คำริเริ่ม 1 แถบ 1 เส้นทางจะก่อสร้างถนนและสะพานเท่านั้นหรือ

2022-05-16 16:43:05 | ไชน่ามีเดียกรุ๊ป
Share with:

บางคนอาจเข้าใจว่า การสร้างสรรค์หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางหมายถึงให้ก่อสร้างถนน ทางรถไฟ สะพานและท่าเรือเท่านั้น จริง ๆ แล้ว การก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานที่จับต้องได้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความร่วมมือเท่านั้น การสร้างสรรค์หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางมีเนื้อหาความร่วมมอสำคัญ 5 ด้าน ได้แก่ การเชื่อมโยงด้านนโยบาย อุปกรณ์ การค้า เงินทุน และจิตใจประชาชน ซึ่งถูกเรียกสั้น ๆ ว่า 5 เชื่อมโยง การก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน การส่งเสริมให้การค้าการลงทุนมีความสะดวกมากขึ้น เพิ่มการติดต่อด้านเศรษฐกิจ การเพิ่มความเชื่อมั่นทางการเมือง กระชับการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมและบุคลากร ส่งเสริมมิตรภาพ ความเข้าใจกัน และสันติภาพระหว่างประชาชนประเทศต่าง ๆ เป็นเป้าหมายของการสร้างสรรค์หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางนั้นเอง

คำริเริ่ม 1 แถบ 1 เส้นทางจะก่อสร้างถนนและสะพานเท่านั้นหรือ

1.การเชื่อมโยงด้านนโยบายหมายถึงว่าประเทศตามแนวหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางสามารถประสานงานด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาให้สอดรับกันอย่างเต็มที่ ร่วมกันกำหนดแผนการและมาตรการส่งเสริมความร่วมมือส่วนภูมิภาค หารือแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใหม่ ให้การสนับสนุนด้านนโยบายเพื่อดำเนินความร่วมมือและโครงการใหญ่ๆ อย่างจริงจัง

2.การเชื่อมโยงด้านอุปกรณ์ประกอบด้วยเนื้อหา 3 ด้าน ได้แก่ ด้านคมนาคม ให้ก่อสร้างถนน สะพาน และทางรถไฟเพื่อให้เชื่อมต่อถึงกัน ด้านพลังงาน ผลักดันสร้างรับบส่งกระแสไฟฟ้าข้ามแดน ดำเนินความร่วมมือเพื่อยกระดับเครือข่ายไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ด้านการสือสารสารสนเทศ ผลักดันสร้างเครือข่ายสื่อสารต่าง ๆ เช่น โครงข่ายเคเบิลข้ามแดน และวางแผนสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำข้ามทวีป

3.การเชื่อโยงด้านการค้า หมายถึงให้การค้าการลงทุนมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น ขจัดกำแพงกีดกันทางการค้าและการลงทุน เร่งสร้างระบบแพลตฟอร์มที่เดินเรื่องพิธีการศุลกากรและการค้าทีเดียวจบ ลดต้นทุนด้านพิธีการศุลกากร บุกเบิกจุดเติบโตใหม่ของการค้า ส่งเสริมความสมดุลทางการค้า เร่งขจัดกำแพงกีดกันทางการค้า ขยายโอกาสการลงทุนให้แก่กัน กระชับความร่วมมือในอุตสาหกรรมที่รุ่งเรืองใหม่ จีนยินดีให้วิสาหกิจประเทศต่าง ๆ มาลงทุนที่จีน และสนับสนุนให้วิสาหกิจจีนไปลงทุนหรือร่วมก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานในประเทศรายทางหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง

คำริเริ่ม 1 แถบ 1 เส้นทางจะก่อสร้างถนนและสะพานเท่านั้นหรือ

4.การเชื่อมโยงด้านเงินทุน หมายถึงพยายามส่งเสริมการชำระเงินด้วยสกุลเงินของจีนกับประเทศรายทางฯ ผลักดันให้ธนาคารลงทุนสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานประเทศเอเชียหรือ AIIB รวมทั้งธนาคารเพื่อการพัฒนาประเทศบริกส์แสดงบทบาทสำคัญยิ่งขึ้น เร่งจัดตั้งกองทุนเส้นทางสายไหม สนับสนุนให้รัฐบาล และองค์กรการเงินประเทศรายทางฯ ปล่อยพันธบัตรสกุลเงินหยวนที่จีน และองค์กรการเงินจีนก็สามารถปล่อยพันธบัตรสกลุเงินหยวนและสกุลเงินประเทศรายทางที่ต่างประเทศได้

5.การเชื่อมโยงด้านจิตใจประชาชน ในด้านการศึกษาและวัฒนธรรม จีนให้โควตาทุนศึกษาปีละ 10,000 คน และร่วมมือกับประเทศรายงานในการยื่นเสนอเป็นมรดกโลกขององค์กรยูเนสโก ทำให้ผู้คนประเทศรายทางฯ ได้วีซ่าท่องเที่ยวสะดวกยิ่งขึ้น สนับสนุนให้ประเทศรายทางสมัครเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาสำคัญต่าง ๆ ด้านสาธารณสุข เพิ่มขีดความสามารถด้านการให้ความช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาล และการรักษาฉุกเฉินให้ประเทศที่เกี่ยวข้อง กระชับความร่วมมือด้านการแพทย์แผนดั้งเดิม ส่วนความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ร่วมมือกันสร้างห้องทดลอง ศูนย์โอนเทคโนโลยีระหว่างประเทศ ศูนย์ความร่วมมือกิจการทะเล เพื่อดำเนินความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่สำคัญ

  • เสียงข่าวประจำวัน (21-05-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (21-05-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (21-05-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (20-05-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (20-05-2567)

崔沂蒙