คำปราศรัย พิธีเปิดการประชุมระหว่างภาคเอกชนระดับสูงของจีน-กลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  2013-06-03 18:39:53  cri

วันที่ 3 มิถุนายน 2013

โดย

นายเผิง ชิงหวา เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์เขตปกครองตนเองชนเผ่าจ้วงกว่างซี

เรียน แขกผู้มีเกียรติทั้งหลาย สุภาพสตรี สุภาพบุรุษ และมิตรทุกท่าน

เนื่องในโอกาสการประชุมระหว่างภาคเอกชนระดับสูงของจีน-กลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ข้าพเจ้าได้รับเกียรติกล่าวคำอวยพรต่อที่ประชุม และขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทั้งหลายที่ร่วมการประชุมในนามคณะกรรมการเขตปกครองตนเองชนเผ่าจ่วงกว่างซี และรัฐบาลเขตปกครองตนเองชนเผ่าจ้วงกว่างซี

มิตรภาพที่เป็นเพื่อนบ้านหยั่งรากลึกระหว่างภาคเอกชนด้วยกัน และการไปมาหาสู่กันระหว่างภาคเอกชนนั้นมีบทบาทสำคัญยิ่งในการส่งเสริมมิตรภาพประชาชนของประเทศต่างๆ รวมถึง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ด้วย ประชาชนจีนนั้นรักสันติภาพมาโดยตลอด มุ่งแสวงหาการพัฒนา จีนยินดีจะร่วมมือกับประชาชนประเทศต่างๆ ใช้ความพยายามอย่างไม่ลดละเพื่อกิจการแห่งสันติภาพ และการพัฒนาของมนุษยชาติ ประเด็นหลักของการประชุมครั้งนี้คือ "สร้างสรรค์สันติภาพเพื่อส่งเสริมการพัฒนา ความร่วมมือเพื่อได้รับชัยชนะร่วมกัน – เพื่อความใฝ่ฝันและความปรารถนาร่วมกันของประชาชนจีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้"โดยจะอภิปรายแนวคิดใหม่เกี่ยวกับการระดมประชามติ และมาตรการใหม่ในการส่งเสริมความร่วมมือที่จริงจัง แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของรัฐบาล และประชาชนจีนในการเชิดชูสันติภาพ การพัฒนา ความร่วมมือ และชัยชนะร่วมกัน ถือเป็นการสร้างเวทีสำคัญอีกเวทีในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนภาคเอกชนระหว่างจีนกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ย่อมจะเพิ่มพูนความเข้าใจ และมิตรภาพระหว่างประชนชนสองฝ่าย และผลักดันการพัฒนาการแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า และวัฒนธรรมระหว่างสองฝ่ายด้วย

