ปรับปรุงกลไกความร่วมมือระหว่างภูเขา-ทะเลอย่างต่อเนื่อง--เส้นทางสี จิ้นผิง (90)

2024-05-06 07:57:41 | CMG
Share with:

ในทางปฏิบัติมีการปรับปรุงกลไกความร่วมมือระหว่างภูเขาและทะเลให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2001 คณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนและทางการมณฑลฝูเจี้ยนได้ประกาศใช้ “ข้อคิดเห็นหลายประการเกี่ยวกับการเร่งพัฒนาพื้นที่ภูเขาและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภูเขาและทะเล” โดยเสนอนโยบายและมาตรการ 40 ประการ ซึ่งรวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภูเขาและทะเลเพื่อร่วมกันสร้างนิคมอุตสาหกรรม การสร้างกลไกแบ่งปันผลประโยชน์สำหรับโครงการถ่ายโอนระหว่างภูเขาและทะเล และการปรับปรุงระบบช่วยเหลือแบบจับคู่ภูเขา-ทะเล ฯลฯ

นายสีว์ เติงเฟิงกล่าวว่า “ในเวลานั้น เมื่อพิจารณาจากข้อเสนอของสหายสี จิ้นผิง ที่ให้ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภูเขาและทะเล และการพัฒนาร่วมกัน คณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลได้ตัดสินใจที่จะสร้างความสัมพันธ์ในการให้ความช่วยเหลือแบบจับคู่กันระหว่าง 23 อำเภอหลักที่อยู่ในโครงการพัฒนาเพื่อบรรเทาความยากจนกับ 23 เมืองชายฝั่งทะเล (ระดับอำเภอและเขต)” และ “ยังกำหนดว่าแต่ละอำเภอที่ยากจนจะต้องได้รับเงินทุนช่วยเหลือแบบจับคู่ไม่น้อยกว่า 12 ล้านหยวนต่อปี”

วันที่ 9 เมษายน ค.ศ. 2002 นายสี จิ้นผิง เดินทางไปตรวจเยี่ยม 3 อำเภอและเมืองในเมืองหนานผิงอันได้แก่ อำเภอกวางเจ๋อ อำเภอซุ่นชาง และเมืองเซ่าอู่ 

เมืองหนานผิงตั้งอยู่ทางตอนเหนือของมณฑลฝูเจี้ยน เป็นพื้นที่ด่านหน้าฝั่งตะวันตกของช่องแคบไต้หวันไปจนถึงพื้นที่ที่เป็นดินแดนชั้นใน เมื่อข้ามเทือกเขาอู่อี๋ซาน การพัฒนาของฝูเจี้ยนจะเผชิญกับโลกที่กว้างขึ้น

นายสี จิ้นผิง กล่าวว่า “ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาด ใช้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเป็นตัวเชื่อมในการดึงพื้นที่ชายฝั่งทะเลให้ถ่ายโอนอุตสาหกรรมที่เปรียบเทียบแล้วมีข้อได้เปรียบไปยังพื้นที่ภูเขาในดินแดนชั้นใน เพื่อบรรลุการแบ่งปันเทคโนโลยีและทรัพยากร การใช้ข้อได้เปรียบมาเกื้อกูลซึ่งกันและกันจากข้อได้เปรียบ การอำนวยประโยชน์แก่กัน และการพัฒนาร่วมกัน”

คำบรรยายภาพ : เมื่อเดือนตุลาคม ค.ศ. 2002 หนังสือพิมพ์ฝูเจี้ยนเดลี่เผยแพร่บทความที่มีลายเซ็นของนายสี จิ้นผิง เรื่อง “ศึกษาและเรียนรู้ประสบการณ์ของเมืองจิ้นจียง เร่งสร้าง ‘ช่องทางยุทธศาสตร์ 3 ช่องทาง’... การสำรวจข้อมูลประกอบการวิจัยและการไตร่ตรองเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจเมืองจิ้นเจียงได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว” (ภาพจากแฟ้มภาพ)

ในการประชุมผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 7 ของมณฑลฝูเจี้ยนในปีนั้น คณะกรรมการพรรคฯและทางการมณฑลฝูเจี้ยนได้เสนอให้สร้างช่องทางยุทธศาสตร์ 3 ช่องทาง ได้แก่ “ความร่วมมือระหว่างภูเขาและทะเล การเชื่อมต่อกับดินแดนชั้นใน และการเปิดกว้างสู่ภายนอก” ความร่วมมือระหว่างภูเขาและทะเลได้รับการส่งเสริมจากมุมมองที่กว้างขึ้น

