การเสริมสร้างความร่วมมือด้าน Rhinology จีน-ไทย

2024-01-15 13:06:39 | CMG
Share with:

การเสริมสร้างความร่วมมือด้าน Rhinology จีน-ไทย ผ่านการประชุมวิชาการ Chula FESS Course ซึ่งเป็นการจัดประชุมการผ่าตัดส่องกล้องโรคจมูกและไซนัส ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

วิทยากร

เริ่มต้นปี ค.ศ.2024 ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ การผ่าตัดส่องกล้องโรคจมูกและไซนัส แห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย ได้จัดงาน Chula FESS Course ครั้งที่ 20 ในวันที่ 9-12 มกราคม 2024 โดยการจัดงานนี้ประสบความสำเร็จด้วยดี และถือเป็นการประชุมวิชาการทางการผ่าตัดไซนัสที่ดีอันดับต้นๆของประเทศไทย การประชุมนี้มี รศ.นพ.ทรงกลด เอี่ยมจตุรภัทร, รศ.นพ.ดร.ม.ล.กรเกียรติ์ สนิทวงศ์, ศ.พญ.สุพินดา ชูสกุล, รศ.นพ.เจษฎา กาญจนอัมพร และ ดร.นพ.ขจร เสรีศิริขจร ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ การผ่าตัดส่องกล้องโรคจมูกและไซนัส แห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดงาน โดยมีการเชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคจมูกและไซนัสจากทั้งประเทศไทยและต่างชาติที่มีชื่อเสียงมาร่วมงาน ได้แก่ Associate Chief physician Zhenxiao Huang จาก Beijing Tongren Hospital Affiliated to Capital Medical University of China, Professor Bradford Woodworth จาก the University of Alabama, และ Professor Jason Hwang of Gleneagles Hospital and Care Sinus Snoring ENT Center, Singapore. 

Dr. Zhenxiao Huang

การประชุมนี้มีทั้งการบรรยายเนื้อ การเสวนาแลกเปลี่ยนความเห็น การสอนผ่าตัด และการได้ฝึกผ่าตัดส่องกล้องไซนัสในร่างอาจารย์ใหญ่ มีผู้เข้าร่วมประชุมจากทั้งประเทศไทย เวียดนาม มาเลเซีย บรูไนและสิงคโปร์ โดยการประชุมวิชาการครั้งนี้นับเป็นการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและจีน ทางด้านโรคจมูกและไซนัส อย่างต่อเนื่องหลังจากได้เคยจัดประชุมวิชาการครั้งแรกร่วมกัน ไปแล้ว คือ the first China-Thailand Rhinology Forum ในการประชุมครั้งนี้ Dr. Huang Zhenxiao จาก Beijing Tongren Hospital ได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ผ่านการบรรยาย 6 หัวข้อ และ สอนแสดงการผ่าตัด 3 วัน ซึ่งถือเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และเชื่อมสัมพันธภาพให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นระหว่างประเทศไทยและจีน โดยมีเป้าหมายในอนาคตที่จะแลกเปลี่ยนและพัฒนาความรู้ร่วมกันอย่างยั่งยืน

วิทยากรและผู้ร่วมงาน


  • เสียงข่าวประจำวัน (21-04-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (20-04-2567)

  • เกาะกระแสจีน (20-04-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (19-04-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (19-04-2567)