ชี้ให้เห็นปัญหาความร่วมมือระหว่างภูเขาและทะเล--เส้นทางสี จิ้นผิง (88)

2024-04-25 15:08:18 | CMG
Share with:

ภายในกรอบเขตความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 5 เขตและเมืองทางตะวันออกเฉียงเหนือของฝูเจี้ยน พื้นที่ภูเขาและพื้นที่ชายฝั่งทะเลพัฒนาอย่างสอดประสานกัน จึงนำมาซึ่งผลสำเร็จมากมาย เช่น 5 เขตและเมืองทางตะวันออกเฉียงเหนือของฝูเจี้ยนได้บูรณาการทรัพยากรการท่องเที่ยวและเปิดเส้นทางท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศอันได้แก่ เส้นทางท่องเที่ยวฝูโจว – ภูเขาอู่อี๋ซาน – ถ้ำอี้ว์หวาในอำเภอเจียงเล่อ – ถ้ำเถาหยวนในอำเภอหย่งอัน

บริษัทยาฝูซิงฝูโจวได้เข้าควบรวมกิจการโรงงานปฏิชีวนะกู่เถียนหมิ่นตงซึ่งจวนจะล้มละลาย และต่อยอดธุรกิจด้วยเงินทุนและเทคโนโลยีจนกลายเป็นฐานการผลิตคานามัยซินที่ใหญ่ที่สุดในจีน

โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 104 ซึ่งตัดผ่านพื้นที่หมิ่นตง และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 316 ซึ่งตัดผ่านฝูโจว หนิงเต๋อและหนานผิง ได้รับการขับเคลื่อนให้เดินหน้าเร็วยิ่งขึ้น

งานเบื้องต้นเกี่ยวกับทางรถไฟเวินฝู(เชื่อมต่อเมืองเวินโจวในมณฑลเจ้อเจียงกับเมืองฝูโจวในมณฑลฝูเจี้ยน) มีความคืบหน้าที่น่าพอใจหลังผ่านการใช้ความพยายามร่วมกันของฝูโจวและหนิงเต๋อ  ............  

ด้วยการปฏิบัติที่ประสบความสำเร็จของเขตความร่วมมือทางเศรษฐกิจของ 5 เขตและเมืองทางตะวันออกเฉียงเหนือของฝูเจี้ยน เดือนธันวาคมปี 1994 ในการประชุมร่วมของผู้นำพรรคและทางการเขตความร่วมมือ 5 เขตและเมืองทางตะวันตกเฉียงใต้ของฝูเจี้ยนซึ่งได้ร่วมกันก่อตั้งขึ้นโดยสมัครใจผ่านการปรึกษาหารืออย่างเป็นมิตร  5 เขตและเมืองทางตะวันตกเฉียงใต้ของฝูเจี้ยนซึ่งประกอบด้วยเซี่ยเหมิน จางโจว ฉวนโจว หลงเหยียน และซานหมิงได้ร่วมกันร่าง“ข้อบังคับเขตความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคของ 5 เขตและเมืองทางตะวันตกเฉียงใต้ของฝูเจี้ยน”

จากนั้นมณฑลฝูเจี้ยนได้ก่อตั้งเขตความร่วมมือหลักสองแห่ง ได้แก่ เขตความร่วมมือทางตะวันออกเฉียงเหนือและเขตความร่วมมือทางตะวันตกเฉียงใต้ของมณฑล

คำบรรยายภาพ : เดือนพฤษภาคมปี 1996 นายสี จิ้นผิง รองเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลฝูเจี้ยนในขณะนั้น กำลังตรวจเยี่ยมโรงงานแปรรูปชาในตำบลเหอเถียน อำเภอฉางทิง มณฑลฝูเจี้ยน (ภาพจากแฟ้มภาพ)

จากเขตเศรษฐกิจพิเศษเซี่ยเหมิน ไปจนถึงหนิงเต๋อซึ่งเป็นเขตพื้นที่ภูเขา จนกระทั่งไปถึงฝูโจวซึ่งเป็นเมืองเอกของมณฑล ท่ามกลางการขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างภูเขาและทะเลอย่างคึกคัก นายสี จิ้นผิงได้ค้นพบปัญหาที่ซ่อนอยู่ และเรียนรู้ถึงช่องทางการพัฒนาได้อย่างตรงจุดตรงประเด็น

“ท้องถิ่นและหน่วยงานบางแห่งมีความเข้าใจไม่เพียงพอต่อบทบาทสำคัญและความจำเป็นของความร่วมมือระหว่างภูเขาและทะเล” “สภาพแวดล้อมการลงทุนในพื้นที่ภูเขาขาดแรงดึงดูด” “ยังไม่สามารถสร้างกลไกการดำเนินงานสำหรับความร่วมมือระหว่างภูเขาและทะเลที่สอดรับกับความต้องการของระบบเศรษฐกิจแบบตลาด” “ขาดการนำที่เป็นเอกภาพและการสนับสนุนเชิงนโยบายที่เอื้ออำนวย” ปี 1998  นายสี จิ้นผิง รองเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลฝูเจี้ยนในขณะนั้นได้วิเคราะห์ถึงปัญหาที่ดำรงอยู่ในความร่วมมือระหว่างภูเขาและทะเลอย่างถึงแก่น

