กำลังผู้นำด้านนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีน

ในทุกวันนี้ จีนกำลังพยายามพัฒนาเป็นกำลังผู้นำด้านนวัตกรรมทางเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ของโลก  และได้รับผลงานที่น่าจับตามองในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   เมื่อเร็วๆ นี้  การประชุมเต็มคณะครั้งที่ 5 แห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 19 ได้วาดภาพใหม่ให้กับจีน  ได้จัดวางภาระหน้าที่เชิงยุทธศาสตร์ทางประวัติศาสตร์  ได้เพิ่มความหมายเชิงยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรมเทคโลยีและวิทยาศาสตร์ให้ขึ้นสู่ระดับสูงที่ไม่เคยมีมาก่อน

สิ่งที่น่าสังเกตก็คือ  การประชุมเต็มคณะครั้งที่ 5 แห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 19  ได้เสนอข้อเสนอเกี่ยวกับเป้าหมายระยะยาวปี 2035  และกำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปีฉบับที่ 14  ว่า   การยืนหยัดนวัตกรรมมีฐานะสำคัญในการพัฒนาความทันสมัยของจีน   การถือการตั้งตัวด้วยตัวเองและมุมานะบากบั่นอย่างไม่ท้อถอย เพื่อสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ต่อการพัฒนาของประเทศนั้น เป็นอันดับแรกของภาระหน้าที่ต่างๆ    ทั้งหมดนี้นับเป็นครั้งแรกของจีนในการกำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปีทางประวัติศาสตร์

กำลังผู้นำด้านนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีน

ประชาชนทั่วโลกต่างก็ทราบว่าจีนเป็น “โรงงานแห่งโลก”   ผลิตภัณฑ์ที่ทำการค้าขายระหว่างประเทศต่างๆ  ส่วนใหญ่ผลิตโดยจีน    ปัจจุบัน  จีนกำลังพยายามให้ความสำคัญต่อความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี  ได้รับผลงานที่น่าจับตามองจำนวนมาก   ได้กลายเป็นตลาดใหญ่ที่สุดและผู้นำด้านนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เช่น เครื่องโทรศัพท์มือถือ  เทคโนโลยีเครือข่ายโทรคมนาคม  และคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

นอกจากนี้  จีนได้ใช้ความพยายามเพื่อเป็นฝ่ายนำการพัฒนาของโลก  เช่น  จีนได้กำหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการบรรลุการนำด้านเทคโนโลยีประจำปี 2030 ในด้านอัจฉริยะ ขณะเดียวกัน  จีนมีหวังขึ้นสู่ฐานะเป็นผู้นำในด้านต่างๆ เช่น  หุ่นยนต์  และรถยนต์พลังงานสะอาด เป็นต้น

ปัจจุบัน  ถึงแม้ว่าสหรัฐฯ เป็นประเทศที่มีค่าใช้จ่ายด้านวิจัยวิทยาศาสตร์มากที่สุดของโลก   แต่ยอดจำนวนวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการวิจัยวิทยาศาสตร์ของจีนได้มากกว่าสหรัฐฯ แล้ว    

กำลังผู้นำด้านนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีน

ทั้งหมดนี้ก็เนื่องจากจีนได้ให้ความสำคัญต่อการสนับสนุนนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     จีนมียุทธศาสตร์และการจัดวางนวัตกรรมด้านนี้ที่ก้าวไปพร้อมกับยุคสมัย    จาก “ก้าวสู่วิทยาศาสตร์”  เป็น “ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเป็นกำลังการผลิตอันดับแรก”   และจากการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาด้วยวิทยาศาสตร์และการศึกษา สู่การพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรม   จากมุ่งลงมือปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้วยนวัตกรรม ไปสู่การพัฒนาเป็นประเทศเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ซึ่งในช่วงสำคัญของประวัติศาสตร์การพัฒนาจีน  ต่างมีการจัดวางยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ได้ผลักดันให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก้าวไปสู่ขั้นใหม่มากยิ่งขึ้น  ทำให้นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลายเป็นกำลังกระตุ้นที่เข้มแข็งในการผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจีน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปีฉบับที่ 13 ได้ดำเนินไปอย่างราบรื่น  ภาระหน้าที่เชิงยุทธศาสตร์และโครงการสำคัญที่รัฐบาลจีนได้กำหนดไว้ต่างประสบความสำเร็จด้วยดี   ในช่วงระยะ 5 ปีที่ผ่านมานี้   จีนประสบผลงานมากมายอย่างเห็นได้ชัด  จีนมีตลาดบริโภคภายในประเทศที่ใหญ่หลวง  มีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้ากับประเทศต่างๆ อย่างแน่นแฟ้น    ขณะจีนกำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปีฉบับที่ 14 นั้น  จะใช้ทรัพยากรและผลงานที่มีอยู่เหล่านี้อย่างเหมาะสม     จีนกำลังกำหนดเป้าหมายความปลอดภัยเชิงยุทธศาสตร์ของตน  เพื่อให้ตลาดทั้งภายในและภายนอกสนับสนุนกันและกัน   เพื่อบรรลุเป้าหมายพัฒนา “วัฏจักรคู่”

กำลังผู้นำด้านนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีน

“วัฏจักรคู่”ทั้งภายในและภายนอกประเทศที่จีนได้กำหนดไว้นี้  เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีให้มากยิ่งขึ้น  ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีข่าวสาร   ปรับปรุงห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมภายในประเทศให้มากยิ่งขึ้น   จีนกำหนดเป้าหมายระยะยาวปี 2035  บรรลุความทันสมัยในขั้นพื้นฐาน   จีนกำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปีฉบับที่ 14  จะยืนหยัดอยู่ใต้การพัฒนาของอนาคต  ปูพื้นฐานที่แน่นหนาเพื่อบรรลุความทันสมัยในขั้นพื้นฐาน

อย่างไรก็ตาม  ถ้าไม่มีความเป็นตัวของตัวเองในการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ก็ไม่สามารถสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกได้  ซึ่งต้องการให้แขนงต่างๆ เช่น โทรคมนาคม และอัจฉริยะ เป็นต้น  ได้ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีล่าสุด  เพื่อคุ้มครองให้เศรษฐกิจจีนพัฒนาอย่างเป็นตัวของตัวเอง

การพัฒนาด้วยดีของจีนก็สอดคล้องกับผลประโยชน์ของนักลงทุนต่างชาติ  นักลงทุนต่างชาติจะให้ความสำคัญต่อประเทศที่พึ่งพาน่าเชื่อถือได้   จะลงทุนในประเทศที่มีกำลังคน  ทรัพยากรธรรมชาติและการเงินที่มีคุณภาพสูง   ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่มั่นคงของจีน ได้แสดงให้เห็นถึงมูลค่าการลงทุนของตน   จีนเป็นองค์เศรษฐกิจหลักที่มีการฟื้นฟูเศรษฐกิจเร็วที่สุด หลังจากเกิดการระบาดโรคโควิด-19

จีนจะเพิ่มกำลังดำเนินการปฏิรูปให้มากยิ่งขึ้น  แสดงพลังชีวิตอันใหญ่หลวงในเศรษฐกิจและสังคมให้มากยิ่งขึ้น  ในขณะเดียวกัน  จะปรับปรุงโครงสร้างของรัฐบาลระดับต่างๆ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  บริการประชาชนภายในประเทศให้ดียิ่งขึ้น  และแสดงบทบาทมากยิ่งขึ้นในเวลาระหว่างประเทศด้วย

ภาพและเนื้อหาข่าวเป็นลิขสิทธิ์ของ China Face

Not Found!(404)