บทสัมภาษณ์ศาสตราจารย์.ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ ประธานสภาพัฒนาการเมือง ในโอกาสมาเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน (ตอนที่ 1)
  2013-07-11 20:23:44  cri

 

ระหว่างวันที่ 1-5 กรกฏาคมนี้ ศาสตราจารย์.ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ ประธานสภาพัฒนาการเมืองได้นำคณะสมาชิกสภาฯ เยือนประเทศจีน โดยมีกำหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยปักกิ่ง เขตพัฒนาเศรษฐกิจหลินก่างของนครเทียนสิน และหมู่บ้านหานชุนเหอ ซึ่งเป็นหมู่บ้านตัวอย่างที่มีการบริหารจัดการและพัฒนาเศรษฐกิจให้ก้าวหน้าได้ดีมาก

ศาสตราจารย์.ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวซีอาร์ไอว่า จากการศึกษาดูงานครั้งนี้ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านต่างๆ เช่น ระบบบริหารของมหาวิทยาลัยปักกิ่ง การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการท้องถิ่น รายละเอียดมีดังต่อไปนี้

ผู้สื่อข่าว สวัสดีค่ะ ท่านดร.ธีรภัทร์ ยินดีที่ท่านนำคณะของสภาพัฒนาการเมืองมาเยือนประเทศจีน อยากทราบว่าสภาพัฒนาการเมืองในประเทศไทยเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ มีบทบาทอะไรบ้างต่อสังคม

ดร.ธีรภัทร์ สภาพัฒนาการเมือง มีหน้าที่ในการพัฒนาการเมืองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรย์ทรงเป็นประมุขให้เป็นการเมืองที่มีคุณภาพและคุณธรรม ประการที่สอง ตามกฎหมายได้เน้นบทบาทและหน้าที่ของสภาพัฒนาการเมืองคือการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

อีกประการหนึ่งคือ การส่งเสริมให้การเมืองภาคพลเมืองหรือ

ประชาชนมีความเข้มแข็งในทางการเมือง

ด้วยเหตุนี้ รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันจึงได้กำหนดไว้ในแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐว่า ประการแรก ให้มีแผนพัฒนาการเมืองขึ้นมาก่อน ซึ่งแผนพัฒนาการเมืองฉบับนี้เป็นฉบับที่ประกาศใช้ตั้งแต่ปี 2551 จนถึงวันนี้ก็ยังมีผลบังคับใช้อยู่ สภาพัฒนาการเมืองมีหน้าที่นำแผนพัฒนาการเมืองดังกล่าวไปปฏิบัติ เช่น ไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามแผนในระบบการเมืองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อนำไปสู่ความมีเสถียรภาพทางการเมือง ความชอบธรรมทางการเมือง และความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการเมือง

ฉะนั้น ในหลักการโดยทั่วไปแล้ว สภาพัฒนาการเมืองจะมีบทบาทหน้าที่ค่อนข้างกว้าง คือ ทำอย่างไรให้การเมืองของเรามีคุณภาพมากขึ้น มีคุณธรรมและจริยธรรมมากขึ้น และส่งเสริมประชาสังคมให้เข้มแข็ง เพราะฉะนั้น สโลเกนของสภาพัฒนาการเมืองสั้นๆและจำง่าย ก็คือ "พัฒนาการเมืองคุณภาพ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประชาชนเข้มแข็ง สู่สังคมยั่งยืน"

(Nune/Ping)

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ตอบคำถามออนไลน์
ทบทวนรายการน่าสนใจ
ภาพยอดฮิต
เว็บไซต์ึเพื่อนซีอาร์ไอ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Play Stop
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040