ความร่วมมือจีน-อาเซียนปี 2012
  2012-11-22 17:04:21  cri

ฉบับภาษาจีน              ฉบับภาษาอังกฤษ

ปี 2012 เป็นปีแห่งการครบรอบ 10 ปี "ข้อตกลงกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างรอบด้านจีน-อาเซียน" และเป็นปีแห่งความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจีน-อาเซียน ด้วยการใช้ความพยายามร่วมกันระหว่างสองฝ่าย ข้อเสนอต่างๆ ที่ผู้นำของสองฝ่ายร่วมกันประกาศไว้ในที่ประชุมสุดยอดเพื่อรำลึกการครบรอบ 20 ปีที่จัดขึ้นเมื่อปีที่แล้วได้หรือกำลังปฏิบัติการอย่างจริงจัง เขตการค้าเสรีได้รับการสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง ความร่วมมือในด้านต่างๆ อาทิ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างมั่นคง ความสัมพันธ์หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างจีนกับอาเซียนได้ประสบผลใหม่อย่างไม่ขาดสาย

1.การเมือง การป้องกันประเทศและความมั่นคง

ด้านการเมือง

ในปี 2012 จีนกับประเทศสมาชิกของอาเซียนได้รักษาการไปมาหาสู่กันระดับสูงอย่างใกล้ชิด โดยมีการเยือนซึ่งกันและกันระหว่างผู้นำระดับรองนายกรัฐมนตรีขึ้นไปมากกว่า 50 ครั้ง ได้เพิ่มพูนความเชื่อถือทางยุทธศาสตร์และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและการประสานความร่วมมือระหว่างสองฝ่าย

เมื่อเดือนกรกฎาคมปีนี้ นายหยัง เจี๋ยฉือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของฟอรั่มภูมิภาคอาเซียนที่จัดขึ้นที่กรุงพนมเปญของกัมพูชา โดยย้ำถึงนโยบายของจีนเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตรกับประเทศเพื่อนบ้านและความร่วมมือที่อำนวยประโยชน์แก่กันระหว่างจีนกับอาเซียน

เพื่อส่งเสริมกลไกการติดต่อระหว่างจีนกับอาเซียน ฝ่ายจีนได้จัดตั้งคณะทูตประจำอาเซียนที่กรุงจากาตาร์ของอินโดนีเซีย และแต่งตั้งให้นางหยัง ซิ่วผิง เป็นเอกอัครราชทูตประจำอาเซียน ได้จัดพิธีเปิดสำนักงานของคณะทูตจีนประจำอาเซียนเมื่อวันที่ 27 กันยายนปีนี้

ในองค์กรระหว่างประเทศและองค์การส่วนภูมิภาคต่างๆ เช่น สหประชาชาติ กลุ่มจี 20 เอเปค และการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก จีนกับอาเซียนได้รักษาการแลกเปลี่ยนและการประสานงานเกี่ยวกับปัญหาระหว่างประเทศและปัญหาส่วนภูมิภาคสำคัญๆ ร่วมกันผลักดันระเบียบสากลทางการเมืองและเศรษฐกิจใหม่ที่เป็นธรรมและเป็นระบบระเบียบ ได้สร้างคุณูปการในการรักษาสันติภาพ เสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคนี้

ความร่วมมือในทะเลจีนใต้

ปี 2012 เป็นปีแห่งการครบรอบ 10 ปีของ "แถลงการณ์ว่าด้วยปฏิบัติการของฝ่ายต่างๆ ในทะเลจีนใต้" สภาพโดยรวมของการปฏิบัติตามแถลงการณ์ฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยดี เมื่อเดือนมกราคมปีนี้ จีนกับประเทศอาเซียนได้จัดการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามแถลงการณ์ดังกล่าวครั้งที่ 4 และการประชุมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครั้งที่ 7 เมื่อเดือนมิถุนายน ได้จัดการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงครั้งที่ 5 ที่กรุงฮานอยของเวียดนาม ฝ่ายต่างๆ ได้บรรลุความเห็นพ้องต้องกันอย่างกว้างขวางในการปฏิบัติตามแถลงการณ์ ฯ และส่งเสริมความร่วมมือในทะเลจีนใต้เพื่อผลประโยชน์ในทางเป็นจริง

ตาม "แผนการดำเนินงานประจำปี 2012" ที่ได้ผ่านในที่ประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงครั้งที่ 4 จีนได้จัดการประชุมสัมมนาการป้องกันและบรรเทาภัยในทะเลจีนใต้และการประชุมสัมมนาเกี่ยวกับภาวะนิเวศและเทคโนโลยีการตรวจวัดทะเลจีนใต้

