China Radio International
ข่าวภายใน
    ประเทศ
ข่าวต่างประเทศ
 ข่าวการเมืองและ
 การต่างประเทศ
 ข่าวเศรษฐกิจ
 ข่าววัฒนธรรม

 ข่าววิทยาศาสตร์
  เทคโนโลยี่

 ข่าวกีฬา
 ข่าวอื่น
วันที่ 13 พฤศจิกายน ปี ค.ศ.2009
อ่านต่อ>>

จีนปัจจุบัน

เศรษฐกิจ

พาเที่ยวจีน

วัฒนธรรม

ชนชาติส่วนน้อย

การเมือง
(GMT+08:00) 2009-03-10 17:33:27    
ภายใต้วิกฤตให้ความสําคัญกับการสร้างหลักประกันและปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น

cri

ภายใต้การลุกลามวิกฤตการเงินโลก การพัฒนาเศรษฐกิจจีนเผชิญกับการท้าทายใหม่ๆ การประชุมประจําปีของสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนซึ่งเป็นองค์กรอํานาจสูงสุดแห่งชาติของจีนที่กําลังจัดขึ้นที่กรุงปักกิ่ง จึงมีการเรียกร้องมากยิ่งขึ้นในการสร้างหลักประกันและปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น

นายไช่ ฝ่าง สมาชิกสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยประชากรและเศรษฐกิจแรงงานแห่งสภาวิทยาศาสตร์สังคมจีนวิเคราะห็ว่า การแก้ไขปัญหาเกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น การรักษาพยาบาล การสงเคราะห์คนชรา ที่พักอาศัย และการศึกษา เป็นต้นจึงกลายเป็นปัจจัยสําคัญที่จีนสามารถขยายความต้องการภายใน และส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างมั่นคงและรวดเร็วได้หรือไม่

"ปัจจุบัน คนต่างก็เอาเงินไปฝากที่ธนาคารไม่กล้าจับจ่ายใช้สอย สาเหตุหลักก็คือ พวกเขาเป็นห่วงว่า เมื่ออายุมาก ป่วย ว่างงาน ค่าเล่าเรียนของลูกๆ จะทําอย่างไร หากรัฐบาลเพิ่มงบประมาณมากขึ้น ให้คนจํานวนมากยิ่งสามารถเข้าระบบประกันสังคมแล้ว คนส่วนใหญ่ก็จะหมดห่วงและการกระตุ้นความต้องการการบริโภคภายในก็จะเป็นผลดียิ่งขึ้น"

เมื่อประชาชนเรียกร้องเช่นนี้ รัฐบาลก็ได้ให้การตอบสนอง จากรายงานผลการดําเนินงานของรัฐบาลที่นายเวิน เจียเป่า นายกรัฐมนตรีจีนรายงานต่อสภาฯ เมื่อวันที่5 มีนาคมที่ผ่านมานี้ เห็นได้ชัดว่า แม้ว่าปัจจุบันจีนได้รับผลกระทบจากวิกฤตการเงินโลก อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจจีนลดน้อยลงอย่างต่อเนื่องก็ตาม แต่งบประมาณที่ใช้ในการประกันสังคมและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนนั้นไม่เพียงแต่ไม่ได้ลดน้อยลง หากยังเพิ่มขึ้นอย่างมากอีกด้วย

สําหรับจีนที่มีประชากร 1,300 ล้านคน การแก้ไขปัญหาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นไม่ใช่เรื่องง่ายนัก ฉะนั้น รัฐบาลจีนหวังว่า จะทําเรื่องหลายเรื่องให้ดี หนึ่งก็คือปฏิรูประบบการรักษาพยาบาลและยา

หลายปีมานี้ จีนได้แสวงหาทิศทางปฏิรูประบบการรักษาพยาบาลและยาโดยตลอด นายเวิน เจียเป่ากล่าวว่า 3 ปีข้างหน้า จีนจะจัดสรรงบประมาณ 850,000 ล้านหยวน ส่งเสริมการปฏิรูประบบการรักษาพยาบาลรอบใหม่ นายกรัฐมนตรีจีนกล่าวว่า

"ส่งเสริมการสร้างระบบประกันการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐาน ให้ชาวเมืองและชนบททั่วประเทศเข้าระบบประกันด้านการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานสําหรับคนงานในเมืองและตําบล ระบบประกันการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานสําหรับชาวเมืองและตําบล และระบบสมทบกองทุนรักษาพยาบาลแบบใหม่ในชนบท ให้อัตราการเข้าร่วมภายใน 3 ปีข้างหน้าเพิ่มสูงขึ้นกว่า 90%"

การดูแลผู้สูงวัยในชนบทก็เป็นประเด็นสําคัญที่ได้รับความสนใจเช่นเดียวกับปัญหาการรักษาพยาบาล ปัจจุบัน ผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 60 ปีในจีนมี 153 ล้านคน กว่า 70% อยู่ในชนบท ส่วนใหญ่ผู้สูงวัยเหล่านี้ยังต้องให้ครอบครัวเลี้ยงดู

นายจู หย่ง สมาชิกสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน อธิบดีกรมแรงงานและประกันสังคมมณฑลอันฮุยกล่าวว่า การแก้่ไขข้อบกพร่องของระบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบันจึงเป็นเรื่องที่เร่งด่วนมาก

"ปัจจุบันต้องแก้ไขปัญหาระบบไม่สมบูรณ์ ต้องเร่งสร้างระบบสงเคราะห์ผู้สูงวัยแบบใหม่ในชนบท ให้เกษตรกรที่มีจํานวนมากได้เข้าร่วมระบบประกันสังคม"

นอกจากนี้ ในรายงานของรัฐบาล นายเวิน เจียเป่ายังกล่าวถึงหลายเรื่อง อันได้แก่ การจัดสรรงบประมาณ 43,000 ล้านหยวน เพื่อสร้างบ้านพักราคาถูกสําหรับครอบครัวยากจน ดําเนินนโยบายเกี่ยวกับการหางานทําอย่างแข็งขัน ส่งเสริมให้ผู้จบจากสถาบันอุดมศึกษามีงานทํา สร้างโอกาสการทํางานให้แรงงานเกษตรกร เพิ่มเงินอุดหนุนแก่นักเรียนประจําที่ยากจนในชนบทซึ่งเรียนอยู่ในการศึกษาภาคบังคับ ปรับปรุงระบบการให้ความช่วยเหลือนักเรียนของประเทศให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น