นายกร ทัพพะรังสี :“อุดมการณ์”ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่จะให้ประชาชนมีชีวิตดีขึ้นไม่เคยเปลี่ยนแปลง

2021-06-01 08:43:26 | CMG
Share with:

ด้วย ปี ค .ศ.2021 เป็นวาระครบรอบ 100 ปีแห่งการสถาปนาพรรคคอมมิวนิสต์จีน สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีนหรือ CHINA MEDIA GROUP (CMG) ซึ่งเป็นองค์กรสื่อระดับชาติของจีน ที่ทำหน้าที่เผยแพร่ข่าวสารสำคัญของจีนสู่โลก และข่าวสารสำคัญของโลกสู่จีน ได้มีภารกิจส่งเสริมความเข้าใจและมิตรภาพระหว่างประชาชนจีนกับประชาชนทั่วโลก โดยในวาระอันสำคัญยิ่งนี้ เพื่อเป็นการรำลึกถึงการสถาปนาพรรคคอมมิวนิสต์จีนครบรอบ 100 ปี จึงได้ดำเนินการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับมุมมองของบุคคลสำคัญในแวดวงต่าง ๆ ของต่างประเทศที่มีต่อพรรคคอมมิวนิสต์จีน

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคมที่ผ่านมา  ผู้สื่อข่าวภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน ได้ขอสัมภาษณ์นายกร ทัพพะรังสี อดีตรองนายกรัฐมนตรี และนายกสมาคมมิตรภาพไทย-จีน

นายกร ทัพพะรังสี : “อุดมการณ์” ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่จะให้ประชาชนมีชีวิตดีขึ้นไม่เคยเปลี่ยนแปลง_fororder_功会长图片1

ผู้สื่อข่าว:ในมุมมองของท่าน สิ่งที่เรียกว่า “ความแตกต่างด้านอุดมการณ์”  เป็นอุปสรรคในการแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างพรรคการเมืองไทยกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนหรือไม่

นายกร ทัพพะรังสี: “อุดมการณ์” ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนคือการมุ่งมั่นที่จะให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นสิ่งที่น่าสรรเสริญเป็นอย่างยิ่ง และไม่ควรจะเป็นอุปสรรคแต่อย่างใดในอันที่จะร่วมงานกับพรรคการเมืองในประเทศไทยซึ่งมี“อุดมการณ์” สอดคล้องกันอยู่แล้ว

ผู้สื่อข่าว:จีนเป็นประเทศใหญ่ที่มีประชากร 1400 ล้านคน พรรคคอมมิวนิสต์จีนปกครองประเทศมาแล้วกว่า 70 ปี ท่านเคยศึกษาประวัติศาสตร์พรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นการเฉพาะเหรือไม่ ท่านมีมุมมองต่อพรรคนี้และสมาชิกทั่วไปของพรรคนี้อย่างไร ท่านเห็นว่า ในการพัฒนาและผลสำเร็จที่ได้รับของจีนนั้น พรรคคอมมิวนิสต์จีนมีบทบาทมากน้อยเพียงไร ท่านเห็นว่า   เหตุใดพรรคคอมมิวนิสต์จีนจึงสามารถนำพาประเทศก้าวสู่ความมั่งคั่งและความเข้มแข็งได้

นายกร ทัพพะรังสี:ข้าพเจ้าได้ติดตามและศึกษา รวมทั้งได้เข้าไปใกล้ชิดกับผู้บริหารประเทศจีนมาอย่างมาก ใน 46 ปีที่ผ่านมา ได้เห็นว่าชีวิตความเป็นอยู่ประชาชนของประเทศจีนได้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด  “อุดมการณ์” ของรัฐบาลจีนที่จะให้ประชาชนจีนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลง แต่สิ่งที่เปลี่ยนคือ  “นโยบายและมาตรการ”  ความเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนปรับนโยบายและมาตรการด้านเศรษฐกิจและการลงทุนครั้งใหญ่ ในสมัย ฯพณฯ เติ้ง เสี่ยวผิง ได้พลักผันให้เศรษฐกิจของจีนเติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่งและมั่นคง มาจนถึงทุกวันนี้ ภายใต้การสานต่อและบริหารอย่างมีประสิทธิภาพของ ฯพณฯ สี จิ้นผิง “อุดมการณ์”  ที่แน่วแน่  “นโยบาย” ที่ชัดเจนและ  “มาตรการ” ที่ลงตัว  สอดคล้องกับ “วัฒนธรรม” ของประชาชาติจีน ทำให้สาธารณรัฐประชาชนจีนภายไต้การบริหารของรัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ประสพความสำเร็จอย่างสูงในการนำประชากรกว่า 1,400 ล้านคนเข้าสู่การมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่พ้นจากความยากจนได้สำเร็จ  อีกทั้งมีคุณภาพชีวิตที่มีความสุขได้อย่างทั่วประเทศในวันนี้

