คำศัพท์ พยัญชนะสะกดเสียง คำนิยาม ลักษณะคำศัพท์ เลขที่บทเรียน
A        
正常播放 啊 ā คำช่วยน้ำเสียง แสดงความหมายในการเน้นย้ำ ช่วย, อ. 18
正常播放 唉 āi เฮ่อ อ. 27
正常播放 爱好 ài hào งานอดิเรก น. 9
正常播放 奥运会 ào yùn huì การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ชื่อเฉพาะ 10
B        
正常播放 吧 ba เถอะ, ก็แล้วกัน (คำช่วยน้ำเสียงแสดงน้ำเสียงในการให้คำแนะนำ) ช่วย 6
正常播放 八 แปด จำนวน 5
正常播放 爸爸 bà ba พ่อ น. 4
正常播放 半 bàn ครึ่ง จำนวน 17
正常播放 包裹 bāo guǒ พัสดุ, หีบห่อ น. 19
正常播放 抱歉 bào qiàn ขอโทษ ก. 28
正常播放 北京 běi jīng ปักกิ่ง ชื่อเฉพาะ 10
正常播放 标准间 biāo zhǔn jiān ห้องมาตรฐาน น. 21
正常播放 别 bié อย่า ว. 26
正常播放 冰淇淋 bīng qí lín ไอศกรีม น. 17
正常播放 不 ไม่ ว. 2
正常播放 不客气 bú kè qi ไม่ต้องเกรงใจ   6
正常播放 部 เรื่อง (ลักษณนามที่ใช้กับภาพยนต์และละคร) ลน. 18
正常播放 不好意思 bù hǎo yì si ขอโทษ   8
C        
正常播放 擦 เช็ด, ถู ก. 25
正常播放 菜 cài ผัก, กับข้าว น. 13
正常播放 参加 cān jiā เข้าร่วม ก. 23
正常播放 差劲 chà jìn แย่, ใช้ไม่ได้ ค. 27
正常播放 长 cháng นาน, ยาวนาน ค. 19
正常播放 车 chē รถ น. 7
正常播放 车祸 chē huò อุบัติเหตุทางรถยนต์ น. 18
正常播放 车闸 chē zhá เบรกรถ น. 28
正常播放 乘 chéng โดยสาร ก. 7
正常播放 成绩 chéng jì ผลสอบ น. 27
正常播放 吃 chī กิน ก. 13
正常播放 吃饭 chī fàn กินข้าว   14
正常播放 抽 chōu สูบ ก. 28
正常播放 出 chū ออก ก. 15
正常播放 穿 chuān สวม, ใส่ ก. 24
正常播放 传统 chuán tǒng อันเป็นประเพณีโบราณ, ประเพณีโบราณ ค.,น. 22
正常播放 错 cuò ผิด ว., ค. 14
D        
正常播放 打 ตี, เล่น(กีฬาที่ใช้มือเล่นและใช้ลูกบอล) ก. 9
正常播放 打开 dǎ kāi เปิด ก. 8
正常播放 打算 dǎ suan วางแผน, แผนการ ก., น. 29
正常播放 大 ใหญ่ ค. 16
正常播放 大概 dà gài ประมาณ ว. 19
正常播放 大学 dà xué มหาวิทยาลัย น. 11
正常播放 蛋糕 dàn gāo ขนกเค้ก น. 24
正常播放 但是 dàn shì แต่ ช. 10
正常播放 当 dāng เป็น ก. 10
正常播放 当然 dāng rán แน่นอน ว. 10
正常播放 倒霉 dǎo méi โชคไม่ดี, โชคร้าย ค. 15
正常播放 到 dào ถึง, ไปถึง ก. 6
正常播放 的 de คำช่วยโครงสร้าง ใช้เชื่อมระหว่างคำขยายกับคำนาม (ขยาย+的+นาม) ช่วย 3
正常播放 得 de คำช่วยโครงสร้าง ใช้เชื่อมระหว่างคำกริยากับคำขยายเพื่อบอกผลหรือลักษณะของกริยาที่กระทำ (กริยา+得+ขยาย) ช่วย 3
