เหตุใดเลขาธิการสี. จึงเรียกประชุมหารือเรื่องเหล่านี้

2020-08-28 16:05:37 | CRI
Share with:

จีนมีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาล  และมีประชากรจำนวนมหาศาล  แต่พื้นที่ต่าง ๆ มีทรัพยากรธรรมชาติแตกต่างกันอย่างใหญ่หลวง  ความแตกต่างกันเช่นนี้หาพบได้ยากในโลก  การประสานการพัฒนาของพื้นที่ต่าง ๆ เป็นเรื่องสำคัญใหญ่ยิ่งมาโดยตลอด  ตั้งแต่การประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 18 ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่จัดขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2012  เป็นต้นมา  การพัฒนาในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศได้มีสภาวะใหม่และพบปัญหาใหม่ต่าง ๆ   ด้วยเหตุนี้  นายสี จิ้นผิงเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้เรียกประชุมหารือต่าง ๆ ตามลำดับ  โดยจัดวางแผนการพัฒนาแบบบูรณาการของเขตกรุงปักกิ่ง-นครเทียนจิน-มณฑลเหอเป่ย  แถบเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำฉางเจียง  และเขตดินดอนสามเหลี่ยมแม่น้ำฉางเจียงเป็นสำคัญ  เพื่อศึกษาค้นคว้าแนวทางการพัฒนาพื้นที่ต่าง ๆ อย่างประสานกัน

 

การประชุมเสวนาเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาแบบบูรณาการของดินดอนสามเหลี่ยมแม่น้ำฉางเจียงอย่างมั่นคง จัดขึ้นที่เมืองเหอเฝย  เมืองเอกของมณฑลอันฮุย เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ปี 2020

เหตุใดเลขาธิการสี. จึงเรียกประชุมหารือเรื่องเหล่านี้_fororder_1

ต้องตระหนักถึงบทบาทฐานะของดินดอนสามเหลี่ยมแม่น้ำฉางเจียงในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของบ้านเมือง  เจาะจงต่อสถานการณ์ใหม่และความเรียกร้องต้องการใหม่ของการพัฒนาแบบบูรณาการของดินดอนสามเหลี่ยมแม่น้ำฉางเจียง  ยืนหยัดความเป็นเอกภาพระหว่างการชี้นำทิศทางเพื่อบรรลุเป้าหมายชี้นำการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ทำงานจุดสำคัญให้ดีโดยเกาะติด 2 ประเด็นสำคัญคือ  บูรณาการกับคุณภาพ  ต้องปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรมและเอาจริงเอาจัง  ทำงานอย่างมุมานะอดทน  เพื่อผลักดันให้การพัฒนาแบบบูรณาการของดินดอนสามเหลี่ยมแม่น้ำฉางเจียงได้รับประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง

 

► การประชุมเสวนาเพื่ออนุรักษ์ระบบนิเวศและการพัฒนาอย่างมีคุณภาพของลุ่มแม่น้ำเหลืองที่จัดขึ้นที่เมืองเจิ้งโจว  เมืองเอกของมณฑลเหอหนาน เมื่อวันที่ 18 กันยายน ปี 2019

