China Radio International
ข่าวภายใน
    ประเทศ
ข่าวต่างประเทศ
 ข่าวการเมืองและ
 การต่างประเทศ
 ข่าวเศรษฐกิจ
 ข่าววัฒนธรรม

 ข่าววิทยาศาสตร์
  เทคโนโลยี่

 ข่าวกีฬา
 ข่าวอื่น
วันที่ 13 พฤศจิกายน ปี ค.ศ.2009
อ่านต่อ>>

จีนปัจจุบัน

เศรษฐกิจ

พาเที่ยวจีน

วัฒนธรรม

ชนชาติส่วนน้อย

การเมือง
(GMT+08:00) 2009-03-09 16:30:12    
ญัตติกฎหมายเพื่อคุ้มครองชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
ทบทวนประเด็นหลักของสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน 2008

cri

ในรอบปี 2008 ที่ผ่านมา สภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนได้พิจารณาตรวจสอบและผ่านกฎหมายต่างๆ 9 ฉบับ ส่วนใหญ่เป็นกฎหมายสำคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ระหว่างการประชุมประจำปีของสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนซึ่งกำลังจัดอยู่ที่กรุงปักกิ่งนี้ นายอู๋ ปังกั๋ว ประธานสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนได้สรุปประเด็นหลักด้านนิติบัญญัติของสภาฯ ในรอบปีที่ผ่านมาว่า

"การยึดหลักให้ความสำคัญต่อประชาชนเป็นอันดับแรกและมีส่วนช่วยต่อการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน เป็นประเด็กหลักในการดำเนินงานของคณะกรรมการประจำสภาฯ โดยให้ความสำคัญกับเรื่องการนำนิติบัญญัติมาผสมผสานกับการตรวจสอบ และเรื่องการร่างและแก้ไขเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น รวมไปถึงการบังคับใช้ ส่งผลให้การดำเนินงานของสภาฯ ใกล้ชิดกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนมากยิ่งขึ้น และได้ผลมากยิ่งขึ้น"

นายโม่ จี้หง ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายของสภาวิทยาศาสตร์สังคมแห่งประเทศจีนยกย่องผลงานด้านนิติบัญญัติของสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนว่า

"ปีที่แล้ว งานด้านนิติบัญญัติที่เอาใจใส่ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนนั้นมีลักษณะเจาะจง ได้มุ่งเน้นความรับผิดชอบของรัฐและความรับผิดชอบของสังคมด้วยการบัญญัติกฎหมายต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการด้านชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนมากขึ้น เช่น การแก้ไขเพิ่มเติม "กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้พิการ" "กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและการบรรเทาภัยภัยแผ่นดินไหว" รวมไปถึง "กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยของอาหาร" เป็นต้น"

นายเจียง เต๋อหมิง ผู้พิการ และเป็นสมาชิกสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติชุดที่ 10 กล่าวว่า

"หลายต่อหลายครั้งที่ผ่านมา ผมเรียกร้องให้แก้ไขเพิ่มเติม "กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้พิการ" โดยเร็ว เรียกร้องรัฐให้ความช่วยเหลือแก่ผู้พิการมากขึ้นอย่างสุดความสามารถ ขณะเดียวกัน ให้การสนับสนุนแก่ผู้พิการทั้งด้านการมีงานทำ การใช้ชีวิต การรักษาพยาบาล ไปจนถึงภาวะทางจิต"

นายเจียง เต๋อหมิงยังกล่าวด้วยว่า เขามีความพอใจมากต่อ"กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้พิการ" ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมที่คณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติชุดนี้ลงมติผ่านเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้ว

คณะกรรมการสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติยังได้เพิ่มการตรวจสอบต่อการบังคับใช้ "กฎหมายว่าด้วยสัญญาแรงงาน" ซึ่งเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2008 ด้วย กฎหมายฉบับดังกล่าวเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ที่แท้จริงของแรงงานนับร้อยล้านคนโดยตรง นายหวาง เยี่ยหย่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลจากบริษัทเครื่องยนต์ WIA (ซานตง) จำกัด ซึ่งเป็นวิสาหกิจร่วมทุนจีนกับต่างชาติกล่าวว่า

"การประกาศใช้ "กฎหมายว่าด้วยสัญญาแรงงาน" นับเป็นเรื่องดีอีกเรื่องหนึ่ง ดูจากผิวเผินแล้ว เป็นการจำกัดฝ่ายผู้ว่าจ้างในระดับหนึ่ง แต่เอาเข้าจริงแล้ว เป็นการบังคับที่ได้มาตรฐานในระดับหนึ่ง แล้วนำไปสู่การจัดตั้งกลไกที่ดีระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้าง จากแง่กฎหมายแล้ว ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ได้รับชัยชนะด้วยกันทั้งสองฝ่าย"

กฎหมายอีกฉบับหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนก็คือ "กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยของอาหาร" ในปีที่ผ่านมา สภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนได้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมร่างกฎหมายฉบับดังกล่าว โดยรวบรวมความคิดเห็นจากสังคมอย่างกว้างขวาง เพื่อให้ผู้บริโภคมีความไว้วางใจต่ออาหาร

สรุปแล้ว ในรอบปี 2008 คำว่า "นิติบัญญัติเอาใจใส่ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน" ได้สู่สายตาของสื่อมวลชนและสาธารณชนในจีนบ่อยครั้งอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ทั้งนี้สื่อให้เห็นว่า ระหว่างกระบวนการสร้างระบบกฎหมายที่มีเอกลักษณ์ของจีนนั้น จีนจะคุ้มครองชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนด้วยระบบนิติบัญญัติที่มีความสมบูรณ์มากขึ้น ซึ่งมีความสำคัญต่อการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและการสร้างสังคมแห่งความสมานฉันท์