正常播放 等 děng รอ, คอย ก. 12
正常播放 低 ต่ำ ค. 16
正常播放 弟弟 dì di น้องชาย น. 4
正常播放 地方 dì fang สถานที่ น. 6
正常播放 地铁 dì tiě รถไฟใต้ดิน น. 7
正常播放 点 diǎn โมง, นาฬิกา (ลักษณนามของหน่วยเวลา) ลน. 5
正常播放 电影 diàn yǐng ภาพยนตร์, หนัง น. 18
正常播放 订 dìng จอง ก. 24
正常播放 东西 dōng xi ของ, สิ่งของ น. 23
正常播放 动物园 dòng wù yuán สวนสัตว์ น. 7
正常播放 都 dōu ทั้งหมด ว. 22
正常播放 读书 dú shū เรียนหนังสือ ก. 11
正常播放 肚子 dù zi ท้อง น. 17
正常播放 对 duì เผชิญหน้า ปฏิบัติต่อ, ต่อ กับ, ถูกต้อง ก., บ., ค. 18
正常播放 对外 duì wài สำหรับต่างชาติ   11
正常播放 多 duō มาก ค., ว. 17
正常播放 多少 duō shǎo เท่าไหร่ ส. 12
E        
正常播放 嗯 èn อืม, เอ่อ อ. 23
正常播放 二 èr สอง จำนวน 5
F        
正常播放 法国 fǎ guó ประเทศฝรั่งเศส ชื่อเฉพาะ 19
正常播放 房间 fáng jiān ห้อง น. 21
正常播放 放假 fàng jià หยุด   29
正常播放 非常 fēi cháng มาก, ไม่ธรรมดา ว. 24
正常播放 分 fēn นาที (ลักษณนามของหน่วยเวลา) ลน. 5
正常播放 份 fèn ที่, ชุด(อาหาร) ลน. 13
正常播放 风景 fēng jǐng ทิวทัศน์ น. 20
G        
正常播放 感冒 gǎn mào เป็นหวัด, โรคหวัด ก., น. 8
正常播放 感谢 gǎn xiè ขอบคุณ ก. 11
正常播放 高兴 gāo xìng ดีใจ, ยินดี ค. 2
正常播放 告别 gào bié บอกลา   30
正常播放 哥哥 gē ge พี่ชาย น. 4
正常播放 个 อัน, ชิ้น, คน ลน. 14
正常播放 跟 gēn กับ, และ บ. 6
正常播放 更 gèng กว่า ว. 26
正常播放 公共汽车 gōng gòng qì chē รถโดยสารประจำทาง, รถเมล์ น. 7
正常播放 工作 gōng zuò ทำงาน ก. 11
正常播放 狗 gǒu สุนัข น. 4
正常播放 故宫 gù gōng พระราชวังต้องห้าม (กู้กง) ชื่อเฉพาะ 26
正常播放 故意 gù yì จงใจ ว. 25
正常播放 光 guāng หมด ค. 26
正常播放 规则 guī zé กฎ, ระเบียบ น. 18
正常播放 贵 guì มีค่า, สูงค่า ค. 2
正常播放 国 guó ประเทศ น. 30
正常播放 过 guò คำช่วยกาล วางหลังคำกริยา แสดงความหมายว่าเคยทำกริยานั้นแล้ว, ข้าม ผ่าน ช่วย, ก. 20
正常播放 过年 guò nián ตรุษจีน   29
H        
正常播放 还 hái ยัง ว. 4
正常播放 还是 hái shì หรือ ช. 19
正常播放 海运 hǎi yùn การขนส่งทางทะเล   19
正常播放 汉语 hàn yǔ ภาษาจีน น. 10
正常播放 好 hǎo ดี ค. 1
正常播放 号 hào หมายเลข น. 3
正常播放 和 และ, กับ ช. 4
正常播放 嘿 hēi คำทักทาย มาจากคำว่า hi ในภาษาอังกฤษ อ. 23
正常播放 很 hěn มาก ว. 1
正常播放 护照 hù zhào หนังสือเดินทาง น. 30
正常播放 花儿 huār ดอกไม้ น. 3
正常播放 滑冰 huá bīng เล่นสเกต ก. 9
