China Radio International
ข่าวภายใน
    ประเทศ
ข่าวต่างประเทศ
 ข่าวการเมืองและ
 การต่างประเทศ
 ข่าวเศรษฐกิจ
 ข่าววัฒนธรรม

 ข่าววิทยาศาสตร์
  เทคโนโลยี่

 ข่าวกีฬา
 ข่าวอื่น
วันที่ 13 พฤศจิกายน ปี ค.ศ.2009
อ่านต่อ>>

จีนปัจจุบัน

เศรษฐกิจ

พาเที่ยวจีน

วัฒนธรรม

ชนชาติส่วนน้อย

การเมือง
(GMT+08:00) 2009-10-21 13:44:09    
กระชับการติดต่อ อาเซียนพัฒนาเป็นประชาคม

cri

วันที่ 21-25 ตุลาคมนี้ การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 15 และการประชุมสุดยอดระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาจะจัดขึ้นที่อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรีและอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 200 กิโลเมตร ประเด็นของประชุมครั้งนี้คือทําอย่างไรจึงจะขับเคลื่อนการพัฒนาอาเซียนให้เป็นประชาคมที่เข้มแข็ง กระชับการติดต่อระหว่างประเทศสมาชิก และส่งเสริมให้ประชาชนเข้าร่วมการพัฒนาประชาคม เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน

การประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมสุดยอดระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจามีประเด็นว่า "กระชับการติดต่อ ให้สิทธิแก่ประชาชน" ซึ่งประกอบด้วยการประชุมสุดยอดอาเซียน การประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียน จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ หรือ 10+3 การประชุมสุดยอด 10+1 การประชุมสุดยอดจีน-อินเดีย และการประชุมสุดยอดเอเซียตะวันออก นายวิทวัส ศรีวิหค อธิบดีกรมอาเซียนของกระทรวงการต่างประเทศไทยกล่าวว่า

"ผู้นําอาเซียนกับผู้นําประเทศคู่เจรจาจะร่วมกันอภิปรายว่าทําอย่างไรจึงจะพัฒนาอาเซียนเป็นประชาคมเดียวกันให้ได้ในปี 2015 ตามกําหนดเวลา ขณะนี้เหลือเวลาเพียง 6 ปีเท่านั้น ประเด็นของประชุมครั้งนี้คือ'กระชับการติดต่อ ให้สิทธิแก่ประชาชน' การติดต่อมีความหมายทั้งวัตถุและไม่ใช่วัตถุ เรายินดีที่ได้เห็นว่า มีการหมุนเวียนอย่างเสรีภาพของสินค้า บริการ และบุคลากรภายใต้ภูมิหลังของโลกาภิวัตน์ และการหมุนเวียนอย่างเสรีภาพของเงินทุน ความรู้ ข้อมูลข่าวสารทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทรัพยากรแรงงาน ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการติดต่อกันโดยทางหลวง รถไฟ หรือเรือเท่านั่น หากยังเป็นสภาวะของเศรษฐกิจที่มีเสรีภาพด้วย การติดต่อเป็นปัจจัยสําคัญของการพัฒนาอาเซียนให้เป็นประชาคมเดียวกันใน 6 ปีข้างหน้า"

การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 15 จะจัดพิธีเปิดในเช้าวันที่ 23 ตุลาคมนี้ ขณะเดียวกัน "คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนระหว่างรัฐบาลอาเซียน"ซึ่งเป็นองค์การสิทธิมนุษยชนแห่งแรกของอาเซียนจะจัดพิธีเริ่มปฏิบัติงานในวันเดียวกัน ผู้นํา 10 ประเทศอาเซียนจะเข้าร่วมทั้งหมด การจัดตั้ง"คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนระหว่างรัฐบาลอาเซียน"เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่า อาเซียนได้ก้าวหน้าทั้งในด้านการเผยแพร่และการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน นายวิทวัส ศรีวิหคยังกล่าวอีกว่า

"นี่เป็นเรื่องสําคัญมาก หน่วยงานเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนได้จัดการประชุม 15 ครั้งตั้งแต่ปีที่แล้วเป็นต้นมา เรายินดีมากที่บอกให้ทราบว่า 'ข้อบังคับสถาบันสิทธิมนุษยชนอาเซียน'ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่จัดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตในครั้งที่แล้ว ในครั้งนี้ผู้นําประเทศต่างๆ จะเป็นประจักษ์พยานในการจัดตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นมาตราการสําคัญของอาเซียนในการพัฒนาให้เป็นประชาคมเดียวกัน"

การประชุมสุดยอดระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาจะจัดขึ้นในวันที่24 ตุลาคมนี้ ประเทศสมาชิกอาเซียนกับประเทสคู่เจรจาซึ่งรวมทั้งจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้จะอภิปรายประเด็นต่างๆ เช่น ความปลอดภัยของธัญญาหารส่วนภูมิภาค ความปลอดภัยด้านพลังงาน ความมั่นคงทางการเงิน การควบคุมโรคติดต่อ เป็นต้น นายวิทวัส ศรีวิหคเน้นถึงปัญหาที่ว่าอาเซียนกับจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ต้องสร้างคลังสํารองเงินตราต่างประเทศส่วนภูมิภาค ซึ่งเกี่ยวพันถึงความมั่นคงทางการเงินส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นจุดสนใจของการประชุมครั้งนี้

"กลไกแบบพหุภาคีึของ'ข้อริเริ่มเชียงใหม่'เป็นเรื่องที่เราในฐานะเป็นประธานหมุนเวียนอาเซียนได้ส่งเสริมเป็นอย่างมาก เราได้จัดการประชุมวิสามัญของรัฐมนตรีการคลัง 2 ครั้งที่จังหวัดภูเก็ตของไทยและเกาะบาหลีของอินโดนีเซีย ได้ให้ข้อเสนอ และตกลงว่าจะดําเนินการภายในปีนี้ แม้การประชุมสุดยอดครั้งนี้ไม่ทันแล้ว แต่ก็จะพยายามส่งเสริมให้ผู้นําอาเซียน จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ทําการตกลง พยายามให้ภายในปีนี้ ซึ่งไทยในฐานะเป็นประเทศประธานหมุนเวียนอาเซียน เริ่มดําเนินกลไกแบบพหุภาคีของ'ข้อริเริ่มเชียงใหม่'"

(Dai/zheng)