วันที่ 2 กันยายน ค.ศ. 2002 นายสี จิ้นผิงได้เผยแพร่บทความที่มีการลงนามในหนังสือพิมพ์ฝูเจี้ยนเดลี่เรื่อง  “เร่งสร้าง ‘ช่องทางยุทธศาสตร์ 3 ช่องทาง’ ส่งเสริมเศรษฐกิจของฝูเจี้ยนให้บรรลุการก้าวกระโดดครั้งใหม่” โดยบทความชี้ให้เห็นว่า “การเร่งสร้าง ‘ช่องทางยุทธศาสตร์ 3 ช่องทาง’ เป็นมาตรการเชิงกลยุทธ์ในการลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างพื้นที่ภูเขากับพื้นที่ชายฝั่งทะเลอย่างครอบคลุม และส่งเสริมการพัฒนาที่สอดประสานกันของเศรษฐกิจภูมิภาค” “การสร้างและขยาย 'ช่องทางยุทธศาสตร์ 3 ช่องทาง' ซึ่งรวมถึงช่องทางความร่วมมือระหว่างภูเขาและทะเลด้วยนั้น มีส่วนช่วยต่อการบูรณาการทรัพยากรต่างๆทั้งระหว่างประเทศ ในประเทศ และภายในมณฑล ส่งเสริมการพัฒนาที่สอดประสานกันของเศรษฐกิจชายฝั่งทะเลและพื้นที่ภูเขา ค่อยๆลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างพื้นที่ภูเขากับพื้นที่ชายฝั่งทะเล ตลอดจนยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของฝูเจี้ยนในทุกด้าน”

ความร่วมมือะหว่างภูเขาและทะเลก้าวหน้าอย่างรวดเร็วอีกครั้ง

ปัจจุบันมิติการแข่งขันระหว่างเมืองกับเมืองได้ถูกขยายไปสู่บริบทระดับโลก ฝูเจี้ยนก็ได้ตระหนักถึงปัญหาที่ว่า แม้ว่าเขตเมืองฝูโจวและเขตเมืองเซี่ยเหมิน-จางโจว-ฉวนโจวได้เป็นผู้นำในการพัฒนา และมีบทบาทระดับหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาของพื้นที่รอบๆแล้วก็ตาม แต่อย่างไรก็ตามบทบาท “การเป็นหัวมังกร”ยังคงไม่แข็งแกร่งเพียงพอ

การปฏิรูปถูกกำหนดให้เป็นวาระสำคัญอีกครั้ง

เดือนตุลาคม ค.ศ.2014 เลขาธิการใหญ่สี จิ้นผิง เน้นย้ำในระหว่างการตรวจเยี่ยมมณฑลฝูเจี้ยนว่า “ฝูเจี้ยนมีพื้นที่ภูเขาและ‘เขตเก่า’หลายแห่ง...........จำเป็นต้องเร่งบรรเทาความยากจนตามหลักวิทยาศาสตร์และกำหนดเป้าหมายการบรรเทาความยากจนอย่างแม่นยำผ่านการติดต่อประสานงานของผู้นำ ความร่วมมือระหว่างภูเขาและทะเล การช่วยเหลือแบบจับคู่ และทำงานด้านการศึกษาให้ดี การจ้างงาน การรักษาพยาบาล ประกันสังคม และด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของประชาชน สนับสนุนและช่วยเหลือพื้นที่ยากจนและประชาชนผู้ยากไร้ให้ขจัดความยากจนสู่ความมั่งคั่งโดยเร็วที่สุด เราจะปล่อยให้พื้นที่เขตเก่าหรือเขตปฏิวัติเก่าใดๆถูกทิ้งไว้ข้างหลังไม่ได้เด็ดขาด”

เมื่อวันที่ 29 กันยายน ค.ศ.2018 การประชุมเต็มคณะของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลฝูเจี้ยน ชุดที่ 10 ครั้งที่ 6 ได้ยกระดับ “เขตความร่วมมือทางเศรษฐกิจ” เป็น “เขตพัฒนาร่วมกัน”  โดยเสนออย่างชัดเจนให้ส่งเสริมการสร้างเขตพัฒนาร่วมกันทางตะวันออกเฉียงเหนือและเขตพัฒนาร่วมกันทางตะวันตกเฉียงใต้ของมณฑลฝูเจี้ยน นอกจากต้องส่งเสริมการพัฒนาร่วมกันของเศรษฐกิจระดับภูมิภาคอย่างต่อเนื่องแล้ว  ในขณะเดียวกันก็ต้องส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจที่มีการประสานกันทั้งด้านสังคม ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน นิเวศวิทยา และด้านอื่น ๆ ของภูมิภาค ตลอดจนเสนอ “แนวทางฝูเจี้ยน”เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจระดับภูมิภาคอย่างมีคุณภาพ

จากความร่วมมือทางเศรษฐกิจด้วยความสมัครใจไปจนถึงเขตความร่วมมือทางเศรษฐกิจ กระทั่งไปถึงการพัฒนาร่วมกันระดับภูมิภาค ความร่วมมือระหว่างภูเขาและทะเลสามารถแสงหารูปแบบการดำเนินการที่สอดคล้องกับยุคสมัยได้เสมอ

ตัวอย่างเช่น จาก “ประตูภูเขา” และ “ประตูเมือง” ที่ปิดสนิท สู่แนวคิดและทางออกที่เปิดกว้าง จาก “ความร่วมมืออย่างเดียว”ในช่วงเริ่มแรก  สู่ “การแลกเปลี่ยนที่หลากหลาย”ในปัจจุบัน  และจาก “ความร่วมมือทางเศรษฐกิจภายในกลุ่มเมือง”  สู่ “การพัฒนาร่วมกัน” ระหว่างกลุ่มเมือง


IN/LU

 

  • เสียงข่าวประจำวัน (14-06-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (14-06-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (14-06-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (13-06-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (13-06-2567)