นิตยสาร ฉิวสื้อ ตีพิมพ์บทความสำคัญ "คําปราศรัยในการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการจัดตั้งและประสานงานองค์กรของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนสมัยที่ 20 "ของปธน.สี จิ้นผิง

2023-12-16 15:27:52 | CMG
Share with:

นิตยสาร ฉิวสื้อ ฉบับที่ 24 ของวันที่ 16 ธันวาคมนี้  ตีพิมพ์บทความสำคัญ "คําปราศรัยในการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการจัดตั้งและประสานงานองค์กรของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนสมัยที่ 20 "ของนายสี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ประธานาธิบดีจีน ประธานคณะกรรมการทหารของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน

บทความเน้นว่า การจัดตั้งและประสานงานองค์กรเป็นทรัพยากรทางการเมืองและทรัพยากรการปกครองที่สำคัญ

การจัดตั้งและประสานงานองค์กรเป็นงานสำคัญในการเสริมสร้างความสามารถในการปกครองระยะยาวของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและการสร้างระบอบการปกครองของประเทศ ซึ่งพรรคฯให้ความสำคัญเสมอ นับตั้งแต่การประชุมสมัชชาผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์จีนทั่วประเทศครั้งที่ 19 เป็นต้นมา คณะกรรมการจัดตั้งและประสานงานองค์กรของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง งานจัดตั้งและประสานงานองค์กรมีประสิทธิภาพ อํานาจ วิทยาศาสตร์ และมีความจริงจังอย่างต่อเนื่อง

ในการทำงานได้สะสมประสบการณ์อันมีค่า และสร้างความสม่ำเสมอ คือต้องยึดมั่นในความเป็นผู้นำแบบรวมศูนย์และเป็นหนึ่งเดียวของคณะกรรมการกลางพรรคฯ  ต้องยึดมั่นในการเสริมสร้างความเป็นผู้นำโดยรวมของพรรคฯเป็นภารกิจทางการเมืองอันดับแรก ต้องยึดมั่นในแนวทางการทำงานที่มุ่งเน้นประชาชนเป็นอันดับแรก ต้องยึดมั่นในหลักการการประสานงานและการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน ต้องยึดมั่นในการปฏิรูปองค์กรเป็นหลัก ต้องยึดมั่นความแข็งแรงในการทำงานทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น ต้องยืนหยัดการผลักดันการจัดตั้งและประสานงานเป็นแบบกฎหมาย ซึ่งประสบการณ์เหล่านี้ต้องยึดมั่นในระยะยาวและพัฒนาในทางปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

บทความระบุว่า คณะกรรมการจัดตั้งและประสานงานองค์กรกลางมีหน้าที่สําคัญในการเสริมสร้างการสร้างระบบหน้าที่องค์กรของพรรคฯและของรัฐ ส่งเสริมการปฏิรูปองค์กรให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากรการปกครองของพรรคฯด้วย โดยในการทํางานต้องเน้นความสำคัญ 3 ประเด็น 

หนึ่งคือ ยึดมั่นในความเป็นผู้นําแบบรวมศูนย์และเป็นเอกภาพของคณะกรรมการกลางพรรคฯในการจัดตั้งและประสานงานองค์กร 

สองคือ ยึดมั่นในการเสริมสร้างความเป็นผู้นําที่ครอบคลุมของพรรคฯเป็นหัวข้อหลักในการจัดตั้งและประสานงานองค์กรในยุคใหม่ 

และสามคือ ยึดมั่นในการปรับปรุงระบบการทำงานขององค์กรและกลไกองค์กรให้สอดคล้องกับความทันสมัยแบบจีน และถือเป็นภารกิจหลักในการจัดตั้งและประสานงานองค์กรในยุคใหม่

การจัดตั้งและประสานงานองค์กรให้ดีในช่วงเวลาปัจจุบันและอนาคต ต้องให้ความสำคัญกับประเด็นดังต่อไปนี้:

ประการแรก เสริมสร้างการออกแบบระดับบนสุดและการวางแผนโดยรวม 

ประการที่สอง ถือยุทธศาสตร์ที่สําคัญและงานสําคัญระดับชาติด้านการบริการ 

ประการที่สาม ส่งเสริมการจัดตั้งและประสานงานองค์กรในระดับรากหญ้าให้ชัดเจน 

และประการที่สี่ ยึดมั่นในบรรทัดฐานทางวิทยาศาสตร์และการจัดการที่เข้มงวด

บทความยังระบุว่า ต้องดำเนินงานการปฏิรูปการจัดการของพรรคฯและองค์กรแห่งชาติเป็นไปด้วยดี การประชุมเต็มคณะของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 20 ครั้งที่ 2 ได้จัดการอย่างครบด้านกับการปฏิรูปองค์การของพรรคฯและของชาติให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ของการปฏิรูปองค์กร ต้องจัดระเบียบและดำเนินการปฏิรูปองค์กรในระดับส่วนกลางอย่างรอบคอบ เพื่อให้ภารกิจการปฏิรูประดับส่วนกลางสำเร็จอย่างมีคุณภาพภายในกรอบเวลาที่กำหนด และต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่งและดำเนินการปฏิรูปองค์กรในท้องถิ่นอย่างดี

การปฏิรูปองค์การท้องถิ่นต้องสอดคล้องกับการปฏิรูประดับส่วนกลาง ส่งเสริมการปฏิรูปองค์กรให้มากขึ้นอย่างเป็นระบบระเบียบ การปฏิบัติตามระเบียบวินัยของคณะกรรมการกลางพรรคฯเกี่ยวกับการปฏิรูปองค์กร และยื่นรายงานอย่างเคร่งครัดด้วย

บทความชี้ให้เห็นว่า การจัดตั้งและประสานงานองค์กรทุกระดับต้องเสริมสร้างการสร้างองค์กรทางการเมืองต่อไป และเป็นผู้ช่วยคณะกรรมการจัดตั้งและประสานงานองค์กรกลางที่ดี เสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องในการสร้างทีมผู้นำ และมุ่งเน้นการสร้างองค์กรวิชาชีพที่มีคุณภาพมีการเมืองที่แข็งแกร่ง ธุรกิจที่ยอดเยี่ยม และกฎระเบียบที่ดี


Ying/kt/cui


 

  • เสียงข่าวประจำวัน (18-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (18-07-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (18-07-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (17-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (17-07-2567)