China Radio International
ข่าวภายในประเท
ข่าวต่างประเทศ
ข่าวการเมืองและการต่างประเทศ
ข่าวเศรษฐกิจ
ข่าววัฒนธรรม
ข่าววิทยาศาสตร?Eทคโนโลยี
ข่าวกีฬา
ข่าวอื่น

จีนปัจจุบัน

เศรษฐกิจ

พาเที่ยวจีน

วัฒนธรรม

ชนชาติส่วนน้อย

การเมือง

ข่าว
• ปีนี้ ชาวมุสลิมจีนจำนวน 12 ,700 คนจะ เดินทางไปซาอุดิอาระเบียเพื่อเข้าร่วมพิธีฮัจย์ 2009/10/15
• จีนจัดการประชุมยกย่องหน่วยงานและบุคคลตัวอย่างที่สร้างความก้าวหน้าด้วยความสามัคคี (P) 2009/09/29
• จีนออกสมุดปกข่าวนโยบายชนชาติกับความเจริญรุ่งเรื่องและการพัฒนาร่วมกันของทุกชนชาติ 2009/09/28
• จัดค่ายเยาวชนชนชาติต่างๆ เพื่อร่วมเป็นสักขีพยานในการเฉลิมฉลองวันชาติ 2009/09/23
• แผ่นดินใหญ่จีนจัดส่งคณะนักศึกษาชนชาติส่วนน้อยไปเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ไต้หวัน 2009/09/22
• ชาวมุสลิมท้องที่ต่างๆของจีนจัดเทศกาลถือศีลอด 2009/09/21
อ่านต่อ>>

จีนจัดการประชุมยกย่องหน่วยงานและบุคคลตัวอย่างที่สร้างความก้าวหน้าด้วยความสามัคคี (P)
อ่านต่อ>>
บทความพิเศษ
v ชาวฮาซักมีถิ่นฐานแน่นอน และมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น 2009/10/26
v ชนชาติเค่อมู่ –ชนชาติส่วนน้อยของจีน ที่มีประชากรน้อยมาก 2009/10/19
v หมู่บ้านมหัศจรรย์ของชาวซาหนี 2009/10/06
อ่านต่อ>>

เทศกาลเสวี่ยตุ้นของเมืองลาซา (P) 2009/09/14

หลีจิ่น ผ้าปักของชนชาติหลีบนเกาะไหหลำ (P) 2009/07/28

ฉู่อู่เอ่อของชาวทูวาส ชนชาติมองโกล 2009/07/06

ชีวิตของนางน่าเหรินเกาวาและ "ลูกสาว" (P) 2009/06/01
อ่านต่อ>>
อ่านต่อ>>