China Radio International
ข่าวภายใน
    ประเทศ
ข่าวต่างประเทศ
 ข่าวการเมืองและ
 การต่างประเทศ
 ข่าวเศรษฐกิจ
 ข่าววัฒนธรรม

 ข่าววิทยาศาสตร์
  เทคโนโลยี่

 ข่าวกีฬา
 ข่าวอื่น

จีนปัจจุบัน

เศรษฐกิจ

พาเที่ยวจีน

วัฒนธรรม

ชนชาติส่วนน้อย

การเมือง

ข่าว
v นายกรัฐมนตรีลาวระบุ การค้าระหว่างลาวกับจีนมีอนาคตกว้างไกล 2009/10/21
v นายกรัฐมนตรีลาวระบุ งานแสดงสินค้าจีน-อาเซียนครั้งนี้มีความหมายสำคัญอย่างยิ่ง 2009/10/20
v ประเทศลาวเปิดกงศุลใหญ่ประจำเมืองหนันหนิง 2009/10/19
v นายกรัฐมนตรีลาวจะนำคณะผู้เเทนระดับสูงเข้าร่วมงานมหกรรมจีน-อาเซียน (P) 2009/10/19
v ผู้นำลาวส่งสาส์นอวยพรที่สาธารณรัฐประชาชนจีนสถาปนาขึ้นครบรอบ 60 ปี 2009/10/01
v จีนปรับลดภาษีนําเข้าสินค้าที่ผลิตในฟิลิปปินส์ ลาว และกัมพูชา 2009/10/01
อ่านต่อ>>

นายกรัฐมนตรีลาวจะนำคณะผู้เเทนระดับสูงเข้าร่วมงานมหกรรมจีน-อาเซียน (P)
บทความพิเศษ
เยาวชนอาสาสมัครที่ร่วมโครงการสานสัมพันธ์จีน-ลาว
ครอบครัวที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับลาว
อ่านต่อ>>