด้วยความคิดริเริ่มความมั่นคงของโลกมีส่วนช่วยประชาคมโลกในการเข้าใจความคิดริเริ่มความมั่นคงของโลก  และดำเนินความร่วมมือเพื่อปฏิบัติตามความคิดริเริ่มความมั่นคงของโลกเพื่อให้ความคิดริเริ่มเพื่อความมั่นคงของโลกได้รับการปฏิบัติตามอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิผลโดยเร็ว 

 

(IN/ZHOU)

  • เสียงข่าวประจำวัน (09-06-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (09-06-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (09-06-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (08-06-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (08-06-2566)