การประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน
  2017-03-01 20:46:51  cri

สภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นองค์กรอำนาจสูงสุดของรัฐ ดำเนินระบบหนึ่งสภา ซึ่งประกอบด้วยหน่วยผู้แทนที่มาจาก มณฑล เขตปกครองตนเองชนชาติส่วนน้อย เมืองที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลางต่างๆ และกองทหารปลดแอกประชาชนจีนเป็นต้น

วาระของการประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติของจีน

การประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติของจีนมีวาระ 5 ปี และจะจัดการประชุมเต็มคณะขึ้นปีละครั้ง ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติของจีน ถ้าหากคณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติของจีนเห็นว่ามีความจำเป็น หรือมีสมาชิกของสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติของจีนจำนวนกว่าหนึ่งในห้ามีข้อเสนอยื่นญัตติที่น่ามนใจ จะเรียกประชุมสมาชิกของสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติของจีนเป็นการชั่วคราวได้

สภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติของจีนมีอำนาจและหน้าที่อะไร

แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ตรวจตราการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ กำหนด และแก้ไขเพิ่มเติมกฏหมายอาญา กฏหมายแพ่ง กฏหมายขององค์กรของรัฐและกฏหมายขั้นพื้นฐานอื่นๆ เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกมติของคณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติของจีนที่เห็นว่าไม่เหมาะสม

สำรวจพิจารณาและอนุมัติโครงการพัฒนาทางเศรษฐกิจประชาชาติและสังคม รายงานสภาพการปฏิบัติตามโครงการ สำหรวจพิจารณาและอนุมัติ งบประมาณของรัฐ และรายงานสภาพการปฏิบัติตามงบประมาณ

เลือกตั้งประธาน รองประธาน เลขาธิการและกรรมการของคณะกรรมการ ประจำสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติของจีน เลือกตั้งประธานาธิบดี และรอง ประธานาธิบดีของสาธารณรัฐประชาชนจีน รายชื่อที่ได้รับการเสนอจาก ประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีนจะนำไปพิจารณาเลือกผู้ที่จะมาเป็น นายกรัฐมนตรีต่อไปและรายชื่อที่ได้รับการเสนอจากนายกรัฐมนตรีจีน ก็จะนำไป พิจารณาเลือกผู้ที่จะเป็นรองนายกรัฐมนตรี มนตรีแห่งชาติ รัฐมนตรีกระทรวงการ ต่างๆ ผู้อำนวยการของคณะกรรมการต่างๆ ประธานของกรมตรวจสอบบัญชี เลขาธิการ เลือกตั้งประธานของคณะกรรมการ การทหารส่วนกลางของจีน ตามที่ได้รับการเสนอชื่อจากประธานคณะกรรมการการ ทหารส่วนกลาง มาพิจารณาผู้สมัครเป็นสมาชิกอื่นๆของคณะกรรมการการทหารส่วนกลาง เลือกตั้งประธานศาลประชาชนสูงสุด เลือกตั้งประธานอัยการ ประชาชนสูงสุด และมีสิทธิ์พิจารณาแต่งตั้งหรือปลดตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ดังกล่าว

อนุมัติจัดตั้งตำแหน่งของผู้รับผิดชอบฝ่ายบริหารมณฑล เขตปกครองเอง และเมืองที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง พิจารณาการจัดตั้งและระบบของเขตบริหารพิเศษ และพิจารณาปัญหาที่เกี่ยวกับการก่อสงครามและสันติภาพ

อำนาจและหน้าที่อื่นๆ ที่องค์กรอำนาจสูงสุดของจีนต้องปฏิบัติตาม

การประชุมเต็มคณะของสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติของจีนจัดขึ้นใน ไตรมาสแรกของทุกปี ระหว่างการจัดการประชุมเต็มคณะของสภาผู้แทน ประชาชนแห่งชาติของจีน คณะประธานการเลือกตั้งจะอำนวยการประชุม สมาชิก และผู้แทนของสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติของจีนจะปฏิบัติตามการกำหนดของ หน่วยเลือกตั้งและจัดตั้งคณะผู้แทนคณะประธานของสภาผู้แทนประชาชนแห่ง ชาติของจีน คณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติของจีน คณะกรรมการเฉพาะกิจของการประชุม สภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติของจีน คณะรัฐมนตรีจีน คณะกรรมการการทหารส่วนกลาง ศาลประชาชนสูงสุดจีน อัยการประชาชนสูงสุดจีน สามารถจะเสนอข้อเสนอที่อยู่ขอบข่ายอำนาจ และหน้าที่ของการประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติของจีนต่อที่ประชุม สภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติของจีน แล้วให้คณะประธานของการประชุมพิจารณา รัดเข้าสู่่ระเบียบวาระของการประชุมหรือไม่ คณะผู้แทนคณะหนึ่งหรือสมาชิก สภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติของจีน 30 คนขึ้นไปมีสิทธิ์จะเสนอข้อเสนอที่อยู่ ขอบข่ายอำนาจและหน้าที่ของการประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติของจีนแก่ การประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติของจีนหรือส่งให้คณะกรรมการเฉพาะ กิจที่เกี่ยวข้องดำเนินการพิจารณาก่อน และเสนอความคิดเห็นของตนควรเรียงจัดรายอยู่ในระเบียบวาระการประชุมของ สภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติของจีนหรือไม่ แล้วพิจารณาลงมติในที่สุด