เหตุใดเลขาธิการสี. จึงเรียกประชุมหารือเรื่องเหล่านี้_fororder_2

ลุ่มแม่น้ำเหลืองเป็นแนวป้องกันระบบนิเวศและแถบเศรษฐกิจที่สำคัญของจีน  เป็นพื้นที่สำคัญเพื่อชัยชนะของงานต่อสู้บรรเทาความยากจน  จึงมีฐานะสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   และรักษาความปลอดภัยด้านระบบนิเวศของบ้านเมือง  การคุ้มครองแม่น้ำเหลืองเป็นยุทธศาสตร์ระยะยาวที่เกี่ยวพันถึงการสร้างความเจริญรุ่งเรืองใหม่และการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประชาชาติจีน  การอนุรักษ์ระบบนิเวศของลุ่มแม่น้ำเหลืองกับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ  เช่นเดียวกับแผนการพัฒนาอย่างประสานกันของเขตปักกิ่ง-เทียนจิน-เหอเป่ย  แผนการพัฒนาแถบเศรษฐกิจแม่น้ำฉางเจียง  แผนการสร้างสรรค์อ่าวกว่างตง-ฮ่องกง-มาเก๊า  และแผนการพัฒนาแบบบูรณาการของดินดอนสามเหลี่ยมแม่น้ำฉางเจียง  ล้วนเป็นยุทธศาสตร์แห่งชาติที่สำคัญใหญ่ยิ่ง  การส่งเสริมการอนุรักษ์และบำบัดแม่น้ำเหลือง  ผลักดันการพัฒนาอย่างมีคุณภาพของลุ่มแม่น้ำเหลือง  สนับสนุนให้มณฑลและพื้นที่ต่าง ๆ ในลุ่มแม่น้ำเหลืองประสบชัยชนะในงานต่อสู้บรรเทาภัย  รักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันอุทกภัย  ความปลอดภัยด้านน้ำดื่ม  ความปลอดภัยด้านระบบนิเวศ  และปัญหาอื่น ๆ ที่ประชาชนโดยเฉพาะชนกลุ่มน้อยในลุ่มแม่น้ำเหลืองใส่ใจนั้น จะมีความหมายสำคัญต่อการรักษาเสถียรภาพของสังคม  และส่งเสริมความสามัคคีระหว่างชนเผ่าต่าง ๆ

 

► การประชุมเสวนาเพื่อการก้าวทะยานขึ้นของเขตภาคกลางจีน จัดขึ้นที่เมืองหนานชาง  เมืองเอกของมณฑลเจียงซี เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม ปี 2019

เหตุใดเลขาธิการสี. จึงเรียกประชุมหารือเรื่องเหล่านี้_fororder_3

การผลักดันให้เขตภาคกลางของจีนก้าวทะยานขึ้น เป็นมติสำคัญของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน  ซึ่งมีความหมายสำคัญอย่างยิ่งต่อการบรรลุเป้าหมายในการสร้างสรรค์สังคมนิยมที่พอกินพอใช้ และเปิดศักราชใหม่ของการสร้างสรรค์สังคมนิยมที่ทันสมัยของจีน  ปัจจุบัน  การก้าวทะยานขึ้นของเขตภาคกลางมีแนวโน้มเข้มแข็งขึ้น  และมีศักยภาพการพัฒนาอย่างมาก  ต้องเกาะติดความเรียกร้องต้องการของการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ  ใช้โอกาสการพัฒนาดังกล่าวให้เกิดประโยชน์  ปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม  เพื่อผลักดันให้การก้าวทะยานขึ้นของเขตภาคกลางของจีนมีระดับสูงยิ่งขึ้น

 

► การประชุมเสวนาเพื่อการพัฒนาอย่างประสานกันของเขตกรุงปักกิ่ง-นครเทียนจิน-มณฑลเหอเป่ย จัดขึ้นที่กรุงปักกิ่ง เมื่อวันที่ 18 มกราคม ปี 2019

เหตุใดเลขาธิการสี. จึงเรียกประชุมหารือเรื่องเหล่านี้_fororder_4

การพัฒนาเขตปักกิ่ง-เทียนจิน-เหอเป่ยให้ประสานกันเป็นงานวิศวกรรมอย่างเป็นระบบ  มิอาจจะสร้างเสร็จลุล่วงได้ในทีเดียว  ต้องเตรียมความพร้อมทางความคิดที่จะต้องฟันฝ่าต่อสู้เป็นเวลาอันยาวนาน  ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา  การพัฒนาอย่างประสานกันของเขตปักกิ่ง-เทียนจิน-เหอเป่ย ยังคงอยู่ในขั้นตอนของการศึกษาค้นคว้าแนวคิด  ปูพื้นฐาน  และแสวงหาหนทางเพื่อฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ  ปัจจุบันและในอนาคต  งานดังกล่าวจะเข้าสู่ขั้นตอนสำคัญดั่งเข็นก้อนหินขึ้นเขา  ก้าวข้ามหลุมบ่อต่าง ๆ   และขจัดความยากลำบากต่าง ๆ จึงจำเป็นต้องการทุ่มเทกำลังให้มากยิ่งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนให้งานต่าง ๆ ก้าวคืบหน้าไป

 

► การประชุมเสวนาเพื่อขับเคลื่อนให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนเจริญรุ่งเรืองขึ้นใหม่ จัดขึ้นที่เมืองเสิ่นหยาง  เมืองเอกของมณฑลเหลียวหนิง เมื่อวันที่ 28 กันยายน ปี 2018