จีนกับประเทศอาเซียนได้รักษาการประสานงานเกี่ยวกับการกำหนด "กฎเกณฑ์ปฏิบัติการในทะเลจีนใต้" เจ้าหน้าที่ระดับสูงของประเทศต่างๆ จัดการปรึกษาหารืออย่างไม่เป็นทางการเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ดังกล่าวที่กรุงพนมเปญของกัมพูชาในวันที่ 8 กรกฎาคมและวันที่ 13 กันยายน ได้อภิปรายถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องและเพิ่มพูนความเข้าใจกัน แสดงให้เห็นถึงความปรารถนาร่วมกันเกี่ยวกับการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพของทะเลจีนใต้ จีนจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมสัมมนาtrack 1.5 (ซึ่งเป็นการสัมมนาที่จัดขึ้นโดยองค์การเอ็นจีโอ และมีเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลเข้าร่วม) เกี่ยวกับปัญหากฎเกณฑ์ดังกล่าวที่จัดขึ้นโดยคลังสมองของประเทศอาเซียนที่มาเลเซีย tฝ่ายต่างๆได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาที่เกี่ยวข้อง

ด้านการป้องกันประเทศและความมั่นคง

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคมปีนี้ พลเอกเหลียง กวางเลี่ย มนตรีแห่งชาติและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของจีนได้เข้าร่วมการปรึกษาหารือระหว่างรัฐมนตรีกลาโหมของจีนและประเทศอาเซียนครั้งแรกที่กรุงพนมเปญของกัมพูชา ฝ่ายต่างๆ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ความมั่นคงของภูมิภาคและการเพิ่มพูนความเชื่อถือตลอดจนการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสองฝ่าย

เมื่อเดือนพฤษภาคมปีนี้ ฝ่ายตำรวจของจีนร่วมมือกับฝ่ายตำรวจของประเทศสมาชิกอาเซียน 7 ประเทศ รวมถึงไทย มาเลเซีย กัมพูชา อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ ใช้ปฏิบัติการร่วม "29 พฤศจิกายน" ทำลายกลุ่มหลอกลวงด้านโทรคมนาคมข้ามชาติ จับกุมผู้ต้องสงสัย 482 คน ได้ยับยั้งการก่ออาชญากรรมประเภทนี้อย่างมีประสิทธิผล

หน่วยงานรักษาความสงบของทั้งสองฝ่ายจัดการสัมมนาและชั้นอบรมประเภทต่างๆ รักษาการติดต่อและการประสานงานอย่างใกล้ชิด เมื่อเดือนพฤษภาคมปีนี้ รัฐบาลจีนจัดส่งคณะไปเข้าร่วมการประชุมผู้นำตำรวจของประเทศอาเซียนครั้งที่ 32 ที่กรุงเนปิดอว์ของเมียนมาร์ เดือนมิถุนายน มีการเปิดการศึกษาวิจัยและอบรมเจ้าหน้าที่ระดับสูงขององค์กรตำรวจระหว่างจีนกับอาเซียนที่มณฑลเจ้อเจียงของจีน ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม มีการจัดการอบรมเทคโนโลยีการสืบสวนคดีอาญาระหว่างจีนกับอาเซียนครั้งที่ 9 ที่กรุงปักกิ่ง นอกจากนี้ จีนยังมีแผนจะจัดการศึกษาวิจัยสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายระดับสูงภายในปีนี้ จะเชิญชวนเจ้าหน้าที่ผู้บัง

1 2 3 4 5
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
东盟
v นายเวิน เจียเป่าเข้าร่วมการประชุมสุดยอดว่าด้วยการรำลึกการครบรอบ 15 ปีแห่งความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับจีน-ญี่ปุ่น-เกาหลีใต้ 2012-11-20 13:19:56
v มณฑลยูนนาน และเขตปกครองตนเองกว่างซีจะมีบทบาทมากขึ้นในความร่วมมือระหว่างจีน-อาเซียน 2012-11-14 16:07:51
v การเพิ่มความร่วมมือด้านกิจการทางทะเลระหว่างจีนกับอาเซียนมีความหมายสำคัญอย่างยิ่ง 2012-11-01 15:57:35
v บทสัมภาษณ์นางหยัง ซิ่วผิง หัวหน้าคณะทูตจีนประจำอาเซียนคนแรก เรื่องยืนหยัดการพัฒนาด้วยกัน เพิ่มความร่วมมือที่อำนวยประโยชน์แก่กัน 2012-09-28 13:37:03
v การบริหารงานของศุลกากรไทย (ตอน 2) 2012-08-09 17:16:32
v การบริหารงานของศุลกากรไทย (ตอน 1) 2012-08-09 17:15:11
v เมืองฉงจั่วแสดงความได้เปรียบทางทำเลที่ตั้ง ผลักดันการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ในอาเซียน 2012-07-25 17:26:22
ตอบคำถามออนไลน์
ทบทวนรายการน่าสนใจ
ภาพยอดฮิต
เว็บไซต์ึเพื่อนซีอาร์ไอ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Play Stop
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040