ขั้นตอนทั่วไปในการพิจารณาตรวจสอบญัตติในที่ประชุมสภาผู้แทน

ประชาชนแห่งชาติของจีนคือ ผู้ที่เสนอญัตติจะอภิปรายญัตติฉบับนั้นต่อที่ ประชุม

คณะผู้แทนต่างๆจัดการประชุมเต็มคณะ ผู้แทนจัดการประชุมหน่วยย่อยเพื่อพิจารณาญัตติฉบับนั้น คณะประธานจะมอบญัตติให้คณะกรรมการเฉพาะกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการ พิจาณาและเสนอรายงาน แล้วให้คณะประธานดำเนินการพิจารณาและมีมติยื่น ให้ที่ประชุมเต็มคณะของการประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติของจีนดำเนิน การลงคะแนนเสียง การพิจารณาญัตติในการประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติ ของจีนจะใช้รูปแบบการลงคะแนนเสียง รูปแบบการยกมือหรือรูปแบบอื่นๆ ซึ่งลงมติโดยคณะประธาน หลังดำเนินการลงคะแนนเสียงแล้ว ญัตติผ่านเมื่อได้ความเห็นชอบจากจำนวนคะแนนเสียงกว่ากึ่งหนึ่งของยอดจำนวนสมาชิกของสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติของจีนทั้งหมด ผลการลงคะแนนเสียง เป็นอย่างไรจะให้ผู้อำนวยการประชุมประกาศให้ทราบทันที การแก้ไขเพิ่มเติม รัฐธรรมนูญนั้นต้องเสนอโดยคณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติ ของจีนหรือมีสมาชิกของสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติของจีนกว่าหนึ่งในห้าร่วม เสนอ และใช้รูปแบบการลงคะแนนเสียง และจะผ่านมติเมื่อได้รับความเห็นชอบ จากเสียงส่วนใหญ่ของสมาชิกสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติของจีนจำนวนกว่าสองในสาม

ขณะคณะผู้แทนต่างๆพิจารณาญัตติและรายงานที่เกี่ยวข้องนั้น องค์กร ที่เกี่ยวข้องต้องให้ผู้รับผิดชอบไปเข้าประชุมเพื่อพิจารณาความคิดเห็น และตอบ ข้อซักถามต่างๆของสมาชิกสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติของจีน ระหว่างการ ประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติของจีน หากมีคณะผู้แทนคณะหนึ่งหรือมีสมาชิกสภาผู้แทนกว่าจำนวนสามสิบคนร่วมกัน ขึ้นไปก็สามารถจะตั้งญัตติตรวจสอบต่อคณะรัฐมนตรีตลอดจนกระทรวงต่างๆของคณะรัฐมนตรีคณะกรรมการต่างๆ ศาสประชาชนสูงสุดจีนและอัยการสูงสุดแห่ง ประชาชนจีนด้วยลายลักษณะอักษร คณะประธานของการประชุมสภาผู้แทน ประชาชนแห่งชาติของจีน คณะผู้แทนกว่าสามคณะหรือมีสมาชิกสภาผู้แทน จำนวนหนึ่งในสิบขึ้นไปเข้าชื่อดันก็มีสิทธิ์เสนอให้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อสำรวจ ตรวจสอบปัญหาเฉพาะกิจ แล้วให้คณะประธานมอบส่งให้ที่ประชุมเต็มคณะ ของการประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติของจีนไปดำเนินการหามติต่อไป

ประธานของสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติของจีนแต่ละชุด

หลิวซ่าวฉี (1898 -1969)

ประธานสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติของจีนชุดที่ 1 (1954/9 ~1959/4)

จูเต๋อ (1886-1976)

ประธานสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติของจีนชุดที่ 2-4 (1959/4-1978/3)

เยี่ยเจี้ยนยิง (1897- 1986)

ประธานสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติของจีนชุดที่ 5 ( 1978/3~1983/6)

เผิงเจิน (1902-1997)

ประธานสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติของจีนชุดที่ 6 (1983/6~1988/4)

ว่านหลี่ (1916- )

ประธานสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติของจีนชุดที่ 7 (1988/4~1993/3)

เฉียวสือ (1924- )

ประธานสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติของจีนชุดที่ 8 (1993/3~1998/3)

หลี่ เผิง (1928- )

ประธานสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติของจีนชุดที่ 9 (1998/3~2003/3)

อู๋ บังกั๋ว (1941- )

ประธานสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติของจีนชุดที่ 10-11 (2003/3~2013/3)

จาง เต๋อเจียง (1946-)

ประธานสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติของจีนชุดที่ 12 (2013/3~ปัจจุบัน)

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ตอบคำถามออนไลน์
ทบทวนรายการน่าสนใจ
ภาพยอดฮิต
เว็บไซต์ึเพื่อนซีอาร์ไอ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Play Stop
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040