พรรคคอมมิวนิสต์จีนคือผู้กำหนดการบริหารงานของรัฐบาลจีน   จากการศึกษาของข้าพเจ้า  ในฐานะเป็นชาวต่างชาติที่ได้ติดตามและสังเกตมาโดยตลอด   สรุปได้ว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนคือสาเหตุหลักที่ทำให้รัฐบาลจีนสำเร็จในการบริหารประเทศจีน  ส่งผลให้ประชาชนอยู่ดีกินดีได้ในวันนี้       โดยการควบคุมของพรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งทำให้รัฐบาลจีนประสพความสำเร็จได้นั้นมีเหตผุลใหญ่อยู่สามข้อหลักคือ   รัฐบาลต้องมีเสถียรภาพ   เอกภาพ    และปราบคอรับชั่น ชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนจะยั่งยืนได้ตลอดไปภายไต้รัฐบาลที่มีองค์ประกอบ  3  ข้อดังกล่าว

ผู้สื่อข่าว: จีนกับไทยเป็นประเทศเพื่อนบ้านฉันมิตรที่มีการไปมาหาสู่กันทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างต่อเนื่อง  ท่านเห็นว่าภายใต้สถานการณ์ที่โรคระบาดโควิด-19 ส่งผลกระทบเศรษฐกิจทั่วโลกนั้น จีนกับไทยควรกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและสร้างความผาสุกแก่ประชาชนทั้งสองประเทศอย่างไร

นายกร ทัพพะรังสี:  สถานการณ์โควิด-19 ได้ส่งผลกระทบไปยังทุกประเทศในโลก   แต่ถ้าจะพูดถึงมิตรภาพแห่งความเป็นพี่น้องกันระหว่างไทยกับจีนในสภาวะการณ์ดังกล่าว   จะเห็นได้อย่างชัดเจนถึงความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดของหน่วยงานของรัฐบาลทั้งสอง รวมทั้งภาคประชาชนต่อประชาชนอีกด้วย    

โดยสมาคมมิตรภาพไทย-จีนเป็นองค์กรภาคประชาชนแหง่แรกของประเทศไทยที่ได้ส่งหน้ากากอนามัยไปช่วยพี่น้องประชาชนชาวจีนที่อู่ฮั่นเมื่อต้นปีพ.ศ. 2563 และองค์กรต่างๆ ของทั้งสองประเทศได้ประสานงานกันอย่างใกล้ชิดกันมาโดยตลอด    ในการพิจารณาถึงสิ่งที่จะทำให้เกิดการพลิกฟื้นเศรษฐกิจขึ้นมาได้ในอนาคตอันใกล้  ระหว่างไทยกับจีนก็ได้ดำเนินกันอย่างต่อเนื่อง เช่นในวันนี้จีนได้มีการเร่งรัดการสั่งซื้อผลไม้สดจากประเทศไทยไปเป็นจำนวนมาก   ควบคู่ไปกับการเร่งรัดการส่งวัคซีนมาสู่ประเทศไทยโดยเร็วที่สุด เป็นต้น

ความร่วมมือฉันท์พี่น้องเช่นนี้เชื่อว่าเกิดขึ้นระหว่างไทยกับจีนเท่านั้น เพราะในหลายพันปีที่ผ่านมา     “ความผูกพันจีนกับไทย   ใช่อื่นไกล  พี่น้องกัน” ยังคงอยู่ระหว่างเรา ..... ตลอดมา และ ตลอดไป

สัมภาษณ์และเรียบเรียงโดยภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน-CMG

  • เสียงข่าวประจำวัน (29-05-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (29-05-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (29-05-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (28-05-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (27-05-2566)

陆永江