正常播放 画画 huà huà วาดรูป ก. 9
正常播放 坏 huài เสีย ค. 28
正常播放 换 huàn แลก ก. 12
正常播放 回 huí กลับ ก. 29
正常播放 会 huì เป็น ก. แสดงความต้องการ, ก. 10
J        
正常播放 极 มาก ว. 20
正常播放 几 จำนวนเล็กน้อยที่กะประมาณคร่าวๆ เช่น สองสาม สามสี่ จำนวน 4
正常播放 计划 jì huà แผนการ, โครงการ น. 29
正常播放 家 jiā บ้าน, ครอบครัว น. 4
正常播放 家人 jiā rén คนที่บ้าน, สมาชิกในครอบครัว น. 29
正常播放 加油 jiā yóu สู้ๆ   10
正常播放 假期 jià qī วันหยุด, ช่วงวันหยุด น. 29
正常播放 件 jiàn ชุด (ใช้กับเสื้อผ้า) ลน. 16
正常播放 交 jiāo จ่าย, ชำระ ก. 21
正常播放 交通 jiāo tōng คมนาคม, การจราจร น. 18
正常播放 叫 jiào (มีชื่อ)เรียกว่า, เรียก ก. 2
正常播放 节日 jié rì วันหยุดเทศกาล น. 22
正常播放 姐姐 jiě jie พี่สาว น. 4
正常播放 斤 jīn ชั่ง (1 ชั่งเท่ากับครึ่งกิโลกรัม) ลน. 17
正常播放 今天 jīn tiān วันนี้ น. 5
正常播放 尽量 jǐn liàng สุดความสามารถ ว. 28
正常播放 近 jìn ใกล้ ค. 3
正常播放 京剧 jīng jù อุปรากรจีน, งิ้ว น. 26
正常播放 惊喜 jīng xǐ ประหลาดใจ, เซอร์ไพร์ส น. 25
正常播放 九 jiǔ เก้า จำนวน 5
正常播放 九寨沟 jiǔ zhài gōu จิ่วไจ้โกว ชื่อเฉพาะ 20
正常播放 就 jiù ก็ ว. 2
正常播放 聚会 jù huì งานสังสรรค์ น. 23
正常播放 觉得 jué de รู้สึก ก. 18
正常播放 决定 jué dìng ตัดสินใจ ก. 26
K        
正常播放 咖啡机 kā fēi jī เครื่องชงกาแฟ น. 24
正常播放 看 kàn ดู, มอง ก. 22
正常播放 看法 kàn fǎ ความเห็น น. 18
正常播放 看起来 kàn qǐ lái ดูแล้ว, ดูเหมือน   24
正常播放 考 kǎo สอบ ก. 27
正常播放 考试 kǎo shì การสอบ น. 27
正常播放 烤鸭 kǎo yā ข่าวยา (เป็ดย่าง) ชื่อเฉพาะ 13
正常播放 咳嗽 ké sou ไอ ก. 28
正常播放 可以 kě yǐ ได้ ค., ก. แสดงความต้องการ 2
正常播放 课 วิชาเรียน, บทเรียน น. 17
正常播放 空 kōng ว่าง ค. 21
正常播放 空气 kōng qì อากาศ น. 20
正常播放 空调 kōng tiáo เครื่องปรับอากาศ, แอร์ น. 8
正常播放 空运 kōng yùn การขนส่งทางอากาศ   19
正常播放 恐怖 kǒng bù น่ากลัว, สยองขวัญ ค. 18
正常播放 口 kǒu คน (ลักษณนามที่ใช้กับจำนวนคนในครอบครัว), ปาก ลน., น. 4
正常播放 块 kuài หยวน (ลักษณนามของหน่วยเงินจีน มักใช้ในภาษาพูด) ลน. 12
正常播放 快 kuài เร็ว ค. 26
正常播放 快乐 kuài lè มีความสุข ค. 23
正常播放 款 kuǎn รุ่น, แบบ ลน. 24
L        
正常播放 来 lái มา ก. 6
正常播放 篮球 lán qiú บาสเกตบอล น. 9
正常播放 蓝色 lán sè สีฟ้า น. 16
