‘สี จิ้นผิง’ย้ำการประกันสุขภาพประชาชนเป็นภารกิจสำคัญ

2021-03-07 12:45:56 | CMG
Share with:

‘สี จิ้นผิง’ ย้ำการประกันสุขภาพประชาชนเป็นภารกิจสำคัญ_fororder_习近平

การประชุม “สองสภา” ของจีนเปิดฉากขึ้นเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา วันที่ 6 มีนาคม นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน เยี่ยมเยี่ยนกรรมการแวดวงการแพทย์ สาธารณสุข และการศึกษา ที่เข้าร่วมการประชุมสภาปรึกษาการเมืองประชาชนจีน ชุดที่ 13 ครั้งที่ 4 พร้อมกับเข้าร่วมการประชุมอภิปรายที่จัดขึ้นโดยสภาปรึกษาการเมือง หลังจากรับฟัง 7 กรรมการสภาปรึกษาการเมืองแสดงความเห็นและข้อเสนอในประเด็นต่าง ๆ เช่น การเสริมสร้างระบบสาธารณสุขพื้นฐานให้สมบูรณ์แบบ และการผลักดันการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยคุณภาพสูง เป็นต้น ปธน.สี จิ้นผิงได้กล่าวปราศรัยสำคัญ

นายสี จิ้นผิงกล่าวชี้ขณะพูดถึงประเด็นการแพทย์และสาธารณสุขว่า สุขภาพประชาชนเป็นพื้นฐานแห่งอารยธรรมและความก้าวหน้าของสังคม เป็นสัญลักษณ์สำคัญแห่งความเจริญรุ่งเรืองและความมั่งคั่งเข้มแข็งของประเทศชาติ ปฏิบัติการต่อสู้การแพร่ระบาดของโควิด-19 พิสูจน์ให้เห็นอีกครั้งว่า การป้องกันเป็นยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขที่มีประสิทธิผลและประหยัดค่าใช้จ่ายที่สุด การสรุปและเรียนรู้จากบทเรียน ควบคู่ไปกับการป้องกันควบคุมโรคระบาดเชิงสภาวะปกติใหม่ให้ดีนั้น ต้องพิจารณาการป้องกันที่ทรงประสิทธิภาพและตรงจุดมากยิ่งขึ้น ขับเคลื่อนด่านป้องกันโรคสู่แนวหน้า ปฏิรูปและปรับปรุงระบบป้องกันควบคุมโรคให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ต้องปรับปรุงระบบวางนโยบาย การพิจารณาตัดสินใจ และประเมินความเสี่ยงร้ายแรงด้านสาธารณสุขให้ดียิ่งขึ้น คิดค้นสร้างกลไกประสานความร่วมมือระหว่างระบบการป้องกันกับระบบการรักษาโรค ยกระดับกลไกร่วมป้องกันควบคุมโรคและกลไกช่วยเหลือผู้ป่วยในสถานการณ์โรคระบาดร้ายแรง เสริมสร้างขีดความสามารถด้านการติดตามสถานการณ์โรคระบาดและเตือนภัยล่วงหน้าแต่เนิ่น ๆ ขีดความสามารถด้านการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน ตลอดจนขีดความสามารถด้านการบูรณาการช่วยเหลือผู้ป่วย ต้องลงลึกดำเนิน “กิจกรรมสาธารณสุขรักชาติ” เพื่อป้องกันควบคุมโรคร้ายแรงตั้งแต่พบแหล่งต้นตอของโรค

