5 เรื่องที่จีนให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศในอีก 5 ปีข้างหน้า

2022-10-28 09:55:30 | CMG
Share with:

 

สำนักข่าว China Global Television Network (CGTN) นำรายงานในที่ประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน ครั้งที่ 20 มาวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อมองทิศทางการขับเคลื่อนประเทศจีนในอีก 5 ปีข้างหน้า  

โดยระบุว่า รายงานของ “สมัชชา 20” มีคำ 6 คำ ที่ถูกใช้มากที่สุด คือ พรรค คน การพัฒนา จีน ระบบ และความมั่นคง เป็นคำสำคัญที่สะท้อนถึงการกำหนดเป้าหมายไปสู่หนทางแห่งความสำเร็จของจีนในอีก 5 ปีข้างหน้า  ซึ่งในรายงานมีการให้ความสำคัญเรื่อง ประชาชนจีนเป็นศูนย์กลาง  บทบาทสำคัญของพรรคคอมมิวนิสต์จีน  ความมั่นคงในทุกระดับ การบริหารและการใช้กฎหมายอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้ปรัชญาการพัฒนาแนวใหม่ของจีนเจริญงอกงาม 

จากรายงานของสมัชชา 20 สำนักข่าว CGTN  ยังได้วิเคราะห์ถึง 5 เรื่องที่จีนให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศจีนในอีก 5 ปีข้างหน้า ได้แก่   

1. ขับเคลื่อนการพัฒนา

ในรายงานสมัชชา 20 มีการกล่าวถึง “การพัฒนา” ในหลายมิติ เช่น การพัฒนาที่มีคุณภาพสูง การพัฒนาที่ยั่งยืน การพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนาที่เน้นคนเป็นศูนย์กลาง  การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และปรัชญาการพัฒนาแนวใหม่ 

นอกจากนี้ ยังระบุว่า จีนจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาเชิงคุณภาพมากกว่าการพัฒนาเชิงปริมาณ  เพื่อความเจริญที่ยั่งยืน  โดยจะลดความเหลื่อมล้ำ ทำให้เกิดการกระจายรายได้  ปรับปรุงระบบประกันสังคม เพื่อให้รายได้ของประชากรสูงขึ้นตามการเติบโตทางเศรษฐกิจ และเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการพึ่งพาตนเอง และการส่งเสริมความแข็งแกร่งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. มีความมั่นคงทุกหย่อมหญ้า

ในรายงาน มีการใช้คําว่า "ความมั่นคง"  80 ครั้ง  โดยระบุว่า ความมั่นคงเป็นรากฐานสำคัญของการฟื้นฟูชาติ  และขอให้สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนส่งเสริมความมั่นคงในทุกมิติ ทุกกระบวนการ นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญเรื่องความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน รวมถึงการสร้างความมั่นคงของกองทัพในการปกป้องประเทศ  เพื่อทำให้กองทัพมีความทันสมัยเป็นกองทัพระดับโลกภายในปี ค.ศ. 2050

3. พรรคคอมมิวนิสต์จีน

พรรคคอมมิวนิสต์จีนต้องมีบทบาทสำคัญในการฟื้นฟูประเทศ  โดยระบุว่า พรรคคอมมิวนิสต์จีนและประชาชนจีนกำลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของชาติ  จากยืนหยัด ให้เจริญรุ่งเรืองอย่างแข็งแกร่ง นอกจากนี้ ยังย้ำถึงการนำแนวคิดของลัทธิมาร์กซ์มาปรับใช้กับบริบทของจีนและความต้องการของยุคสมัย รวมถึง การรักษาความเป็นเอกภาพในพรรคคอมมิวนิสต์จีน การบริหารประเทศโดยยึดประชาชนเป็นที่ตั้ง และการปกครองตามครรลองของกฎหมาย

4. ก้าวข้ามความท้าทาย

ในรายงานนี้  การกล่าวถึงความท้าทายที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนต้องเผชิญ โดยระบุว่า “เส้นทางสู่การฟื้นฟูประเทศนั้นต้องเผชิญลมแรง กระแสน้ำชี่ยวกราก และพายุร้าย” ซึ่งความท้าทายนี้คือบททดสอบที่ต้องเจอ ทั้งเรื่องการบริหารประเทศ การปฏิรูป และเปิดประเทศ  สภาพเศรษฐกิจ  และปัจจัยภายนอกต่างๆ รวมถึง ความท้าทายจากภายในประเทศที่มีความหวั่นเกรงเรื่อง การขาดแรงผลักดัน การไม่พัฒนาความสามารถ  การนิ่งเฉย และการทุจริต  รายงานระบุด้วยว่า ในสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก  มีความพยายามภายนอกที่จะกดดันจีน  ซึ่งสถานการณ์ที่จีนเผชิญ มีทั้งโอกาส ความเสี่ยง และความท้าทาย เกิดขึ้นพร้อมกัน 

5. ตั้งเป้าสู่ปี 2035

จีนมีเป้าหมายที่จะเป็นประแทศสังคมนิยมทันสมัยตามอัตลักษณ์จีนภายในปี ค.ศ. 2035  โดยตั้งเป้าจะทำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP) เทียบเท่ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว  ได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีนวัตกรรมมากที่สุดในโลก  ซึ่งทั้งหมดนี้ มีจุดประสงค์เพื่อสร้างสังคมที่ผู้คนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นและมีความสุขมากขึ้น  

และจีนยังมีเป้าหมายต่อไป คือการสร้างจีนให้เป็นประเทศสังคมนิยมสมัยใหม่ที่ยิ่งใหญ่รอบด้าน มีความเจริญรุ่งเรือง แข็งแกร่ง มีความเป็นประชาธิปไตยแบบจีน และก้าวหน้าทางวัฒนธรรม ภายในปี ค.ศ. 2050

5 เรื่องนี้ จึงเป็น 5 เรื่องสำคัญจาก “สมัชชา 20” ที่จีนจะขับเคลื่อนประเทศในอีก 5 ปีข้างหน้า เพื่อพัฒนาจีนในรูปแบบใหม่ให้เป็นประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัยในทุกมิติ

 

ข้อมูลอ้างอิง : สำนักข่าว CGTN

ภาพ : สำนักข่าว CGTN

เรียบเรียงโดย : ประวีณมัย บ่ายคล้อย

 

 

 

  • เสียงข่าวประจำวัน (02-02-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (02-02-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (02-02-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (01-02-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (01-02-2566)