正常播放 老师 lǎo shī ครู, อาจารย์ น. 2
正常播放 了 le คำช่วยน้ำเสียง วางไว้ท้ายประโยคเพื่อเพิ่มน้ำเสียงในการยืนยัน ช่วย 2
正常播放 里面 lǐ miàn ข้างใน น. 19
正常播放 礼物 lǐ wù ของขวัญ น. 19
正常播放 厉害 lì hai รุนแรง, ร้ายแรง ค. 17
正常播放 联系 lián xì ติดต่อ ก. 30
正常播放 脸谱 liǎn pǔ หน้ากากงิ้ว น. 26
正常播放 练 liàn ฝึกฝน ก. 9
正常播放 两 liǎng สอง จำนวน 17
正常播放 了解 liáo jiě เข้าใจ ก. 20
正常播放 留 liú ทิ้งไว้, เหลือไว้, อยู่ ก. 29
正常播放 六 liù หก จำนวน 3
正常播放 路 ถนน, ทาง น. 7
正常播放 路口 lù kǒu ปากทาง, ต้นทาง น. 7
M        
正常播放 吗 ma ไหม (คำช่วยน้ำเสียงแสดงน้ำเสียงในการถาม) ช่วย 1
正常播放 妈妈 mā ma แม่ น. 4
正常播放 麻烦 má fan รบกวน ก. 21
正常播放 马上 mǎ shàng ทันที ว. 14
正常播放 买 mǎi ซื้อ ก. 16
正常播放 卖 mài ขาย ก. 26
正常播放 慢 màn ช้า ค. 8
正常播放 忙 máng ยุ่ง ค. 30
正常播放 没 méi ไม่มี ว. 14
正常播放 没关系 méi guān xi ไม่เป็นไร   8
正常播放 美 měi สวยงาม ค. 20
正常播放 美元 měi yuán เงินดอลลาร์สหรัฐ ชื่อเฉพาะ 12
正常播放 妹妹 mèi mei น้องสาว น. 4
正常播放 免 miǎn งด, ยกเว้น ก. 2
正常播放 明天 míng tiān พรุ่งนี้ น. 15
正常播放 名字 míng zi ชื่อ น. 2
N        
正常播放 哪儿 nǎr ที่ไหน ส. 3
正常播放 哪天 nǎ tiān วันไหน น. 30
正常播放 那 นั่น ส. 14
正常播放 那儿 nàr ที่นั่น ส. 6
正常播放 呢 ne ล่ะ (คำช่วยน้ำเสียงใช้ในการย้อนถามคู่สนทนาด้วยคำถามเดียวกัน) ช่วย 1
正常播放 能 néng สามารถ, ได้ ก. แสดงความต้องการ 17
正常播放 你 คุณ, เธอ ส. 1
正常播放 你们 nǐ men พวกคุณ, พวกเธอ ส. 13
正常播放 您 nín ท่าน ส. 2
正常播放 努力 nǔ lì ขยัน ว. 10
O        
正常播放 哦 ò อ้อ อ. 18
P        
正常播放 爬山 pá shān ปีนเขา ก. 9
正常播放 票 piào บัตร, ตั๋ว น. 26
正常播放 漂亮 piào liang สวย ค. 24
正常播放 品位 pǐn wèi รสนิยม น. 24
正常播放 乒乓球 pīng pāng qiú ปิงปอง น. 10
正常播放 苹果 píng guǒ แอปเปิ้ล น. 17
正常播放 平时 píng shí ปกติ ว. 9
正常播放 葡萄 pú tao องุ่น น. 17
Q        
正常播放 七 เจ็ด จำนวน 3
正常播放 骑 ขี่ ก. 28
正常播放 前 qián (ด้าน)หน้า น. 6
正常播放 钱 qián เงิน น. 12
正常播放 前面 qián mian ด้านหน้า, ข้างหน้า น. 7
正常播放 巧 qiǎo บังเอิญ ค. 11
正常播放 晴天 qíng tiān ท้องฟ้าปลอดโปร่ง น. 15
正常播放 请 qǐng เชิญ ก. 2
正常播放 取 เบิก ก. 12
正常播放 去 ไป ก. 6
R        
正常播放 让开 ràng kāi หลบทาง, หลีกทาง ก. 28
