ความคิดอันลึกซึ้งด้านสิทธิมนุษยชนจีนของปธน.สี จิ้นผิง: สร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันแห่งมนุษยชาติร่วมกับประชาชนทั่วโลก

2021-09-23 09:12:35 | CMG
Share with:

ควบคู่ไปกับสังคมนิยมแบบอัตลักษณ์จีนย่างเข้าสู่ยุคใหม่ ภารกิจสิทธิมนุษยชนของจีนก็เข้าสู่ยุคใหม่เช่นกัน ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา  นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนได้ส่งสารแสดงความยินดีถึง "ฟอรั่มสิทธิมนุษยชนปักกิ่ง 2015" "ฟอรั่มนานาชาติเพื่อรำลึกการผ่าน ‘ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิในการพัฒนา’ ครบรอบ 30 ปี" "ฟอรั่มสิทธิมนุษยชนใต้-ใต้ ครั้งแรก" และ "การประชุมสัมมนาเพื่อรำลึกการออก ‘ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน’ ครบรอบ 70 ปี" ตามลำดับ ไม่เพียงแต่สะท้อนถึงการให้ความสำคัญอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนของปธน.สี จิ้นผิงที่มีต่อภารกิจสิทธิมนุษยชนเท่านั้น หากยังเป็นการบ่งบอกอย่างรวมศูนย์ถึงความคิดอันลึกซึ้งของชาวคอมมิวนิสต์จีนเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศจีน การรับรู้แนวคิดด้านสิทธิมนุษยชนของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในยุคใหม่นั้น ย่อมมีความหมายสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำความเข้าใจจีนร่วมสมัยให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น 

ความคิดอันลึกซึ้งด้านสิทธิมนุษยชนจีนของปธน.สี จิ้นผิง: สร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันแห่งมนุษยชาติร่วมกับประชาชนทั่วโลก_fororder_推动人类命运共同体

พรรคคอมมิวนิสต์จีนไม่เพียงแต่ทุ่มเทในการแสวงหาความสุขแก่ประชาชนจีนและแสวงหาการฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองแก่ประชาชาติจีนเท่านั้น หากยังทุ่มเทในการแสวงหาสันติภาพและการพัฒนาแก่มนุษยชาติอีกด้วย สารแสดงความยินดีของปธน.สี จิ้นผิงเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนได้เน้นย้ำด้วยภาษาที่สื่อความหมายอย่างชัดเจนว่า "ประชาชนจีนยินดีที่จะใช้ความพยายามร่วมกับประชาชนจากทุกประเทศในโลกซึ่งรวมถึงประเทศกำลังพัฒนาจำนวนมากด้วย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้วยความร่วมมือ ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนผ่านการพัฒนา และร่วมกันสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันแห่งมนุษยชาติ”  

ประการแรก ระหว่างการร่วมกันสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันแห่งมนุษยชาติ  "สิทธิในสันติภาพ" และ "สิทธิในการพัฒนา" ถือเป็นสิทธิมนุษยชนที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่สุดของโลกปัจจุบัน ในวาระครบรอบ 70 ปีแห่งชัยชนะสงครามต่อต้านการรุกรานจากญี่ปุ่นของประชาชนจีนและชัยชนะสงครามต่อต้านฟาสซิสต์แห่งโลก นายสี จิ้นผิงได้ชี้ให้เห็นในสารแสดงความยินดีที่ส่งถึงฟอรั่มสิทธิมนุษยชนปักกิ่งว่า “ฟอรั่มครั้งนี้มีหัวข้อ ‘สันติภาพและการพัฒนา :ชัยชนะสงครามต่อต้านฟาสซิสต์แห่งโลกกับการพัฒนาของสิทธิมนุษยชน’ จะมีส่วนช่วยต่อการขับเคลื่อนให้ฝ่ายต่างๆ ขบคิดอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิในสันติภาพและสิทธิในการพัฒนาของมนุษยชาติ” ปธน.สี จิ้นผิงในนามของรัฐบาลและประชาชนจีนและในนามส่วนตัว ขอแสดงความยินดีต่อการประชุมฟอรั่มครั้งนี้ ประสบการณ์ทางประวัติศาสตร์ในสงครามต่อต้านการรุกรานจากญี่ปุ่นของประชาชนจีนและสงครามต่อต้านฟาสซิสต์แห่งโลก ตลอดจนสภาพความเป็นจริงของโลกทุกวันนี้ได้บ่งบอกกับเราว่า หากไม่มีสิทธิในสันติภาพและสิทธิในการพัฒนา ก็จะไม่มีความเป็นไปได้เลยที่จะคาดหวังในสิทธิมนุษยชนอื่นๆ

