ที่ประชุมสมัชชา 20 ผ่านญัตติแก้ไขเพิ่มเติมธรรมนูญพรรค

2022-10-23 15:32:50 | CMG
Share with:

การประชุมผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 20 (สมัชชา 20) ที่สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ได้ผ่านญัตติว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมกฎข้อบังคับของพรรคคอมมิวนิสต์จีน โดยเห็นด้วยที่จะเรียบเรียงเนื้อหาแนวคิดการพัฒนาสังคมนิยมที่มีอัตลักษณ์จีนในยุคใหม่ที่ดำเนินมาตั้งแต่การประชุมสมัชชา 19 เข้าในธรรมนูญพรรคคอมมิวนิสต์จีน และยึดแนวทางภาระหน้าที่หลักของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่เสนอในการประชุมสมัชชา 20 ทำการปรับแก้เนื้อหาของเป้าหมายการต่อสู้ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน และกำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของจีนอย่างชัดแจ้งว่า จะบรรลุซึ่งความทันสมัยแบบสังคมนิยมในปี 2035 และถึงช่วงกลางศตวรรษที่ 21 จะสร้างสรรค์จีนให้เป็นประเทศสังคมนิยมที่มีความแข็งแกร่งและทันสมัย หรือก็คือบรรลุเป้าหมายการต่อสู้ในร้อยปีที่สอง  ที่ประชุมยังได้เห็นชอบให้เรียบเรียงภาระหน้าที่หลักของพรรคในการผลักดันงานฟื้นฟูประชาชาติจีนด้วยความทันสมัยแบบจีนที่เสนอในการประชุมสมัชชา 20 เข้าในธรรมนูญของพรรค เช่น ค่อยๆบรรลุความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของประชาชนทั้งหมด ปฏิบัติตามแนวคิดการพัฒนาใหม่ด้วยนวัตกรรม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เปิดประเทศและเอื้ออารีต่อกัน เร่งรัดการสร้างสภาพการพัฒนาใหม่ที่ถือการหมุนเวียนภายในประเทศและนอกประเทศที่ส่งเสริมซึ่งกันและกัน และแสดงบทบาทของบุคลากรซึ่งเป็นทรัพยากรหลัก เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจแห่งชาติมีคุณภาพสูงขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นธรรมมากขึ้น ยั่งยืนมากขึ้นและการพัฒนาที่ปลอดภัยมากขึ้น เป็นต้น เข้าในพรรคคอมมิวนิสต์จีน

ที่ประชุมเห็นชอบที่จะเรียบเรียงเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการประชาธิปไตยทั้งหมด จัดตั้งและปรับปรุงระบบขั้นตอนของการเลือกตั้งประชาธิปไตย การปรึกษาหารือและตัดสินใจแบบประชาธิปไตย และการบริหารกำกับดูแลแบบประชาธิปไตยเข้าในธรรมนูญพรรคคอมมิวนิสต์จีน

ที่ประชุมเห็นชอบที่จะเรียบเรียงเนื้อหาการปฏิบัติตามแนวคิดหนึ่งประเทศสองระบบอย่างครอบคลุม ถูกต้องและแน่วแน่ ต่อต้านและยับยั้งความเป็นเอกราชของไต้หวันเข้าในธรรมนูญพรรคคอมมิวนิสต์จีน

ที่ประชุมเห็นชอบที่จะเรียบเรียงเนื้อหาการรณรงค์ส่งเสริมคุณค่าร่วมกันของมวลมนุษยชาติที่เป็นสันติภาพ มีการพัฒนา ความยุติธรรม ความเป็นธรรม ประชาธิปไตยและเสรีภาพ ส่งเสริมการสร้างสันติภาพที่ยั่งยืน ความมั่นคงโดยทั่วไป ความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันที่เปิดกว้าง เอื้ออารีกัน และโลกที่สะอาดสวยงามเข้าในธรรมนูญพรรคคอมมิวนิสต์จีน

ในด้านการสร้างสรรค์ปฏิรูปตัวเองของพรรค ที่ประชุมเห็นชอบที่จะเสริมสร้างการบริหารบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบหลักและการกำกับดูแลของพรรคอย่างเข้มงวดและทั่วด้าน ส่งเสริมการไม่กล้า ไม่สามารถ และไม่คิดจะคอร์รัปชั่น เข้าในธรรมนูญพรรคคอมมิวนิสต์จีน

อนึ่ง ธรรมนูญของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ถือเป็นกฎหมายข้อบังคับพื้นฐานของพรรค ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณลักษณะ อุดมคติสูงสุดและเป้าหมายการต่อสู้ ตลอดจนทฤษฎีและนโยบายการทำงานของพรรค ทั้งนี้ จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพการณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การประชุมผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่จัดขึ้นเป็นประจำทุก 5 ปี ได้ปรับแก้เนื้อหาของกฎบัตรพรรคคอมมิวนิสต์จีนตามรูปการณ์ที่เหมาะสม ซึ่งมีความหมายสำคัญต่อการส่งเสริมการปฏิรูปสร้างสรรค์ตัวเองของพรรคและนำพากิจการแขนงต่างๆของจีนให้ก้าวหน้ามากขึ้น


Yim/kt/cui

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (27-01-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (27-01-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (27-01-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (26-01-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (26-01-2566)