ข้อริเริ่มเพื่ออารยธรรมโลก

2023-03-17 16:16:38 | CMG
Share with:

แนวคิด “สี จิ้นผิง” เพื่อกระตุ้นความทันสมัยของมนุษยชาติ

การประชุมระดับสูงระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์จีนกับพรรคการเมืองทั่วโลกได้จัดขึ้นผ่านระบบวีดีทัศน์ เมื่อวันที่ 15 มีนาคมที่ผ่านมา

นายสี จิ้นผิง ผู้นำสูงสุดของจีนได้เสนอความคิดใหม่เกี่ยวกับการกระตุ้นความทันสมัยของมนุษยชาติและข้อริเริ่มเกี่ยวกับอารยธรรมโลกเพื่อตอบโจทย์ว่าสังคมมนุษย์ต้องการความทันสมัยแบบใด  และอารยธรรมของโลกจะมีอนาคตอย่างไร

โลกต้องการความทันสมัยแบบใดกัน?

โลกเราจะแตกแยกเป็นสองขั้วหรือรวมตัวกันสร้างสรรค์ความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน? จะให้ความต้องการทางวัตถุอยู่เหนือสุดหรือให้วัตถุกับจิตวิญญาณพัฒนาไปอย่างสอดประสานกัน?  จะให้แหล่งน้ำต่างๆเหือดแห้งเพื่อจับปลาหรือมนุษย์กับธรรมชาติอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน?  จะเล่นเกมผลรวมเป็นศูนย์หรือร่วมมือกันเพื่อชัยชนะร่วม?  จะคัดลอกรูปแบบของประเทศอื่นหรือพัฒนาประเทศตนตามสภาพความเป็นจริง?

เกี่ยวกับโจทย์ดังกล่าว  นายสี จิ้นผิงมีข้อเสนอสำคัญ 5 ประการ  ได้แก่  ความทันสมัยเพื่อประชาชน,  หลากหลายลู่ทางสู่ความทันสมัย,  ความยั่งยืนของกระบวนการ,  การแบ่งปันผลงานความทันสมัยอย่างกว้างขวาง  และความเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ของผู้นำ  ในจำนวนนี้  การยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลางเป็นแนวคิดหลักทางธรรมาภิบาลของนายสี จิ้นผิง  วัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์บ้านเมืองให้ทันสมัยก็เพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีงาม  การแบ่งปันผลงานจากความทันสมัยอย่างกว้างขวางเป็นเนื้อหาสำคัญของแนวคิดประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของมนุษยชาติที่นายสี จิ้นผิงเป็นผู้ริเริ่ม  

ในที่ประชุมดังกล่าว  นายสี จิ้นผิง ระบุว่า  ประเทศใดก็ตาม  การสร้างสรรค์ความทันสมัยของบ้านเมืองต่างก็ควรเดินบนหนทางแห่งการร่วมกันสร้างสรรค์  แบ่งปันกัน  และได้ชัยชนะด้วยกัน  ประเทศที่พัฒนาก้าวหน้าควรมีความจริงใจในการช่วยเหลือประเทศอื่นพัฒนาพร้อมกัน  การดับไฟของผู้อื่น มิอาจทำให้ตนเองได้รับความสว่างยิ่งขึ้น  การขัดขวางหนทางของผู้อื่น ก็มิอาจทำให้ตนเองก้าวไปได้ไกลขึ้น

ในที่ประชุมดังกล่าว  นายสี จิ้นผิง ได้อรรถาธิบายเรื่องความทันสมัยแบบจีนว่า  เป็นความทันสมัยที่มีประชากรจำนวนมหาศาล  เป็นความมั่งคั่งร่วมกันของประชาชนทั้งปวง  เป็นการสอดประสานกันระหว่างอารยธรรมทางวัตถุกับอารยธรรมทางจิตวิญญาณ  เป็นการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ  และเป็นหนทางการพัฒนาที่มุ่งสู่สันติภาพ   โดยจะพิจารณาจากสภาพความเป็นจริงของจีน  จะเรียนรู้ประสบการณ์ของประเทศอื่น  จะสืบสานประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม  จะผสมผสานอารยธรรมที่ทันสมัย จะสร้างความผาสุกให้ประชาชนจีน  และจะส่งเสริมการพัฒนาร่วมกันของโลก  การสร้างสรรค์ความทันสมัยแบบจีนเป็นหนทางการสร้างสรรค์บ้านเมืองและการสร้างความเจริญรุ่งเรืองของประชาชาติจีนใหม่  และเป็นหนทางที่ย่อมจะเป็นไปของจีนเพื่อความก้าวหน้าของมนุษยชาติ  และความเหมือนร่วมกันของโลก

