เส้นทาง "ไฮกิ้ง" สุดคลาสสิกของจีน (2)
  2018-05-31 14:17:19  cri
เส้นทางทะเลสาบคานาส เขตปกครองชนเผ่าอุยกูร์ซินเจียง

คำว่า "คานาส" ที่จริงแล้วมาจากภาษามองโกเลีย มีความหมายว่า เป็น "ทะเลสาบที่สวยงามและลึกลับ" ทะเลสาบแห่งนี้ตั้งอยู่ที่เขตอาเล่อไท่ ทางภาคเหนือของเขตปกครองชนเผ่าอุยกูร์ซินเจียง น้ำในทะเลสาบแห่งนี้มีแหล่งกำเนิดมาจากภูเขาหิมะ หรือ ธารน้ำแข็งที่ตั้งอยู่รอบ ๆ ที่มีระดับความสูงถึง 1,374 เมตร ทะเลสาบคานาสแห่งนี้ กล่าวได้ว่า หากไปถึงแล้วจะคุ้มค่ามาก เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถชมทิวทัศน์ทางธรรมชาติที่หลากหลาย ทั้งธารน้ำแข็ง ทะเลสาบ ป่าไม้ ทุ่งหญ้า ฟาร์มปศุสัตว์ แม่น้ำ รวมไปถึงพันธุ์พืชและสัตว์ที่หายาก สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ยังเป็นแหล่งสัมผัสขนบธรรมเนียมประเพณีของชนเผ่าได้อย่างเต็มที่ ดั่งสมญานามว่าเป็น "สวิตเซอร์แลนด์ในดินแดนตะวันออก"

ช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการไปเยือนทะเลสาบคานาส คือ ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง กันยายนของทุกปี ทุกคนที่เคยไปทะเลสาบในช่วงนี้ต่างยอมรับว่า เป็นช่วงเวลาที่สวยที่สุด เพราะจะได้ชมใบไม้หลากสีสันของพันธุ์ไม้แต่ละชนิด อีกทั้งน้ำในทะเลสาบจะมีความใส มองเห็นเงาสะท้อนภูเขาหิมะสีขาวและหมู่บ้านชาวถูหว่า ประกอบกันเป็นภาพอันสวยงามที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้น

การเดินเขาไปยังทะเลสาบคานาส จะเริ่มออกเดินทางจากวนอุทยานเจียเติงอวี้ ผ่านหมู่บ้านเหอมู่ ทะเลสาบเฮยหู ใช้เวลาเดินเท้าทั้งหมดจนถึงทะเลสาบคานาส 3 วัน ระหว่างการเดินทาง สามารถตั้งแคมป์พักแรมได้ภายในหมู่บ้านเหอมู่ หรือบริเวณริมทะเลสาบเฮยหู ทะเลสาบเฮยหูที่ว่านี้ มีหมายความว่า ทะเลสาบดำตามภาษาจีน ความน่าสนใจของทะเลสาบแห่งนี้ คือ เมื่อมองจากมุมสูงหรือจากระยะไกลแล้ว น้ำในทะเลสาบจะเป็นสีดำ แต่เมื่อเข้าใกล้แล้ว ใช้ตักน้ำขึ้นมา น้ำจะกลับใสสะอาดเหมือนดั่งน้ำในทะเลสาบทั่วไป ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่น่าสนใจของการไฮกิ้งบนเส้นทางนี้

เส้นทางเดินรอบเขาไกรลาส หรือ กังเหรินโปฉี

เขาไกรลาส หรือ ภูเขากังเหรินโปฉี ในภาษาทิเบต เป็นยอดเขาแห่��หนึ่งในเทือกเขาหิมาลัย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขตปกครองตนเองทิเบต มีความสูงจากระดับน้ำทะเลที่ 6,656 เมตร ความหมายของชื่อภูเขากังเหรินโปฉีในภาษาทิเบต หมายถึง "ภูเขาแห่งวิญญาณเทพ" เมื่อมองจากระยะไกล จะสังเกตได้ว่า บนยอดเขามีหน้าผาที่เป็นรูปทรงเหมือน เครื่องหมายสวัสติกะในพุทธศาสนา ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความดีงาม ความอุดมสมบูรณ์ ความเป็นศรีมงคล และความสำเร็จ ขณะเดียวกัน เขาไกรลาส เป็นภูเขาที่ปรากฏในปกรณัมของศาสนาฮินดู อันถือเป็นสถานที่ประทับของพระศิวะ เทพเจ้าสูงสุด (ตรีมูรติ) ของศาสนาฮินดู ดังนั้น ภูเขาลูกนี้ต่างเป็นเขาศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของศาสนาพุทธ เชน และบอน (Bonismo) ตามความเชื่อของศาสนาต่าง ๆ เหล่านี้ เขาไกรลาสเป็นศูนย์กลางของจักรวาล นอกจากนี้ยังเชื่อว่า ภูเขาแห่งนี้เป็นแห่งเดียวกันกับ "เขาพระสุเมรุ" ตามความเชื่อเรื่องจักรวาลของศาสนาพุทธ