正常播放 人 rén คน น. 4
正常播放 人们 rén men คน, คนทั่วไป น. 18
正常播放 人民币 rén mín bì เงินสกุลเหรินหมินปี้, เงินหยวน ชื่อเฉพาะ 12
正常播放 认识 rèn shi รู้จัก ก. 2
正常播放 认为 rèn wéi คิดว่า, มีความเห็นว่า ก. 18
S        
正常播放 三 sān สาม จำนวน 7
正常播放 山清水秀 shān qīng shuǐ xiù เขาสวยน้ำใส   20
正常播放 赏 shǎng ชม, ชื่นชม ก. 22
正常播放 上 shàng เข้า(เรียน) ก. 17
正常播放 稍 shāo สักครู่ ว. 12
正常播放 少 shǎo น้อย ค. 28
正常播放 身体 shēn tǐ ร่างกาย น. 28
正常播放 什么 shén me อะไร ส. 2
正常播放 生日 shēng ri วันเกิด น. 23
正常播放 十 shí สิบ จำนวน 5
正常播放 时间 shí jiān ระยะเวลา น. 19
正常播放 实在 shí zài จริงๆ ว. 28
正常播放 是 shì คือ, เป็น ก. 3
正常播放 试 shì ลอง ก. 16
正常播放 书法 shū fǎ ศิลปะการเขียนพู่กันจีน น. 9
正常播放 舒服 shū fu สบาย ค. 17
正常播放 谁 shuí ใคร ส. 24
正常播放 水煮肉片 shuǐ zhǔ ròu piàn สุยจู่โร่วเพี่ยน (หมูต้มทรงเครื่อง) ชื่อเฉพาะ 13
正常播放 说 shuō พูด ก. 8
正常播放 四 สี่ จำนวน 5
正常播放 送 sòng ส่ง ก. 30
正常播放 送给 sòng gěi ให้, มอบให้(เป็นของขวัญหรือที่ระลึก) ก. 3
正常播放 宿舍楼 sù shè lóu อาคารหอพัก น. 3
正常播放 所以 suǒ yǐ ดังนั้น ช. 10
T        
正常播放 它 มัน (สรรพนามใช้แทนสัตว์ วัตถุและสิ่งไม่มีชีวิต) ส. 4
正常播放 太 tài เกินไป ว. 10
正常播放 太极拳 tài jí quán รำมวยจีน, ไท้เก๊ก น. 9
正常播放 讨厌 tǎo yàn เกลียด, รังเกียจ ก. 15
正常播放 特别 tè bié พิเศษ ค., ว. 24
正常播放 疼 téng ปวด, เจ็บ ก. 17
正常播放 天 tiān วัน น. 17
正常播放 天安门 tiān'ān mén จัตุรัสเทียนอันเหมิน ชื่อเฉพาะ 7
正常播放 天气 tiān qì สภาพอากาศ น. 15
正常播放 听说 tīng shuō ได้ยินว่า ก. 20
正常播放 图书馆 tú shū guǎn ห้องสมุด น. 6
正常播放 团圆 tuán yuán การมาอยู่รวมกันพร้อมหน้าพร้อมตา น. 22
W        
正常播放 哇 โอ, โอ้ อ. 25
正常播放 玩儿 wánr เที่ยว, เล่น ก. 15
正常播放 晚 wǎn สาย, ดึก ค. 14
正常播放 晚上 wǎn shang ตอนกลางคืน น. 23
正常播放 位 wèi ท่าน ลน. 11
正常播放 喂 wèi ฮัลโหล (คำทักทายเวลารับโทรศัพท์) อ. 14
正常播放 为 wèi เพื่อ บ. 23
正常播放 为什么 wèi shén me ทำไม ส. 23
正常播放 问 wèn ถาม ก. 2
正常播放 问候 wèn hòu ทักทาย ก. 30
正常播放 问题 wèn tí ปัญหา น. 18
正常播放 我 ฉัน, ผม, ดิฉัน ส. 1
正常播放 我们 wǒ men พวกเรา ส. 3
正常播放 五 ห้า จำนวน 4
X        
正常播放 希望 xī wàng หวัง, หวังว่า ก. 24