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนเป็นฐานอุตสาหกรรมและฐานการเกษตรที่สำคัญของจีน  มีฐานะทางยุทธศาสตร์ในการปกป้องความปลอดภัยด้านการป้องกันประเทศ  ความปลอดภัยด้านธัญญาหาร  ความปลอดภัยด้านระบบนิเวศ  ความปลอดภัยด้านพลังงาน  และความปลอดภัยด้านการผลิต  ซึ่งเกี่ยวพันถึงที่ตั้งของการพัฒนาบ้านเมือง  การสร้างสรรค์ความเจริญรุ่งเรืองของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในยุคใหม่ให้เป็นความเจริญรุ่งเรืองแบบรอบด้านและครบวงจร  ต้องขับเคลื่อนการจัดวางภาพรวมของ “การสร้างสรรค์ 5 ประการ”  อันประกอบด้วยการสร้างสรรค์ทางเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม สังคม  และการสร้างสรรค์อารยธรรมระบบนิเวศ ให้เป็นแบบบูรณาการ  และประสานงาน “4 รอบด้าน” ได้แก่  สร้างสรรค์สังคมที่พอกินพอใช้อย่างรอบด้าน  ลงลึกการปฏิรูปอย่างรอบด้าน  บริหารบ้านเมืองตามกฎหมายอย่างทั่วด้าน  และบริหารพรรคคอมมิวนิสต์ให้เคร่งครัดอย่างรอบด้าน  ต้องมีจุดมุ่งหมายที่แม่นยำ  มีความตั้งมั่น  พัฒนาความเหนือกว่าต่อไป  แก้ไขจุดด้อยต่อเนื่อง  ปฏิบัติงานอย่างเสมอต้นเสมอปลาย  พับแขนเสื้อทุ่มเททำงานอย่างจริงจัง   เพื่อสร้างระบบนิเวศและคืนความสง่างามของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกครั้ง  และเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์สำคัญใหญ่ยิ่งแห่งชาติอย่างมีพลัง

 

► การประชุมเสวนาเพื่อผลักดันการพัฒนาลงลึกแถบเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำฉางเจียง  จัดขึ้นที่เมืองอู่ฮั่น  เมืองเอกของมณฑลหูเป่ย เมื่อวันที่ 26 เมษายน ปี 2018

เหตุใดเลขาธิการสี. จึงเรียกประชุมหารือเรื่องเหล่านี้_fororder_6

งานผลักดันการพัฒนาแถบเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำฉางเจียงเป็นมติสำคัญใหญ่ยิ่งของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน  เป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่เกี่ยวพันถึงการพัฒนาบ้านเมือง  การผลักดันการพัฒนาของแถบเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำฉางเจียงแห่งยุคใหม่  ที่สำคัญคือ จัดการความสัมพันธ์ดังต่อไปนี้ให้ถูกต้อง  ซึ่งรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างการขับเคลื่อนในภาพรวมกับการขจัดอุปสรรคอย่างมีจุดสำคัญ  ความสัมพันธ์ระหว่างการอนุรักษ์ระบบนิเวศกับการพัฒนาเศรษฐกิจ  ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดวางในภาพรวมกับการทำงานอย่างมีความอดทนไม่ลดละ  ความสัมพันธ์ระหว่างการทำลายพลังขับเคลื่อนแบบเก่ากับการศึกษาค้นคว้าพลังขับเคลื่อนแบบใหม่  และความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาด้วยตนเองกับการพัฒนาอย่างประสานกัน  ต้องยืนหยัดแนวคิดการพัฒนาแบบใหม่  ต้องยืนหยัดแนวทางการพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างมั่นคง  ต้องยืนหยัดการอนุรักษ์เป็นเรื่องสำคัญ  ไม่ดำเนินการบุกเบิกพัฒนาแบบขนานใหญ่  ส่งเสริมการปฏิรูปและการสร้างนวัตกรรม  ประสานงานทางยุทธศาสตร์  วางแผน และชี้นำ  เพื่อให้การพัฒนาของแถบเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำฉางเจียงสามารถผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างมีคุณภาพ

 

► การประชุมเสวนาเพื่อผลักดันการพัฒนาของแถบเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำฉางเจียง จัดขึ้นที่นครฉงชิ่ง เมื่อวันที่ 5 มกราคม ปี 2016

