China Radio International
ข่าวภายใน
    ประเทศ
ข่าวต่างประเทศ
 ข่าวการเมืองและ
 การต่างประเทศ
 ข่าวเศรษฐกิจ
 ข่าววัฒนธรรม

 ข่าววิทยาศาสตร์
  เทคโนโลยี่

 ข่าวกีฬา
 ข่าวอื่น

จีนปัจจุบัน

เศรษฐกิจ

พาเที่ยวจีน

วัฒนธรรม

ชนชาติส่วนน้อย

การเมือง

ข่าวบรูไน
v มาเลเซียกับบรูไนจะขยายความสัมพันธ์ทวิภาคี 2009/08/07
v จัดการประชุมปรึกษาหารือเจ้าหน้าที่ชั้นสูงจีน-อาเซียนครั้งที่ 14 ที่บรูไน 2008/03/28
v รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนเยือนบรูไน 2007/12/03
v จัดการประชุมระดับรัฐมนตรีการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติระหว่างอาเซียนกับจีน ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ที่บรูไน 2007/11/08
อ่านต่อ>>

เอกอัคราชทูตจีนประจำบรูไนกล่าวว่า ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับบรูไนเป็นแบบฉบับที่ประเทศใหญ่กับประเทศเล็กปฎิบัติต่อกันอย่างเสมอภาค(ภ)
บทความพิเศษ
จีนกับบรูไน ตัวอย่างที่ดีของความร่วมมือระหว่างประเทศใหญ่กับประเทศเล็ก
อ่านต่อ>>