ผู้เชี่ยวชาญไทยชี้ไทยให้ความสนใจและเรียนรู้แนวทางแก้จนแบบตรงจุดของจีน

2022-03-16 09:20:29 | CMG
Share with:

ในฐานะหนึ่งในหน้าต่างที่สำคัญที่สุดในการสังเกตจีน การประชุมสองสภาจีน (การประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติและการประชุมสภาปรึกษาการเมืองแห่งประชาชนจีน) แต่ละปีมักเป็นที่จับตามองทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

ประเด็นการบรรเทาความยากจนยังคงเป็นหนึ่งในไฮไลน์ที่ได้รับความสนใจในการประชุมสองสภาจีนปีนี้ รายงานการปฏิบัติงานของรัฐบาลจีนประจำปี 2022 ที่นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีนได้แถลงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนนั้นได้ระบุว่า จีนได้ประสบความสำเร็จในการขจัดความยากจนสุดขีดในขอบเขตทั่วประเทศ แต่ยังคงต้องใช้มาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการกลับคืนสู่ภาวะยากจนของประชาชนกลุ่มเปราะบาง พร้อมไปการเร่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาชนบทให้เจริญรุ่งเรือง

ผู้เชี่ยวชาญไทยชี้ไทยให้ความสนใจและเรียนรู้แนวทางแก้จนแบบตรงจุดของจีน

เกี่ยวกับประเด็นแก้จนนั้น รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจจีนได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน (CMG) เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา โดยกล่าวว่า ประเทศไทยให้ความสนใจและเรียนรู้แนวทางแก้จนแบบตรงจุดของจีน

รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์นชี้ให้เห็นว่า ความสำเร็จของจีนในการขจัดความยากจน ช่วยให้คนจีนเกือบ 100 ล้านคนสามารถมีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจนหลุดพ้นจากเส้นแบ่งความยากจน เป็นเรื่องที่น่าชื่นชม โดยเฉพาะวิธีการแก้จนแบบตรงจุดของจีน (Targeted Poverty Alleviation) เป็นแนวทางที่หลายประเทศควรนำไปศึกษาเรียนรู้ เพราะจีนไม่ได้ใช้วิธีการแก้จนแบบเหวี่ยงแห

“ดิฉันเองได้ติดตามนโยบายแก้จนของจีนมาโดยตลอด และเคยเขียนบทความวิเคราะห์แนวทางแก้จนของจีนว่า มีลักษณะเด่นที่สรุปได้ด้วยคำว่า '2D 3M'  นั่นคือ การมีผู้นำที่ลงมือทำอย่างจริงจังและมีทิศทางชัดเจน (Direction) มีการสำรวจข้อมูลทั่วประเทศอย่างถูกต้องแม่นยำและวิเคราะห์ฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ (Data) การมอบหมายและจัดส่งบุคลากรไปแก้ปัญหาอย่างมุ่งมั่น (Man) มีความเป็นเอกภาพของระบบ และสามารถตรวจชี้วัดผลงานได้จริง รวมทั้งการทุ่มงบประมาณไปแก้ปัญหาตรงจุดและโปร่งใส (Money) และการจัดสรรทรัพยากร (Materials) จากทุกภาคส่วนไปร่วมกันแก้ปัญหา ไม่ใช่เพียงแค่ภาครัฐ ”

รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์นกล่าวเพิ่มเติมว่า ในขณะนี้ รัฐบาลไทยได้ให้ความสนใจและเรียนรู้แนวทางแก้จนแบบตรงจุดของจีน เพื่อนำมาแก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำในประเทศไทย โดยในระดับประเทศ รัฐบาลไทยได้แต่งตั้ง “คณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)” และใช้กลไกของกระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับปฏิบัติการ ผ่านทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน

สัมภาษณ์และเรียบเรียงโดย ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน (CMG)

  • เสียงข่าวประจำวัน (21-04-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (20-04-2567)

  • เกาะกระแสจีน (20-04-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (19-04-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (19-04-2567)

陆永江