สุภาพสตรี สุภาพบุรุษ และมิตรทุกท่าน เขตกว่างซีนั้นเชื่อมจีนกับประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ใกล้ชิดติดกัน ภาษา และวัฒนธรรมของชนเผ่าจ้วงกว่างซีคล้ายกับหลายชนเผ่าของกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น เวียดนาม ลาว กัมพูชา และเมียนมาร์ บางชนเผ่ายังมีความสัมพันธ์ทางสายเลือดอีกด้วย การไปมาหาสู่กันเป็นไปอย่างใกล้ชิด มิตรภาพสืบทอดกันมายาวนาน กว่า 2,000 ปีก่อน เขตกว่างซีเป็นหนึ่งในท่าเรือเริ่มต้นแห่งเส้นทางสายไหมทางทะเล นักธุรกิจจีนขนส่งค้าขายผ้าไหมผ่านทางเรือ รวมถึงนำเครื่องเคลือบดินเผาออกไปค้าขาย และคบค้าสมาคมกับมิตรในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นการบันทึกประวัติการไปมาหาสู่กันในภาคเอกชนนับแต่นั้นเป็นต้นมา ทุกวันนี้มีชาวกว่างซีโพ้นทะเล และชาวต่างชาติเชื้อสายกว่างซีกว่า 4.5 ล้านคนกระจายอยู่ตามประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยความขยันหมั่นเพียรและความฉลาดของพวกเขาทำให้ท้องที่ต่างๆ ที่พวกเขาดำรงชีวิตอยู่มีความเจริญก้าวหน้า และก็สามารถอยู่ร่วมกันกับชนเผ่าตามท้องที่นั้นๆ ได้อย่างกลมกลืนสมานฉันท์ หลายปีมานี้ กว่างซีใช้โอกาสที่จีน-อาเซียนสร้างความสัมพันธ์หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ พยายามส่งเสริมการไปมาหาสู่กันฉันมิตรกับประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยสร้างเวทีการแลกเปลี่ยนความร่วมมือต่างๆ เช่น งานมหกรรมจีน-อาเซียน การประชุมสุดยอดการค้า และการลงทุน ฟอรั่มวัฒนธรรมจีน-อาเซียน ฟอรั่มสตรี ฟอรั่มนักธุรกิจเยาวชน ศูนย์การพัฒนาทรัพยากรบุคลากร และการอบรมเยาวชนจีน-อาเซียนที่จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนระหว่างภาคเอกชนต่างๆ เช่น งานรื่นเริงเยาวชนจีน-เวียดนามนับหมื่นคน งานรื่นเริงประชาชนเขตชายแดนจีน-เวียดนาม การแข่งรถแรลลี่จีน-อาเซียนได้ส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว การศึกาา บุคลากร วิทยุ โทรทัศน์ และศิลปวัฒนธรรมอย่างจริงจัง

ปัจจุบัน กว่างซีกับประเทศอาเซียนได้จัดส่งนักเรียนไปศึกษาต่อในแต่ละฝ่ายนั้นมีจำนวนเกิน 1.2 หมื่นคน ผูกสัมพันธ์เป็นเมืองพี่เมืองน้องเป็น 33 คู่เมืองพี่เมืองน้อง นับว่า การผูกสัมพันธ์กับเมืองต่างๆ มากเป็นอันดับแรกเมื่อเทียบกับมณฑลอื่นๆ ของจีน ยอดการค้าระหว่างเขตกว่างซีกับอาเซียนก็อยู่อันดับแรกของมณฑลภาคตะวันตกของจีน การไปมาหาสู่กันในระดับภาคเอกชน และระดับภาครัฐบาลสนับสนุนซึ่งกันและกัน การแลกเปลี่ยนด้านเศรษฐกิจการค้า กับการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมเป็นไปอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน

สุภาพสตรี สุภาพบุรุษ และมิตรทุกท่าน จีนมีสำนวนว่า "ญาติที่อยู่ห่างไกลนั้นไม่เท่ากับเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ชิดกัน" พร้อมไปกับการสร้างเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียน และความร่วมมือระหว่างจีนกับอาเซียนที่นับวันยิ่งลึกซึ้งมากขึ้น การไปมาหาสู่กันระดับภาคเอกชนระหว่างสองฝ่ายเข้าสู่ขั้นใหม่ เขตกว่างซีจะถือการประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสในการปฏิบัติตามความรับรู้ร่วมกันเกี่ยวกับความร่วมมือที่รัฐบาลจีน และรัฐบาลประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้บรรลุ รวมทั้ง การพัฒนากลไกให้งานมหกรรมจีน-อาเซียนดีขึ้น สนับสนุน และผลักดันการแลกเปลี่ยนระดับภาคเอกชน ส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆ กับประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างจริงจัง เพื่อเพิ่มพูนสันติสุขของประชาชนทั้งสองฝ่าย

สุดท้ายนี้ ขออวยพรให้การประชุมระหว่างภาคเอกชนระดับสูงของจีน-กลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประสบความสำเร็จ

ขอขอบพระคุณทุกท่าน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ตอบคำถามออนไลน์
ทบทวนรายการน่าสนใจ
ภาพยอดฮิต
เว็บไซต์ึเพื่อนซีอาร์ไอ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Play Stop
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040