China Radio International
ข่าวภายใน
    ประเทศ
ข่าวต่างประเทศ
 ข่าวการเมืองและ
 การต่างประเทศ
 ข่าวเศรษฐกิจ
 ข่าววัฒนธรรม

 ข่าววิทยาศาสตร์
  เทคโนโลยี่

 ข่าวกีฬา
 ข่าวอื่น

จีนปัจจุบัน

เศรษฐกิจ

พาเที่ยวจีน

วัฒนธรรม

ชนชาติส่วนน้อย

การเมือง

ข่าวกัมพูชา
v รัฐบาลกัมพูชาปฏิเสธส่งทักษิณข้ามแดนสู่ไทย 2009/10/23
v เวินเจียเป่าพบปะกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชา (P) 2009/10/16
v จีนปรับลดภาษีนําเข้าสินค้าที่ผลิตในฟิลิปปินส์ ลาว และกัมพูชา 2009/10/01
v สมเด็จนโรดม สีหมุนี แห่งกัมพูชาเสด็จถึงกรุงพนมเปญ 2009/09/21
อ่านต่อ>>

เวินเจียเป่าพบปะกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชา (P)
บทความพิเศษ

โครงการสถานีไฟฟ้าพลังนํ้ากําชัย(Kamchay)กัมพูชา ตัวอย่างความสําเร็จของวิสาหกิจจีนในการ"ก้าวสู่สากล"

ทหารไทยกับกัมพูชาสู้รบกันอีกครั้งในเขตพรมแดน
อ่านต่อ>>