เหตุใดเลขาธิการสี. จึงเรียกประชุมหารือเรื่องเหล่านี้_fororder_7

แม่น้ำฉางเจียงเป็นดั่งมารดาที่หล่อเลี้ยงประชาชาติจีน  และก็เป็นการสนับสนุนที่สำคัญของการพัฒนาแห่งประชาชาติจีนด้วย  การพัฒนาแถบเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำฉางเจียงต้องพิจารณาจากผลประโยชน์ระยะยาวของประชาชาติ  ต้องเดินบนหนทางที่ถือการอนุรักษ์ระบบนิเวศมาก่อน  และทำการพัฒนาแบบสีเขียว  โดยให้แม่น้ำและภูเขาขยายประสิทธิผลด้านระบบนิเวศ ประสิทธิผลทางเศรษฐกิจ  และประสิทธิผลทางสังคมให้มากยิ่งขึ้น  เพื่อให้มารดาที่หล่อเลี้ยงเราทรงพลังชีวิต

 

► การประชุมเสวนาผู้รับผิดชอบสำคัญของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์มณฑลและเขตต่าง ๆ จัดขึ้นที่เมืองฉางชุน  เมืองเอกของมณฑลจี๋หลิน เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม ปี 2015

ไม่ว่าจะพิจารณาจากการพัฒนาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน  หรือพิจารณาจากการพัฒนาของทั่วประเทศ  การบรรลุการสร้างสรรค์ความเจริญรุ่งเรืองของฐานอุตสาหกรรมเก่าทางตะวันออกเฉียงเหนือต่างมีความหมายสำคัญ  การสร้างสรรค์ความเจริญรุ่งเรืองของฐานอุตสาหกรรมเก่าในทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนได้เข้าสู่ขั้นตอนสำคัญของการเข็นก้อนหินขึ้นเขา  ขจัดอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อขึ้นสู่ระดับสูง  รัฐบาลจะให้การสนับสนุนมากยิ่งขึ้น  เพื่อให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพลังการพัฒนาและพลังขับเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากภายในให้มากยิ่งขึ้น  โดยทุ่มเทกำลังให้ตรงจุด  ปฏิบัติงานอย่างมั่นคงและเป็นรูปธรรม  เพื่อเร่งความเจริญรุ่งเรืองและการพัฒนาของฐานอุตสาหกรรมเก่าให้เร็วยิ่งขึ้น

 

► การประชุมเสวนาเพื่อรับฟังรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างประสานกันของเขตปักกิ่ง-เทียนจิน-เหอเป่ย จัดขึ้นที่กรุงปักกิ่ง เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ปี 2014

การบรรลุการพัฒนาอย่างประสานกันของเขตปักกิ่ง -เทียนจิน-เหอเป่ย เป็นความเรียกร้องต้องการของพัฒนาวงแหวนเศรษฐกิจเมืองหลวงใหม่  และการสร้างนวัตกรรมทางกลไกของระบบการพัฒนาส่วนภูมิภาค  เป็นความเรียกร้องต้องการของการศึกษาค้นคว้าการจัดวางกลุ่มเมืองให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และให้เป็นเขตสาธิตหรือแบบอย่างที่จะให้การพัฒนาของเขตดังกล่าวมีความเหนือกว่า  เป็นความเรียกร้องต้องการของการศึกษาค้นหาลู่ทางที่มีประสิทธิภาพของการสร้างสรรค์อารยธรรมระบบนิเวศ  และส่งเสริมให้ประชากร  เศรษฐกิจ  ทรัพยากร  และระบบนิเวศพัฒนาอย่างประสานกัน  และเป็นความเรียกร้องต้องการที่จะให้เขตปักกิ่ง-เทียนจิน-เหอเป่ยมีส่วนเกื้อกูลกันและกัน  ส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจริมทะเลโป๋ไห่  และขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพื้นที่ชั้นในทางภาคเหนือของจีน  เป็นยุทธศาสตร์แห่งบ้านเมืองที่สำคัญยิ่ง  จึงจำเป็นต้องยืนหยัดแนวทางการมีส่วนเกื้อกูลกัน  อำนวยประโยชน์แก่กัน  ได้รับชัยชนะร่วมกัน  ขับเคลื่อนอย่างมั่นคง  เพื่อศึกษาค้นคว้าลู่ทางการพัฒนาแบบประสานกันตามหลักวิทยาศาสตร์และยั่งยืน

Yim/Zhou/Lu

李丹丹