กลไกเก่าไม่สามารถปรับตัวเข้ากับยุคใหม่ได้อีกต่อไป ความร่วมมือระหว่างภูเขาและทะเลจำเป็นต้องมีรูปแบบการจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพและหลากหลายมากยิ่งขึ้น

ชุดข้อมูลในปี 1998 สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ผลิตภัณฑ์รวมในประเทศหรือจีดีพีโดยรวมของ 5 เขตและเมืองอันได้แก่  เซี่ยเหมิน ฝูโจว ฉวนโจว จางโจว และผู่เถียนนั้น คิดเป็นร้อยละ 77.1 ของทั้งมณฑล โดยมีจีดีพีต่อหัวสูงถึง 13,082 หยวน ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั้งมณฑลร้อยละ 28.3  เป็นอันว่ายังคงมีช่องว่างที่ชัดเจนระหว่างพื้นที่ชายฝั่งทะเลกับพื้นที่ภูเขา

ต้นปีนั้น คณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนและทางการมณฑลฝูเจี้ยนได้กำหนดให้การเร่งความร่วมมือระหว่างภูเขาและทะเลและส่งเสริมการพัฒนาร่วมกันระหว่างภูเขาและทะเลเป็นหนึ่งในสามสิ่งสำคัญที่จะดำเนินการให้ดีภายในปีเดียวกัน

วันที่ 4 มีนาคม ค.ศ. 1998 คณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนและทางการมณฑลฝูเจี้ยนได้จัดการประชุมประสานงานทั้งมณฑลเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างภูเขาและทะเลครั้งแรก เพื่อวางแผนและกำหนดภารกิจการดำเนินงานเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างภูเขาและทะเลของทั้งมณฑล โดยขอให้ทุกท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสำรวจข้อมูลประกอบการวิจัยเชิงลึกและเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 5 พฤษภาคม นายสี จิ้นผิงเน้นย้ำในที่ประชุมสรุปและยกย่องผลงานการบรรเทาความยากจนสู่ความมั่งคั่งในชนบทของทั้งมณฑลว่า “พื้นที่ภูเขาและพื้นที่ชายฝั่งทะเลต่างก็ต้องใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบของตนอย่างเต็มที่  เข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับภารกิจหลักและต้นตอของปัญหาในการพัฒนาเศรษฐกิจ พึ่งพาตนเอง  เร่งกุมโอกาสการพัฒนา และเร่งพัฒนาตนเอง” และ “สร้างรูปแบบใหม่สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจที่ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน และส่งเสริมซึ่งกันและกัน”

ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเมืองหลงเหยียนระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม นายสี จิ้นผิงเน้นย้ำว่า การเดินหน้าความร่วมมือระหว่างภูเขาและทะเลให้ดี และส่งเสริมการพัฒนาร่วมกันนั้น นอกเหนือจากการกดดันตนเองในพื้นที่ภูเขา  ใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบของพื้นที่ภูเขาทั้งในด้านทรัพยากร แรงงานและอื่นๆเพื่อเร่งการพัฒนา ตลอดจนพื้นที่ชายฝั่งทะเลให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ในด้านเงินทุน บุคลากร และข้อมูลข่าวสารแล้ว ทางมณฑลยังต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการให้ความช่วยเหลือเชิงนโยบายและมาตรการที่จำเป็น เพื่อก่อให้เกิดความได้เปรียบโดยรวมในการส่งเสริมการสร้างสรรค์ธุรกิจรอบใหม่ และเร่งการสร้างแถบที่มีความเจริญรุ่งเรืองในพื้นที่ชายฝั่งทะเลทางตะวันตกของช่องแคบไต้หวัน

ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม การประชุมสัมมนาความร่วมมือระหว่างภูเขาและทะเลของทั้งมณฑลฝูเจี้ยนจัดขึ้นที่เมืองฝูโจว นายสี จิ้นผิง เสนอในที่ประชุมว่า “จุดเน้นของความร่วมมือระหว่างภูเขาและทะเลในปัจจุบันและช่วงระยะเวลาหนึ่งในอนาคต คือ ส่งเสริมการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างฐานและช่องทางสำหรับการพัฒนาระหว่างภูเขาและทะเล ปลูกฝังอุตสาหกรรมหลักในระดับภูมิภาค ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมระหว่างภูเขาและทะเล ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และการศึกษาอย่างกว้างขวาง ตลอดจนส่งเสริมสังคมในพื้นที่ภูเขาให้พัฒนาไปอย่างไม่เป็นพิษเป็นภัย”

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม ในที่ประชุมประสานงานเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างภูเขาและทะเล ครั้งที่ 2 ของมณฑลฝูเจี้ยน นายสี จิ้นผิง เน้นย้ำอีกครั้งว่า “ต้องลงลึกดำเนินความร่วมมือระหว่างภูเขาและทะเลตามความต้องการโดยธรรมชาติของระบบเศรษฐกิจการตลาดสังคมนิยม”

IN/LU

  • เสียงข่าวประจำวัน (16-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (16-07-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (16-07-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (15-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (15-07-2567)