ปธน.สี จิ้นผิง กล่าวเน้นว่า ท่ามกลางการต้านโควิด-19 ครั้งนี้ โรงพยาบาลรัฐแบกรับภารกิจช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างเร่งด่วน อันตราย และยากลำบากที่สุด ซึ่งถือเป็นการขยายบทบาทของกำลังหลัก ต้องทุ่มเทมากยิ่งขึ้นสร้างสรรค์องค์กรสาธารณสุขและสถานพยาบาลของรัฐ ขับเคลื่อนการสร้างสรรค์ “ประชาคมร่วมทางการแพทย์” ระดับอำเภอ ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานในพื้นที่ระดับล่างให้ดีขึ้น ประกันให้แพทย์ประจำชนบทมีรายได้อย่างเหมาะสม ยกระดับขีดความสามารถด้านการป้องกันและรักษาโรค ตลอดจนการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ระดับล่าง ต้องลงลึกปฏิรูประบบสาธารณสุขและการรักษาพยาบาล ใช้ความยายามสร้างผลสำเร็จในการปรับปรุงระบบวินิจฉัยและรักษาโรคแบบแบ่งระดับ ระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลสมัยใหม่ ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระบบประกันอุปทานยารักษาโรค รวมถึงระบบบูรณาการตรวจสอบและกำกับดูแลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ต้องสร้างนวัตกรรมบนพื้นฐานผลสำเร็จในอดีต ตลอดจนการสืบทอดและพัฒนาการแพทย์แผนจีนให้ดี สร้างระบบและรูปแบบบริการ รูปแบบบริหารจัดการ และรูปแบบการสร้างบุคลากรที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแพทย์แผนจีน เพื่อส่งเสริมให้แพทย์แผนจีนดั้งเดิมได้รับการเผยแพร่และพัฒนายิ่งขึ้น ต้องสรุปและประเมินประสิทธิผลของยาแผนปัจจุบันรวมถึงยาสมุนไพรจีนในการรักษาโควิด-19 ตามหลักวิทยาศาสตร์ ตลอดจนอรรถาธิบายผลการรักษาโควิด-19 ของยาสมุนไพรจีนตามหลักวิทยาศาสตร์ ต้องรวมกำลังดำเนิน “การหักด่าน” เทคโนโลยีแกนหลักที่สำคัญ เร่งขจัดปัญหา “บีบคอ” ที่ดำรงอยู่ในด้านยารักษาโรค อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ วัคซีนป้องกันโรค และอื่น ๆ ต้องขยายการปฏิรูประบบประกันสุขภาพต่อไป ดำเนินการประมูลจัดซื้อยาทั้งในชนิดและปริมาณมากอย่างสม่ำเสมอเป็นระบบ ปรับปรุงระบบช่วยเหลือและประกันโรคร้ายแรงให้สมบูรณ์แบบ ลงลึกปฏิรูประบบกำกับดูแลกองทุนประกันสุขภาพ ต้องเฝ้ารักษา “เงินคุ้มครองชีวิด” และ “เงินช่วยชีวิต” ของประชาชนให้ดี

ปธน.สี จิ้นผิง กล่าวชี้ว่า บุคลากรทางการแพทย์อันไพศาลเป็นผู้พิทักษ์สุขภาพและชีวิตประชาชน ต้องทุ่มเทเชิดชูจิตวิญญาณต้านโควิด-19 อันยิ่งใหญ่ ลงลึกประชาสัมพันธ์พฤติกรรมดีเด่นและบุคคลต้นแบบแห่งยุคสมัยในการต้านโควิด-19 สร้างบรรยากาศแห่งการเคารพและให้ความสำคัญแก่เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และสาธารณสุขทั่วทั้งสังคม ต้องเพิ่มการคุ้มครอง เอาใจใส่ และความรักใคร่เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ยกระดับฐานะทางสังคมของพวกเขา ต้องเสริมสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกและกำลังพลด้านการรักษาความสงบในโรงพยาบาล ปราบปรามพฤติกรรมก่อความวุ่นวายในโรงพยาบาลและพฤติกรรมทำร้ายเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์อย่างหนักตามกฎหมาย บรรดาบุคลากรการแพทย์ทั้งหลายต้องยึดมั่นและปฏิบัติตามจริยธรรมรวมถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ ช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยความเมตตากรุณาและจริยธรรมทางการแพทย์ที่สูงส่ง ตลอดจนทักษะทางการแพทย์อันยอดเยี่ยม ใช้ความพยายามอย่างไม่ลดละเพื่อให้บริการด้านสาธารณสุขที่ทรงคุณภาพและมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นแก่ประชาชน

TIM /LU

  • เสียงข่าวประจำวัน (15-06-2567)

  • เกาะกระแสจีน (15-06-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (14-06-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (14-06-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (14-06-2567)

陆永江