正常播放 喜欢 xǐ huan ชอบ ก. 9
正常播放 下 xià ต่อไป, ถัดไป ค. 5
正常播放 下次 xià cì ครั้งหน้า, ครั้งต่อไป น. 27
正常播放 夏威夷 xià wēi yí ฮาวาย ชื่อเฉพาะ 20
正常播放 线 xiàn สาย น. 7
正常播放 现金 xiàn jīn เงินสด น. 21
正常播放 现在 xiàn zài ขณะนี้, ตอนนี้, ปัจจุบัน น. 5
正常播放 香山 xiāng shān ภูเขาเซียงซาน ชื่อเฉพาะ 26
正常播放 想 xiǎng อยากจะ, คิด ก. แสดงความต้องการ, บ. 10
正常播放 想念 xiǎng niàn คิดถึง ก. 29
正常播放 向 xiàng ไปทาง บ. 6
正常播放 小 xiǎo เล็ก ค. 4
正常播放 小名 xiǎo míng ชื่อเล่น น. 14
正常播放 小心 xiǎo xīn ระวัง ค. 28
正常播放 些 xiē พวก, เหล่า ลน. 19
正常播放 谢 xiè ขอบคุณ ก. 2
正常播放 新鲜 xīn xiān (อากาศ)สดชื่น, บริสุทธิ์ ค. 20
正常播放 信用卡 xìn yòng kǎ บัตรเครดิต น. 21
正常播放 星期 xīng qī สัปดาห์ น. 5
正常播放 星期日 xīng qī rì วันอาทิตย์ น. 5
正常播放 行 xíng ได้ ค., ก. 23
正常播放 姓 xìng มีแซ่/นามสกุลว่า, แซ่/นามสกุล ก., น. 2
正常播放 休息 xiū xi พักผ่อน ก. 17
正常播放 学习 xué xí เรียน, ศึกษา ก. 10
正常播放 学校 xué xiào โรงเรียน น. 29
正常播放 学院 xué yuàn คณะ น. 11
Y        
正常播放 呀 ya คำช่วยน้ำเสียง แสดงความหมายในการเน้นย้ำ ช่วย 24
正常播放 押金 yā jīn ค่ามัดจำ น. 21
正常播放 烟 yān บุหรี่ น. 28
正常播放 颜色 yán sè สี น. 16
正常播放 要 yào ต้องการ, จะ (ใช้วางหน้าคำกริยาหลักในประโยค) ก., ก. แสดงความต้องการ 6
正常播放 药 yào ยา น. 17
正常播放 也 ก็ ว. 1
正常播放 一 หนึ่ง จำนวน 3
正常播放 衣服 yī fu เสื้อผ้า น. 16
正常播放 一定 yí dìng แน่นอน ว. 23
正常播放 颐和园 yí hé yuán พระราชวังฤดูร้อน (อี๋เหอหยวน) ชื่อเฉพาะ 26
正常播放 一路顺风 yí lù shùn fēng เดินทางโดยสวัสดิภาพ   30
正常播放 一下 yí xià สักหน่อย ว. 16
正常播放 已经 yǐ jing แล้ว ว. 27
正常播放 以为 yǐ wéi คิดว่า, เข้าใจว่า ก. 25
正常播放 一点儿 yì diǎnr นิดหน่อย   8
正常播放 一起 yì qǐ ด้วยกัน ว. 20
正常播放 意思 yì si ความหมาย น. 8
正常播放 应该 yīng gāi ควร ก. แสดงความต้องการ 18
正常播放 用 yòng ใช้ ก. 2
正常播放 邮 yóu ไปรษณีย์ ก. 19
正常播放 邮递 yóu dì ส่งทางไปรษณีย์ ก. 19
正常播放 邮局 yóu jú ที่ทำการไปรษณีย์ น. 6
正常播放 有 yǒu มี ก. 4
正常播放 优秀 yōu xiù ดีเด่น, ยอดเยี่ยม ค. 27
正常播放 游泳 yóu yǒng ว่ายน้ำ ก. 9
正常播放 有趣 yǒu qù สนุก, น่าสนใจ ค. 18
正常播放 鱼香肉丝 yú xiāng ròu sī อี๋ว์เซียงโร่วซือ (หมูเส้นผัดเปรี้ยวหวาน) ชื่อเฉพาะ 13