ความทันสมัยแบบจีนถือเป็นสาระสำคัญของแนวคิดธรรมาภิบาลของนายสี จิ้นผิง

 

สาระสำคัญความคิดริเริ่มเพื่ออารยธรรมของโลกคืออะไร?

ในที่ประชุมครั้งนี้  นายสี จิ้นผิงได้เสนอความคิดริเริ่มเพื่ออารยธรรมของโลกเป็นครั้งแรก  นับเป็นผลิตภัณฑ์สาธารณะระหว่างประเทศอีกรายหนึ่งของนายสี จิ้นผิง ต่อจากความคิดริเริ่มเพื่อการพัฒนาของโลกที่ได้เสนอเมื่อเดือนกันยายน ปี 2021  และความคิดริเริ่มเพื่อความมั่นคงของโลกที่ได้เสนอเมื่อเดือนเมษายน ปี 2022

นายสี จิ้นผิง ระบุว่า  เนื้อหาสำคัญของความคิดริเริ่มเพื่ออารยธรรมของโลกรวมถึง ร่วมกันส่งเสริมให้เคารพความหลากหลายทางอารยธรรมของโลก  ร่วมกันส่งเสริมเชิดชูค่านิยมร่วมกันของมนุษยชาติ  ร่วมกันส่งเสริมให้ความสำคัญต่อการสืบสานอารยธรรมและการสร้างนวัตกรรม  และร่วมกันส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนทางมนุษยศาสตร์ระหว่างประเทศ

นายสี จิ้นผิง ระบุว่า  อารยธรรมที่แตกต่างกันสามารถครอบคลุมและดำรงอยู่ด้วยกัน  สารมารถแลกเปลี่ยนและเรียนรู้กัน  โดยจะมีบทบาทที่ทดแทนไม่ได้ในกระบวนการผลักดันความทันสมัยของสังคมมนุษย์  และสร้างความเจริญรุ่งเรืองของอารยธรรมโลก

แนวคิดดังกล่าวถือเป็นแนวคิดที่เสมอต้นเสมอปลายของนายสี จิ้นผิง  ย้อนกลับไปเมื่อเดือนมีนาคม ปี 2014  ตอนที่นายสี จิ้นผิง เดินทางไปเยือนองค์การยูเนสโก  และได้กล่าวสุนทรพจน์ว่า  เราควรผลักดันให้อารยธรรมต่างๆเคารพซึ่งกันและกัน  และดำรงอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน  เพื่อให้การแลกเปลี่ยนและการเรียนรู้ทางอารยธรรมกลายเป็นสะพานเชื่อมเพื่อเพิ่มพูนไมตรีจิตมิตรภาพระหว่างประชาชนประเทศต่างๆ   เป็นพลังขับเคลื่อนความก้าวหน้าของสังคมมนุษยชาติ  และเป็นสายสัมพันธ์แห่งสันติภาพของโลก

การแลกเปลี่ยนสามารถส่งเสริมความหลากหลายทางอารยธรรม  การเรียนรู้กันสามารถทำให้อารยธรรมอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  ความทันสมัยแบบจีนเป็นรูปแบบใหม่ทางอารยธรรมของมนุษยชาติ  การที่จีนกับโลกเรียนรู้อารยธรรมของกันและกันนั้นย่อมจะให้อารยธรรมของโลกรุ่งโรจน์ยิ่งขึ้น


(YIM/ZHOU/LIDANDAN)

  • เสียงข่าวประจำวัน (27-03-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (27-03-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (27-03-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (26-03-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (25-03-2566)