ทุก ๆ ปีจะมีผู้จารึกแสวงบุญในศาสนาต่าง ๆ เดินทางมาที่นี่ โดยเชื่อว่า เป็นการบูชาและได้อยู่ใกล้พระศิวะ ในความเชื่อของชาวทิเบต หากสามารถเดินรอบเชิงเขาไกรลาส 1 รอบ ถือว่าได้ขจัดบาปของตนเอง หากครบ 13 รอบ จะสามารถหลีกเลี่ยงความทรมานในนรกระหว่างการสังสารวัฏ 500 ชาติ และหากครบ 108 รอบ จะตรัสรู้กลายเป็นพระพุทธเจ้า ดังนั้น การไฮกิ้งไปยังเขาไกลราสจึงมักเน้นปราชญาความเชื่อทางศาสนามากกว่าการไปท่องเที่ยว ระยะทางไฮกิ้งไปยังเขาไกลราส คือ ประมาณ 58 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 - 3 วัน ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของนักเดินทาง โดยชาวทิเบตที่เคยชินกับอากาศบนที่ราบสูงและภูมิประเทศบริเวณนี้ มักจะใช้เวลาเพียงหนึ่งวันก็จะสามารถเดินเท้ารอบเขาไกรลาสได้หนึ่งรอบ สำหรับคนที่ชอบเที่ยวเขาและเดินทางไกลอยู่บ่อยครั้งนั้น มักจะใช้เวลา 2 วัน ส่วนคนที่ไม่ค่อยเดินเท้าเป็นระยะไกลบ่อย แนะนำว่าให้ใช้เวลา 3 จะวันดีกว่า เพราะการอยู่ในที่ราบสูงจาก ระดับน้ำทะเลประมาณ 4,000 - 5,000 เมตร ทั้งยังต้องปีนเขาด้วย จะทำให้หัวใจทำงานหนักกว่าเวลาอยู่บนที่ราบระดับน้ำทะเล หรือพื้นที่ไม่สูงจากระดับน้ำทะเล ระยะทาง 58 กิโลเมตรเมื่อเฉลี่ยกันออกไปใช้เวลาเดิน 3 วันแล้ว จะไม่ทำให้ร่างกายเหนื่อยจนเกินไป

เส้นทางหมู่บ้านอวี่เปิง ภูเขาหิมะเหมยหลี่ มณฑลหยุนหนาน

เส้นทางเดินเขาหมู่บ้านอวี่เปิง เป็นอีกหนึ่งเส้นทางไฮกิ้งที่น่าสนใจมากในเขตมณฑลหยุนหนาน หมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาของเทือกเขาหิมะเหมยหลี่ อันเป็นเทือกเขาอันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดตามความเชื่อของพุทธสาสนานิกายทิเบต โดยยอดเขาที่ชื่อว่า " ข่าหว่าเก๋อโป๋ " เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขาหิมะเหมยหลี่ มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 6,740 เมตร และเป็นภูเขาหิมะที่ยังไม่เคยมีมนุษย์ปีนขึ้นไปพิชิตยอดเขาจึงถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นการให้ความเคารพต่อวัฒนธรรมและศาสนาของชาวทิเบต ทางการมณฑลหยุนหนานจึงประกาศห้ามปีนเขาลูกนี้

หมู่บ้านอวี่เปิงที่ว่านี้ เป็นหมู่บ้านขนาดเล็ก รักษาวิถีชีวิตดั้งเดิมของชนเผ่าจ้าง จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีถนนสำหรับเดินทางไปยังหมู่บ้านแห่งนี้ ดังนั้น หนทางเดียวที่จะไปเยือนหมู่บ้านอวี่เปิงได้คือต้องเดินทางด้วยเท้า หรือไม่ก็ขี่ล่อ ด้วยระยะทาง 18 กิโลเมตร จึงทำให้เส้นทางไฮกิ้งไปยังหมู่บ้านอวี่เปิงค่อนข้างยากลำบาก ประกอบกับการตั้งอยู่ในที่ราบสูง อากาศเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เส้นทางบนภูเขามีความสูงชัน และหากมีหิมะตกก็จะยิ่งเพิ่มความอันตรายมากขึ้น อย่างไรก็ตาม แม้ว่าร่างกายจะเหน็ดเหนื่อยทรมานสักเพียงไร ทิวทัศน์อันสวยงามที่ได้ชมครั้นเมื่อไปถึงยังจุดหมายปลายทาง หรือแม้ระหว่างเดินทางก็ตาม เป็นสิ่งที่ยอมรับได้เลยว่า แม้เหนื่อยแต่ก็คุ้มค่ามากแน่นอนช่วงเวลาที่เหมาะสมแก่การท่องเที่ยวคือ ระหว่างช่วงฤดูหนาวถึงฤดูใบไม้ผลิ เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม ถ้าเป็นช่วงฤดูร้อนถึงฤดูใบไม้ร่วง ก็อาจมีฝนตกบ่อยครั้ง ทำให้มีเมฆและหมอกหนา จนบดบังทัศนียภาพบนยอดเขาหิมะ(Tim/Zi)

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ตอบคำถามออนไลน์
ทบทวนรายการน่าสนใจ
ภาพยอดฮิต
เว็บไซต์ึเพื่อนซีอาร์ไอ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Play Stop
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040