ประการที่สอง ระหว่างการร่วมกันสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันแห่งมนุษยชาติ เนื่องจากประชากรของประเทศกำลังพัฒนาในโลกปัจจุบันครองสัดส่วนกว่า 80% การพัฒนาสิทธิมนุษยชนทั่วโลกจึงแยกไม่ออกจากการใช้ความพยายามร่วมกันของประเทศกำลังพัฒนาอันกว้างไพศาล นายสี จิ้นผิงกล่าวชี้ว่า “ประเทศกำลังพัฒนาควรยึดมั่นในหลักการที่จะหลอมรวมลักษะทั่วไปและความเฉพาะเจาะจงทางด้านสิทธิมนุษยชนเข้าด้วยกัน และยกระดับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่อง ประชาคมระหว่างประเทศควรเคารพและสะท้อนความปรารถนาของประชาชนประเทศกำลังพัฒนาด้วยจิตวิญญาณแห่งความยุติธรรม เที่ยงตรง เปิดกว้าง และครอบคลุม"

ความคิดอันลึกซึ้งด้านสิทธิมนุษยชนจีนของปธน.สี จิ้นผิง: สร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันแห่งมนุษยชาติร่วมกับประชาชนทั่วโลก_fororder_2

ประการที่สาม ระหว่างการร่วมกันสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันแห่งมนุษยชาติ ควรเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนและการเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างอารยธรรมที่แตกต่างกัน ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศต่างๆ  และขับเคลื่อนการพัฒนาภารกิจสิทธิมนุษยชนของทุกประเทศให้ดียิ่งขึ้น นายสี จิ้นผิง กล่าวว่า "จีนหวังว่าประชาคมระหว่างประเทศจะถือวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติปี 2030 เป็นจุดเริ่มต้นใหม่ ใช้ความพยายามค้นหาหนทางการพัฒนาที่ยุติธรรม เปิดกว้าง ครอบคลุมและสร้างสรรค์ เพื่อบรรลุการพัฒนาร่วมกันของทุกประเทศ" ในขณะเดียวกัน ปธน.สี จิ้นผิงกล่าวว่า "จีนจะเข้าร่วมการบริหารจัดการโลกอย่างแข็งขัน ทุ่มเทในการส่งเสริมการพัฒนาที่ครอบคลุม และใช้ความพยายามสร้างเงื่อนไขและโอกาสแก่ประชาชนของทุกประเทศ โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนาในการแบ่งปันผลสำเร็จแห่งการพัฒนา" เพื่อการนี้ ปธน.สี จิ้นผิงได้เรียกร้องให้ผู้ทำงานวิจัยด้านสิทธิมนุษยชนของจีนพัฒนาก้าวหน้าตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์  สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ บนพื้นฐานของผลสำเร็จในอดีต และสร้างคุณูปการมากยิ่งขึ้นต่อการเสริมสร้างความหลากหลายของอารยธรรมแห่งมนุษยชาติ และการพัฒนาภารกิจสิทธิมนุษยชนแห่งโลก

ประการสุดท้าย ระหว่างการร่วมกันสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันแห่งมนุษยชาติ จำต้องตระหนักว่าค่านิยมร่วมกันของมนุษยชาติเป็นรากฐานที่สำคัญของการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกัน ในสารแสดงความยินดีที่เขียนถึง "การประชุมสัมมนาเพื่อรำลึกการออก ‘ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน’ ครบรอบ 70 ปี" นายสี จิ้นผิง เสนอเป็นครั้งแรกว่า "ประชาชนจีนยินดีที่จะร่วมกับประชาชนทุกประเทศในการรักษาค่านิยมร่วมกันของมนุษยชาติ อันได้แก่ สันติภาพ การพัฒนา ความเป็นธรรม ความเที่ยงตรง ประชาธิปไตยและเสรีภาพ ตลอดจนการคุ้มครองศักดิ์ศรีและสิทธิของความเป็นมนุษย์ เพื่อขับเคลื่อนการสร้างระบบการกำกับดูแลด้านสิทธิมนุษยชนแห่งโลกที่มีความเป็นธรรม สมเหตุสมผลและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น และร่วมกันสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันแห่งมนุษยชาติและบุกเบิกอนาคตที่ดีงามแห่งโลก”

YIM/LU

  • เสียงข่าวประจำวัน (28-03-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (28-03-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (28-03-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (27-03-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (27-03-2566)

陆永江