正常播放 雨 ฝน น. 15
正常播放 语言 yǔ yán ภาษา น. 11
正常播放 预报 yù bào การพยากรณ์, การแจ้งล่วงหน้า น. 15
正常播放 元 yuán หยวน (หน่วยเงินของจีน) ลน. 12
正常播放 远 yuǎn ไกล ค. 26
正常播放 约会 yuē huì การนัดหมาย น. 5
正常播放 月 yuè พระจันทร์ น. 22
正常播放 月饼 yuè bǐng ขนมไหว้พระจันทร์ น. 22
正常播放 月亮 yuè liang พระจันทร์ น. 22
Z        
正常播放 在 zài อยู่ที่, ที่ ก., บ. 3
正常播放 再 zài อีกครั้ง ว. 14
正常播放 再见 zài jiàn ลาก่อน, แล้วพบกันใหม่ ก. 3
正常播放 糟糕 zāo gāo แย่แล้ว ค. 21
正常播放 早上 zǎo shang ตอนเช้า, ช่วงเช้าตรู่ น. 3
正常播放 怎么 zěn me อย่างไร, ยังไง ส. 5
正常播放 怎么样 zěn me yàng อย่างไร, เป็นอย่างไร ส. 15
正常播放 炸酱面 zhà jiàng miàn บะหมี่จ๋าเจี้ยงเมี่ยน ชื่อเฉพาะ 13
正常播放 站 zhàn สถานี น. 7
正常播放 这 zhè นี่ ส. 8
正常播放 这次 zhè cì ครั้งนี้ น. 27
正常播放 这儿 zhèr ที่นี่ ส. 7
正常播放 这么 zhè me อย่างนี้, ขนาดนี้ ส. 11
正常播放 这些 zhè xiē เหล่านี้, พวกนี้ ส. 3
正常播放 真 zhēn จริง ว. 14
正常播放 正 zhèng กำลัง, กำลัง...อยู่พอดี ว. 6
正常播放 只 zhī ตัว (ลักษณนามที่ใช้กับสัตว์และของใช้บางชนิด) ลน. 4
正常播放 支 zhī แท่ง, มวน ลน. 28
正常播放 知道 zhī dào รู้, ทราบ ก. 8
正常播放 侄子 zhí zi หลานชาย (ซึ่งเป็นลูกของพี่ชายหรือน้องชาย) น. 19
正常播放 志愿者 zhì yuàn zhě อาสาสมัคร น. 10
正常播放 中国 zhōng guó ประเทศจีน ชื่อเฉพาะ 22
正常播放 中秋节 zhōng qiū jié เทศกาลไหว้พระจันทร์ ชื่อเฉพาะ 22
正常播放 终于 zhōng yú ในที่สุด ว. 15
正常播放 周到 zhōu dào รอบคอบ ค. 24
正常播放 周日 zhōu rì วันอาทิตย์ น. 5
正常播放 周四 zhōu sì วันพฤหัสบดี น. 23
正常播放 住 zhù อาศัย, อยู่ ก. 3
正常播放 祝 zhù ขอ(อวยพร)ให้ ก. 23
正常播放 祝贺 zhù hè ยินดี, ขอแสดงความยินดี ก. 27
正常播放 转 zhuǎn เลี้ยว ก. 6
正常播放 准备 zhǔn bèi เตรียม ก. 23
正常播放 自行车 zì xíng chē จักรยาน น. 25
正常播放 走 zǒu เดิน ก. 6
正常播放 最 zuì ที่สุด ว. 16
正常播放 最近 zuì jìn ระยะนี้, ช่วงนี้ ว. 18
正常播放 遵守 zūn shǒu ปฏิบัติตาม, เคารพ ก. 18
正常播放 昨天 zuó tiān เมื่อวาน น. 15
正常播放 左 zuǒ ซ้าย น. 6
正常播放 坐 zuò นั่ง ก. 7
正常播放 做 zuò ทำ ก. 9

洪恩教育科技有限公司 协助开发

สร้างสรรค์บทเรียนโดยบริษัท Human Education& Technology Company Ltd.

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

W

X

Y

Z