ประวัติย่อ: นายอมร กิจเชวงกุล
  2013-05-23 19:43:28  cri

เกิดวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1957 ที่กรุงเทพฯ

ตำแหน่งปัจจุบัน: รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

การศึกษา:

- ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ปี1976-1980)

- ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ปี 1989 – 1991)

- ปริญญาโทสาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ปี 1998-2000)

- หลักสูตรการบริการภาครัฐและกฎหมายมหาชน วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า (ปี2001-2002)

- หลักสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(ปี 2002-2003)

- ปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสื่อสารการเมือง วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก (ปี2007-ปัจจุบัน)

-อบรมหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมสำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปี 2010-2011)

ประสบการณ์การทำงาน:

- กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด

- กรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

- กรรมการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

- อนุกรรมการพิจารณาโครงการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

- กรรมการอำนวยการ คณะเทคโนโลยีและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร.

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ตอบคำถามออนไลน์
ทบทวนรายการน่าสนใจ
ภาพยอดฮิต
เว็บไซต์ึเพื่อนซีอาร์ไอ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Play Stop
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040